ΟΣΥΑΤΕ: Πρόσκληση σε Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945 105 64.

ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945
105 64 ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 3224989 FAX 3230414
Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.osyate.gr

Αριθ.Πρωτ. 364 Αθήνα, 23.5.2019

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Ύστερα από την απόφαση Νο 308 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ, που λήφθηκε στη συνεδρίασή του της 16.4.2019.

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι

Τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 12 Ιουνίου 2019 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13.30, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα γραφεία του Συλλόγου Συν/χων, οδός Αμερικής 6 – 6ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:
1. Ανακοίνωση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεσης ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου έτους 2018 και έγκρισή τους, καθώς και λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από τις ευθύνες τους.
2. Έγκριση του Ισολογισμού καθώς και των αποτελεσμάτων χρήσης της περιόδου 1/1 – 31/12/2018 και των ετήσιων ( οικονομικών – λογιστικών ) καταστάσεων.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από τις ευθύνες τους.Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή του Ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσης του έτους 2018, την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και τη διάθεση των ετήσιων αποτελεσμάτων σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό του ΟΣΥΑΤΕ.
3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2019.
4. Διευθέτηση θέματος ακινήτου Κορίνθου, ήτοι διαμερίσματος επί της οδού Ερμού 81.
5. Ολοκλήρωση δημιουργίας ΙΚΕ.
6. Αγορά οικοπεδικών εκτάσεων και γενικά αστικών ακινήτων κόστους έως 200.000Ευρώ, καθώς και αγορά αστικού ακινήτου ιδιοκτησίας ΑΤΠΕΑΤΕ .
7. Θέμα έκτασης Περαχώρας Λουτρακίου ( πώληση ή εκμετάλλευση ).
8. Πρόταση επιστροφής μέρους προμήθειας παρελθόντων ετών με συμψηφισμό ληξιπρόθεσμων οφειλών.
9. Διαγραφή οφειλών ανεπίδεκτων είσπραξης και χρονιζόντων μικροϋπολοίπων έως 100 Ευρώ.
10.Τροποποίηση καταστατικού του Συν/σμού στα θέματα εκλογών, συμπλήρωσης του σκοπού του και διεύρυνσης της δυνατότητας εγγραφής νέων μελών.
11.Προϋποθέσεις χορήγησης δανείων από Κεφάλαια Συν/σμού.
12. Μείωση από 1.1.2020 επιτοκίων βραχυπροθέσμων δανείων έως 10.000 Ευρώ ( εξαιρουμένων των ειδικών κατηγοριών ) καθώς και μείωση επιτοκίων ενυπόθηκων δανείων και επιβράβευση συνεπών δανειοληπτών.
13.Διερεύνηση δυνατότητας επέκτασης των δραστηριοτήτων του Συν/σμού σε θέματα χορήγησης ή διαμεσολάβισης χορήγησης στεγαστικών δανείων μέσω χρηματοδοτικών εν γένει οργανισμών.
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το ν. 1667/1986 η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 19 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το ν.1667/1986 απαρτίας η Γενική Συνέλευση θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 26 Ιουνίου 2019, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 13 παρ.7 του καταστατικού, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.
ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ
Σημείωση:
Για τη συμμετοχή των μελών που διαμένουν μόνιμα εκτός Αττικής θα δοθούν οδοιπορικά έξοδα κ.λ.π.Αναλυτικά θα ενημερωθείτε μετά τις 19.6.2019 με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του Συνεταιρισμού.

OΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΣΥΝ/ΣΜΟΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΣΤΑΔΙΟΥ 10 & ΟΜΗΡΟΥ 4 – 6ος ΟΡΟΦΟΣ
105 64 ΑΘΗΝΑ
Τηλ. 3224989 FAX 3230414
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΗΣ 1945
Επισκεφθείτε μας στο διαδίκτυο www.osyate.gr

Αριθ.Πρωτ. 380 Αθήνα, 5.6.2018

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ( ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ Συν.Π.Ε όπως προσέλθουν, δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 293 /18.4.2018 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του και σύμφωνα με το καταστατικό σε έκτακτη ( Καταστατική ) Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την 21η Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 16.00 στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ, οδός Αμερικής 10 – 3ος όροφος, με θέματα:
Την συμπλήρωση και τροποποίηση των παρακάτω άρθρων του καταστατικού:
A) Την τροποποίηση της παραγράφου 2 εδ. β. του άρθρου 10 του καταστατικού συγκεκριμένα αντικαθίσταται η προθεσμία του «εξαμήνου» εντός της οποίας είναι δυνατόν να νομιμοποιηθούν οι κληρονόμοι του αποβιώσαντα συνεταίρου και να υποκατασταθούν στη θέση του και γίνεται «εντός πενταετίας.».
Β) Την τροποποίηση της παραγράφου 15 του άρθρου 13 και τίθεται «Στις αρχαιρεσίες για την ανάδειξη τακτικής διοικήσεως του Συνεταιρισμού παρίσταται δικηγόρος ως δικαστικός αντιπρόσωπος, διοριζόμενος από το Δικηγορικό Σύλλογο της έδρας που λειτουργεί το εκλογικό κέντρο ».
Γ) Στο άρθρο 14 παράγραφος 5 προστίθεται α) στο τέλος του πρώτου εδαφίου «οι απόψεις των διαφωνούντων συμβούλων καταγράφονται στα πρακτικά, τα οποία υπογράφονται υποχρεωτικά από όλους τους συμμετέχοντες συμβούλους» και β) το τελευταίο εδάφιο διαμορφώνεται ως ακολούθως «Αρνηση υπογραφής στο βιβλίο πρακτικών δεν επάγεται σε καμία περίπτωση ακυρότητα των πρακτικών και των ληφθεισών αποφάσεων του Δ.Σ. ».
Δ) Στο άρθρο 14 παράγραφος 9 στο τέλος της β περιπτώσεως συμπληρώνεται «Ο Πρόεδρος και ο Γενικός Γραμματέας έχουν τη δυνατότητα να εξουσιοδοτούν υπαλλήλους του συνεταιρισμού ή αρμοδίους εξωτερικούς συνεργάτες του συνεταιρισμού προκειμένου να διεκπεραιώνουν υποθέσεις αυτού.»
Ε) Στο άρθρο 14 παράγραφος 11 προστίθεται τρίτο εδάφιο το οποίο έχει ως εξής «Επίσης σύμβουλος εκπίπτει του αξιώματός του σε περίπτωση υποβολής αίτησης υπαγωγής του σε διατάξεις νόμων για εξωδικαστική ή δικαστική ρύθμιση των οφειλών του στις οποίες περιλαμβάνονται και οφειλές του προς τον συνεταιρισμό».
Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το Ν.1667/1986 η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 28 Ιουνίου 2018, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο με το ίδιο θέμα της ημερήσιας διάταξης.
Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το Ν.1667/1986 απαρτίας η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 5 Ιουλίου 2018, ημέρα Πέμπτη, την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το άρθρο 13 παρ. 7 του καταστατικού, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.
ΣΕ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο