Συνεργασία του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ και του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών» του ΕΚΠΑ

Το Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, συμφώνησαν.

Το Ινστιτούτο Εργασίας ΟΤΟΕ και το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών» του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου, συμφώνησαν από κοινού στην ανάδειξη πρωτοβουλιών ενδυνάμωσης και δημιουργίας δεσμών της τραπεζικής κοινότητας με την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας των ΙΝΕ/ΟΤΟΕ και του ΠΜΣ «Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών» δημιουργείται ένα πλαίσιο κοινών στόχων και αντίστοιχων πεδίων δράσεων αμοιβαίου ενδιαφέροντος, που θα επιδιώξουν να υλοποιήσουν από κοινού οι δύο φορείς.

Οι πρωτοβουλίες που θα αναπτυχθούν, θα διαμορφωθούν σταδιακά σε προτεινόμενες δράσεις ενώ ως Πεδία Συνεργασίας ορίζονται καταρχάς τα ακόλουθα:

α) Στον τομέα της εκπαίδευσης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα παρακάτω:

 • Δημιουργία εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε εξειδικευμένα αντικείμενα.
 • Κοινά προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης/κατάρτισης με χρήση υπηρεσιών ηλεκτρονικής μάθησης και τηλεκπαίδευσης.
 • Ανάπτυξη και διάθεση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και ψηφιακών μαθημάτων.
 • Συνδιοργάνωση σεμιναρίων, ημερίδων και διαλέξεων ανταλλαγής τεχνογνωσίας σε θέματα κοινού ενδιαφέροντος.
 • Αποδοχή τραπεζικών στελεχών στο ΠΜΣ «Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών» του ΕΚΠΑ.
 • Εκπόνηση διπλωματικών εργασιών των φοιτητών του ΠΜΣ «Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών» του ΕΚΠΑ σε τραπεζικά θέματα.

β) Στον τομέα της έρευνας και ερευνητικών υποδομών  ενδεικτικά και όχι περιοριστικά αναφέρονται τα παρακάτω:

 • Συνεργασία στην προσέλκυση και υλοποίηση Εθνικών και Διεθνών ερευνητικών προγραμμάτων κοινού ενδιαφέροντος, ώστε στα πλαίσια της εν λόγω συνεργασίας να λάβει χώρα υποβολή αναπτυξιακών και ερευνητικών προτάσεων έργων.
 • Συνεργασία εργαστηρίων/ερευνητικών υποδομών και από κοινού αξιοποίηση τους.
 • Συνεργασία στην ανάπτυξη ερευνητικών υποδομών.

(γ) Λοιπές Δράσεις/Υπηρεσίες, που ενδεικτικά θα περιλαμβάνουν:

 • Συγκρότηση κοινών επιστημονικών-συμβουλευτικών επιτροπών για διερεύνηση εξειδικευμένων θεμάτων κοινού ενδιαφέροντος.
 • Κοινές εκδόσεις(τραπεζικού και λοιπού περιεχομένου).
 • Γραφείο διασύνδεσης ΕΚΠΑ –ΙΝΕ/ΟΤΟΕ.
 • Άλλα προγράμματα τα οποία θα αποφασίζονται από κοινού, μέσω γραπτής συναίνεσης μεταξύ των μερών.

Στο πλαίσιο των Πεδίων Συνεργασίας θα αξιοποιηθούν:

(α) Το ακαδημαϊκό – ερευνητικό δυναμικό, οι δομές και οι υποδομές του ΠΜΣ «Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών» του ΕΚΠΑ

(β) Το προσωπικό, η εμπειρία και οι υποδομές του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ

Η υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας των ΙΝΕ/ΟΤΟΕ και του ΠΜΣ «Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών» αποτελεί συνέχεια των πρωτοβουλιών που έχει αναπτύξει η ΟΤΟΕ μέσω του ΙΝΕ/ΟΤΟΕ και του Δι.Κ.Ε.Τε. για την πιο ουσιαστική και πιο αποτελεσματική παρέμβαση και δράση της ΟΤΟΕ σε όλα τα επίπεδα, τόσο ως οργάνωση των τραπεζοϋπαλλήλων, όσο και ως φορέας που παρεμβαίνει στα δημόσια πράγματα του τόπου που σχετίζονται με τις Τράπεζες, τους εργαζόμενους, την οικονομία και τη κοινωνία και έχουμε τη βεβαιότητα ότι η συμβολή του θα είναι πολύπλευρα σημαντική για όλους τους συνάδελφους.

Με συναδελφικούς χαιρετισμούς,

Για το ΙΝΕ/ΟΤΟΕ

Η Πρόεδρος

Βάσω Βογιατζοπούλου


Δύο Λόγια για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

«Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών»

 

Το ΠΜΣ «Διοικητική Επιχειρήσεων και Τραπεζών (University of Athens Master of Business & Bank Administration – UoA MBA)» αποτελεί κατεύθυνση παρεχόμενη από το ευρύτερο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών Διοίκηση Οικονομικών Μονάδων του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η απονομή του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ) απαιτεί την επιτυχή παρακολούθηση δέκα έξι (16) μαθημάτων και την εκπόνηση Διπλωματικής Εργασίας. Το πρόγραμμα δίνει την δυνατότητα στους φοιτητές να εμβαθύνουν, σε γνωστικά αντικείμενα του άμεσου ενδιαφέροντός τους, επιλέγοντας μία από τις προσφερόμενες ειδικεύσεις (concentrations):

 • Διοίκηση Επιχειρήσεων (γενική ειδίκευση),
 • Τραπεζική Διοίκηση.

Ο σκοπός του προγράμματος της Διοικητικής Επιχειρήσεων και Τραπεζών είναι να αναπτύξει την κουλτούρα και τις δεξιότητες που χρειάζονται, έτσι ώστε οι συμμετέχοντες να γίνουν ηγετικά στελέχη στον τομέα των επιχειρήσεων και των τραπεζών. Αυτό επιτυγχάνεται με την προσφορά ενός ευρύτατου θεωρητικού και πρακτικού οπλοστασίου γνώσεων διοίκησης επιχειρήσεων, καθώς και την ανάπτυξη στρατηγικής σκέψης και δεξιοτήτων, κριτικού πνεύματος, έτσι ώστε να δημιουργηθεί μια νέα γενιά διευθυντικών στελεχών, ικανών να αναλύουν τις εταιρικές προκλήσεις και ευκαιρίες και συγχρόνως να διαμορφώνουν και να υλοποιούν καινοτόμες και αποτελεσματικές επιχειρηματικές πολιτικές και στρατηγικές σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Το μεταπτυχιακό πρόγραμμα της Διοικητικής Επιχειρήσεων και Τραπεζών ακολουθεί υψηλά διεθνή ακαδημαϊκά πρότυπα, χωρίς να χάνει τον πρακτικό επαγγελματικό του προσανατολισμό και ολοκληρώνεται μέσα σ’ ένα ευέλικτο χρονικό διάστημα 24-48 μηνών. Η ομαδική δουλειά και οι εργασίες που γίνονται στο πρόγραμμα αυτό, είναι το κλειδί στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων, που χρειάζονται για να δημιουργηθεί ένα ηγετικό στέλεχος στον κλάδο των επιχειρήσεων και τραπεζών.

Το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ) προσφέρει, για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018, 90 θέσεις, για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοικητική Επιχειρήσεων & Τραπεζών (Master of Business & Bank Administration – ΜΒΑ)» http://www.mba-ba.econ.uoa.gr/.

Το πρόγραμμα προσφέρεται από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών και απευθύνονται κυρίως σε εργαζομένους και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, καθώς λειτουργεί τα Σαββατοκύριακα και εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης (blended learning), ευέλικτο πρόγραμμα σπουδών (full time – part time, 24-48 μήνες) και έχει προσιτό κόστος (1.000 ευρώ ανά Θεματική Ενότητα περιλαμβανομένων και των βιβλίων).

Το πρόγραμμα δέχεται αιτήσεις εγγραφής μέχρι τις 16 Ιουλίου 2017. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικές με το πρόγραμμα και τον τρόπο εγγραφής των υποψηφίων φοιτητών σε αυτό, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα του προγράμματος http://www.mba-ba.econ.uoa.gr/, ή να τηλεφωνούν στα τηλέφωνα 210-3689453 και 210-3689486.

 

Μοιραστείτε το άρθρο