Καταστατικό ΣΕΤΑΠ

Κατεβάστε το καταστατικό σε μορφή PDF

 

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΤΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Άρθρο 1

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΙ ΕΔΡΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το καταστατικό του επιχειρησιακού σωματείου με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ” (“ΣΕΑΤΕ”), που λειτουργούσε στο χώρο της Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος, τροποποιείται και λειτουργεί πλέον επιχειρησιακό σωματείο στο χώρο της Τράπεζας Πειραιώς με την επωνυμία “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ, (ΣΕΤΑΠ).

Έδρα του Σωματείου είναι η Αθήνα.

 

Άρθρο 2

ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

α) Τα έγγραφα του Σωματείου, οπουδήποτε και αν απευθύνονται, φέρνουν στο πάνω μέρος:

1) την πλήρη επωνυμία, την ακριβή διεύθυνση και την έδρα του Σωματείου,

2) τον αριθμό της απόφασης του Πρωτοδικείου Αθηνών που αναγνώρισε την ίδρυσή του, και

3) τις υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, στις οποίες το Σωματείο ανήκει.

β) Το Σωματείο έχει στρογγυλή σφραγίδα που φέρνει περιμετρικά τον τίτλο “ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ” και στο μέσον το σήμα που αποτελείται από 4 χέρια ενωμένα.

Άρθρο 3

ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Σκοπός του Σωματείου είναι η μελέτη, προάσπιση και προαγωγή των ηθικών, επαγγελματικών – εργασιακών, οικονομικών, ασφαλιστικών, κοινωνικών, συνδικαλιστικών και ταξικών συμφερόντων των μελών του και η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συναδέλφωσης όχι μόνο μεταξύ των μελών του αλλά και των εργαζομένων γενικότερα.

Ειδικότερα σκοπός του Σωματείου είναι:

α) Η μελέτη, τεκμηρίωση και προβολή των αιτημάτων των μελών του με σκοπό την προστασία των κατακτημένων και την βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής τους κατάστασης.

β) Η πληρέστερη αξιοποίηση των επιστημονικών και υπηρεσιακών γνώσεων και ικανοτήτων των μελών του, με στόχο την ορθολογικότερη και δικαιότερη υπηρεσιακή τους κατάσταση και εξέλιξη, όχι μόνο για να αυξηθεί η παραγωγικότητα των εργαζομένων στην Τράπεζας, γεγονός που θα συμβάλει στην πρόοδο και ανάπτυξή της και παραπέρα στην υποβοήθηση της ανάπτυξης του αγροτικού τομέα και γενικά της εθνικής Οικονομίας, αλλά και για να συμμετέχουν τα μέλη του, και οι εργαζόμενοι στην Τράπεζα γενικότερα στην διανομή του αυξημένου προϊόντος της εργασίας τους.

γ) Η ανάπτυξη πνεύματος αλληλεγγύης και συνεργασίας τόσο μεταξύ των μελών του όσο και μεταξύ των εργαζομένων γενικότερα.

δ) Η προώθηση των ίσων ευκαιριών για όλους τους εργαζόμενους, σε συνδυασμό με την προσπάθεια για την εξάλειψη των ανισοτήτων στα ζητήματα της υπηρεσιακής εξέλιξης και αξιοποίησης που βαρύνουν, κυρίως, τις γυναίκες εργαζόμενες.

ε) Η υπεράσπιση όλων των ανθρωπίνων πολιτικών, κοινωνικών, δημοκρατικών, συνδικαλιστικών και οικονομικών δικαιωμάτων των μελών του, που κατοχυρώνονται στο Σύνταγμα, στις επικυρωμένες Διεθνείς Συμβάσεις , στους Νόμους του Κράτους και στις Συλλογικές Συμβάσεις Εργασίας.

στ) Η υποβοήθηση των μελών του σε οποιοδήποτε ηθικό, δίκαιο και νόμιμο θέμα τους, που έχει σχέση με την εργασία τους στην Τράπεζα.

ζ) Η συμβολή στη μόρφωση και επιμόρφωση των μελών του καθώς και σε δραστηριότητες πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου.

η) Συμμετοχή στα κεφάλαια και στη Διοίκηση της Τράπεζας με τελικό στόχο την αυτοδιαχείριση.

θ) Η σύσταση ή η συμμετοχή σε καταναλωτικούς ή πιστωτικούς ή οικονομικούς συνεταιρισμούς.

ι) Η δημιουργία ειδικών κεφαλαίων για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών των μελών του καθώς και για την αλληλοβοήθειά τους.

κ) Η προάσπιση της Ειρήνης, της Δημοκρατίας και της Εθνικής Ανεξαρτησίας.

Άρθρο 4

ΜΕΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΣΚΟΠΩΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Η πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου θα επιδιωχθεί με τα ακόλουθα κυρίως μέσα:

α) Με μελέτες, τεκμηριωμένες αναλύσεις, προβολές, δημοσιεύσεις, εκδόσεις, ανακοινώσεις και διαλέξεις σχετικά με τα γενικότερα και ειδικότερα αιτήματα και προβλήματα των μελών του, κάθε επιπέδου εκπαίδευσης και ειδικότητας.

β) Με την προώθηση τροπολογιών, την επιδίωξη ψήφισης νόμων που προασπίζουν τα συμφέροντα των εργαζομένων την υπογραφή και εφαρμογή Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και την έκδοση Αποφάσεων Διαιτησίας.

γ) Με τη δικαστική παρέμβαση υπέρ των μελών του, για την επίτευξη των νόμιμων διεκδικήσεών τους.

δ) Με την προώθηση και την εφαρμογή όλων των μορφών συνδικαλιστικού αγώνα.

ε) Με τη συμμετοχή του Σωματείου σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις τοπικού και κλαδικού χαρακτήρα.

στ) Με κάθε άλλο πρόσφορο και νόμιμο μέσον, που θα συντελέσει στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και της κατάστασης -εξέλιξης των μελών του καθώς και στη βελτίωση του γενικότερου επιπέδου διαβίωσής τους.

Άρθρο 5

ΠΟΡΟΙ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Οι πόροι του Σωματείου είναι:

α) Η τακτική μηνιαία συνδρομή των μελών του.

β) Οι έκτακτες ( με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης ) ή εθελοντικές εισφορές των μελών του.

γ) Τα έσοδα από την αξιοποίηση της κινητής και ακίνητης περιουσίας του Σωματείου.

δ) Τα έσοδα από τυχόν δωρεές, κληρονομιές, κληροδοσίες ή από άλλους νόμιμους τρόπους, εφόσον γίνονται επώνυμα και δεν προέρχονται από πηγές που απαγορεύει ο νόμος.

ε) Τα έσοδα από τη διοργάνωση χοροεσπερίδων, εκδρομών κινηματογραφικών και θεατρικών παραστάσεων και έκδοση ειδικών λαχείων.

στ) Τα έσοδα από την έκδοση περιοδικών, εφημερίδων και λοιπών εντύπων.

ζ) Τυχόν παροχές της Τράπεζας, σε χρήμα ή σε είδος, για την εξυπηρέτηση κοινωφελών σκοπών του Σωματείου.

Άρθρο 6

ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Α) Τα βιβλία του Σωματείου είναι τα ακόλουθα:

1) Βιβλίο Μητρώου, από το οποίο προκύπτει ο αριθμός των μελών του Σωματείου. Στο βιβλίο Μητρώου αναγράφονται κατ’ αύξοντα αριθμό το ονοματεπώνυμο, ο αριθμός Μητρώου της Τράπεζας, η διεύθυνση κατοικίας, το επάγγελμα-κλάδος, ο αριθμός του δελτίου ταυτότητας, ο αριθμός του Εκλογικού Συνδικαλιστικού Βιβλιαρίου, και μέχρι την έκδοσή του, ο αριθμός του Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου Υγείας, το Ταμείο Ασφάλισης, το έτος γέννησης, οι ημερομηνίες εγγραφής και διαγραφής κάθε μέλους, και ό,τι άλλο στοιχείο προβλέπεται από το νόμο ή κριθεί χρήσιμο.

2) Βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων των μελών, στο οποίο καταχωρούνται τα θέματα που συζητήθηκαν σε κάθε συνεδρίαση, οι απόψεις που εκφράστηκαν, οι προτάσεις που έγιναν, οι αποφάσεις που πάρθηκαν και τα αποτελέσματα των ψηφοφοριών που έγιναν και στο οποίο ενσωματώνονται τα τηρούμενα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των αντίστοιχων συνεδριάσεων.

3) Βιβλία Πρακτικών Συνεδριάσεων του Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου, όπου καταχωρούνται τα θέματα που συζητήθηκαν σε κάθε συνεδρίαση, οι απόψεις που εκφράστηκαν, οι προτάσεις που έγιναν και οι αποφάσεις που πάρθηκαν και στο οποίο ενσωματώνονται τα τυχόν τηρούμενα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά των αντίστοιχων συνεδριάσεων.

4) Βιβλίο Ταμείου, όπου καταχωρούνται κατά χρονολογική σειρά όλες οι εισπράξεις και πληρωμές του Σωματείου.

5) Βιβλίο Περιουσίας, όπου καταγράφονται όλα τα κινητά και ακίνητα περιουσιακά στοιχεία του Σωματείου.

Β) Πέρα από τα παραπάνω, το Σωματείο τηρεί όσα βιβλία και στοιχεία προβλέπει ο νόμος και το Καταστατικό ή κρίνονται χρήσιμα από το Διοικητικό Συμβούλιο για την καλύτερη λειτουργία του Σωματείου.

Γ) ΄Όλα τα παραπάνω βιβλία είναι αριθμημένα και νόμιμα θεωρημένα πριν από κάθε χρήση τους.

Δ) Τα μέλη του Σωματείου και κάθε άλλος που έχει έννομο συμφέρον έχουν το δικαίωμα να ζητούν και να πληροφορούνται για στοιχεία, που περιλαμβάνονται στα παραπάνω βιβλία, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Άρθρο 7

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το διαχειριστικό έτος του Σωματείου αρχίζει την 1η Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου κάθε ημερολογιακού έτους. Ο Προϋπολογισμός, ο Ισολογισμός και ο Απολογισμός του Σωματείου συντάσσονται για κάθε διαχειριστικό έτος.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 8

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Μέλη του Σωματείου είναι οι πρώην εργαζόμενοι της Αγροτικής Τράπεζας, που παρέχουν πλέον τις υπηρεσίες τους στην Τράπεζα Πειραιώς, καθώς και όλοι οι εργαζόμενοι, όλων των ειδικοτήτων, στην Τράπεζα Πειραιώς, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου και δηλώσουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Γενικού και του Διοικητικού Συμβουλίου.

Άρθρο 9

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Α) Για να γίνει κάποιος μέλος του Σωματείου πρέπει να έχει τις προϋποθέσεις του άρθρου 8 και να υποβάλλει γραπτή αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία να ζητά την εγγραφή του στο Μητρώο των μελών. Στην αίτηση αυτή αναγράφονται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο, η διεύθυνση κατοικίας, τα στοιχεία ταυτότητας, ο αριθμός του Εκλογικού Συνδικαλιστικού Βιβλιαρίου και μέχρι την έκδοσή του ο αριθμός του Ασφαλιστικού Βιβλιαρίου Υγείας, το Ταμείο Ασφάλισης, η ημερομηνία πρόσληψης στην Τράπεζα σαν μόνιμου ή έκτακτου υπαλλήλου και η μονάδα στην οποία υπηρετεί. Με την αίτηση θα γίνεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των διατάξεων του Καταστατικού και θα δηλώνεται ότι ο αιτών δεν είναι μέλος άλλου Σωματείου εργαζομένων στην Τράπεζα ή θα επισυνάπτεται η αίτηση διαγραφής του απ’ αυτό.

Β) Το Δ.Σ., εφόσον διαπιστώσει την ορθότητα των όσων περιλαμβάνονται στην αίτηση τη συζητά το αργότερο μέσα σε ένα μήνα από την υποβολή της, ή σε συντομότερο διάστημα αν ο νόμος το ορίζει, και εγκρίνει την εγγραφή του νέου μέλους στο Μητρώο των μελών, διαφορετικά απορρίπτει την αίτηση, με απόλυτα αιτιολογημένη απόφασή του. Η απόρριψη αυτή μπορεί να προσβληθεί στη Γενική Συνέλευση με έγγραφη προσφυγή του ενδιαφερόμενου προς το Προεδρείο της.

Γ) Αν η αίτηση απορριφθεί, ο αιτών έχει το δικαίωμα να προσφύγει στο αρμόδιο Ειρηνοδικείο και να ζητήσει την εγγραφή του στο Σωματείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Άρθρο 10

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΕΛΩΝ

Α) Τα μέλη που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων δικαιούνται να παίρνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις, να ελέγχουν σ’ αυτές τις πράξεις ή παραλείψεις της Διοίκησης, να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Γενικού και Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής, της Εφορευτικής Επιτροπής καθώς και Αντιπρόσωποι στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, που συμμετέχει το Σωματείο, να ψηφίζουν στις Γενικές Συνελεύσεις και, τέλος, να απολαμβάνουν κάθε ωφέλεια και εξυπηρέτηση που νόμιμα επιδιώκεται από το Σωματείο.

Β) Τα μέλη του Σωματείου, που εργάζονται σε περιφερειακές μονάδες της Τράπεζα μπορούν, σύμφωνα με την πάγια διαδικασία, που θα καθοριστεί κατά την πρώτη Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί μετά την έγκριση του Καταστατικού αυτού, να προχωρήσουν, είτε μόνοι τους είτε από κοινού με άλλους συναδέλφους τους που υπηρετούν στην ίδια περιφέρεια, στην ίδρυση ή ένταξη τους σε Τοπικά Παραρτήματα, αποκλειστικά και μόνο για να έχουν το δικαίωμα να γίνουν μέλη του Εργατικού Κέντρου της περιφέρειας της Υπηρεσιακής Μονάδας όπου εργάζονται.

Γ) Τα μέλη του Σωματείου, που επιθυμούν να μάθουν ξένες γλώσσες μπορεί να τύχουν ειδικής οικονομικής ενίσχυσης, το ύψος της οποίας και οι προϋποθέσεις καταβολής της καθορίζονται με απόφαση του Δ.Σ. Επίσης με απόφαση της Γ.Σ. μπορεί η ενίσχυση αυτού του είδους να επεκταθεί και σε άλλες μορφές Επιμόρφωσης των μελών.

Άρθρο 11

ΠΡΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

Κάθε μέλος έχει το δικαίωμα να θέτει έγκαιρα υπόψη του Δ.Σ. θέματα γενικότερης ή ειδικότερης φύσης, για να περιληφθούν στον Προγραμματισμό Δράσης του. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. δεν συμπεριλάβει κάποιο από τα θέματα αυτά, το θέμα που παραλήφθηκε τίθεται υποχρεωτικά από το Δ.Σ. στην κρίση του Γενικού Συμβουλίου που εγκρίνει τον Προγραμματισμό Δράσης το οποίο και αποφασίζει οριστικά.

Αν τουλάχιστον το ένα εικοστό (1/20) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου ζητήσει γραπτά από το Δ.Σ. την ικανοποίηση κάποιου ειδικότερου αιτήματος, το Δ.Σ. το διεκδικεί και ενημερώνει γραπτά για την πορεία της διεκδίκησής του το πρώτο από τα μέλη που υπογράφουν την πρόταση υποβολής του αιτήματος.

Άρθρο 12

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ

Τα μέλη του Σωματείου έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

Α) Να πειθαρχούν στις διατάξεις του Καταστατικού, στις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, του Γενικού και Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και των οργάνων Διοίκησης των υπερκείμενων συνδικαλιστικών οργανώσεων, στις οποίες ανήκει το Σωματείο ή μέλη του.

Β) Να συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις και δραστηριότητες του Σωματείου.

Γ) Να καταβάλλουν τις τακτικές συνδρομές και έκτακτες εισφορές τους και γενικά να εκπληρώνουν κάθε οικονομική τους υποχρέωση προς το Σωματείο.

Δ) Να μην αντιδρούν στις επιδιώξεις και σκοπούς του Σωματείου, να μην παρεμβάλλουν προσκόμματα στην εκτέλεση των αποφάσεων της Γενικής Συνέλευσης, του Γενικού και Διοικητικού Συμβουλίου και να μην γίνονται υπαίτιοι ηθικής ή υλικής ζημιάς του Σωματείου ή των μελών του.

Άρθρο 13

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΜΕΛΩΝ

Α) Η τακτική μηνιαία συνδρομή των μελών καθορίζεται σε ποσοστό 1% επί των μηνιαίων ακαθάριστων αποδοχών τους. Η συνδρομή αυτή μπορεί να αυξομειώνεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

Β) Οι υποχρεωτικές ή οι έκτακτες εισφορές των μελών καθορίζονται από τη Γενική Συνέλευση, για την επιτυχία των σκοπών που επιδιώκει το Σωματείο, χωρίς όμως οι εισφορές αυτές να είναι δυνατόν να υπερβούν, κατ’ έτος, το ύψος της τακτικής ετήσιας συνδρομής των μελών.

Γ) Οι παραπάνω τακτικές συνδρομές και έκτακτες εισφορές παρακρατούνται κατά κανόνα από τη μισθοδοσία των μελών του Σωματείου, δια μέσου της αρμόδιας Υπηρεσίας της Τράπεζας, και αποδίδονται από αυτή στο Σωματείο, με τη μεταφορά των σχετικών κατά μήνα ποσών σε πίστωση λογαριασμού καταθέσεων, που έχει το Σωματείο στην Τράπεζα.

Άρθρο 14

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ

Α) Κάθε μέλος που παραβαίνει τις υποχρεώσεις του ή παρεμβάλλει προσκόμματα στην πραγματοποίηση των σκοπών ή των επιδιώξεων του Σωματείου υπόκειται στις ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις:

 1. i) γραπτή επίπληξη, για απλά πειθαρχικά παραπτώματα.
 2. ii) γραπτή επίπληξη με ανακοίνωση αυτής σ’ όλα τα μέλη του Σωματείου.

iii) δημόσια καταγγελία της πράξης που επισύρει την πειθαρχική δίωξη.

 1. iv) προσωρινή αποβολή μέχρι ένα εξάμηνο.

Β) Οι κρίσεις των παραπτωμάτων και η επιβολή των πειθαρχικών κυρώσεων γίνεται από τριμελές Πειθαρχικό Συμβούλιο (Π.Σ.), που αποτελείται από δύο μέλη του Δ.Σ. που ορίζονται απ’ αυτό καθώς και από το μέλος της Ελεγκτικής Επιτροπής που συγκέντρωσε τους περισσότερους σταυρούς προτίμησης κατά τις αρχαιρεσίες και το οποίο εκτελεί χρέη Προέδρου του Πειθαρχικού Συμβουλίου.

Γ) Η απόφαση για την παραπομπή παίρνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου και εισάγεται στο Π.Σ. από το Γεν. Γραμματέα που παρευρίσκεται στις συνεδριάσεις του χωρίς ψήφο.

Δ) Το πειθαρχικά διωκόμενο μέλος ενημερώνεται από τον Πρόεδρο του Π.Σ. και καλείται να απολογηθεί γραπτά ή προφορικά (κατά προτίμησή του) μπροστά στο Π.Σ. σε εύλογο χρονικό διάστημα.

Ε) Οι παραπάνω ποινές είναι δυνατό, μετά από σχετική αίτηση – έφεση του μέλους που διώχθηκε πειθαρχικά να αναιρεθούν μόνο με απόφαση της πρώτης μετά την επιβολή τους Γενική Συνέλευση, η οποία λειτουργεί για κάθε τέτοια περίπτωση σαν δευτεροβάθμιο Π.Σ. Σε περίπτωση που ασκηθεί τέτοια έφεση, η εκτέλεση της ποινής αναστέλλεται μέχρι να αποφασίσει οριστικά η Γενική Συνέλευση.

ΣΤ) Για σοβαρά πειθαρχικά παραπτώματα επιβάλλεται η κύρωση της οριστικής αποβολής – διαγραφής του μέλους, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Α.Κ.

Άρθρο 15

ΔΙΑΓΡΑΦΗ ΜΕΛΩΝ

Πέρα από την προσωρινή ή οριστική διαγραφή, ως πειθαρχική ποινή, τα μέλη, του Σωματείου διαγράφονται μόνο στις ακόλουθες περιπτώσεις:

Α) Τα μέλη που καθυστερούν την καταβολή της τακτικής μηνιαίας εισφοράς τους για περισσότερο από ένα ημερολογιακό έτος, και προς τα οποία έχει γίνει σχετική γραπτή υπόμνηση από τον Ταμία του Σωματείου, διαγράφονται με απόφαση του Δ.Σ., το οποίο, εγκρίνει την επανεγγραφή τους άμα καταβάλλουν τις καθυστερούμενες τακτικές και έκτακτες εισφορές τους.

Β) Τα μέλη που έπαυσαν οριστικά και αμετάκλητα να είναι υπάλληλοι της Τράπεζας, διαγράφονται αυτοδίκαια από το Μητρώο μελών του Σωματείου.

Γ) Τα μέλη δύνανται να αποχωρήσουν οποτεδήποτε από το Σωματείο, υποβάλλοντας γραπτή αίτηση διαγραφής τους από το Μητρώο των μελών.

Άρθρο 16

(Καταργήθηκε)


 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 17

Η ΙΕΡΑΡΧΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ

Τα όργανα του Σωματείου διακρίνονται σε Διοικητικά, Ειδικά και Συμβουλευτικά.

 1. Τα Διοικητικά Όργανα είναι:

α) Η Γενική Συνέλευση.

β) Το Διοικητικό Συμβούλιο.

 1. Τα Ειδικά Όργανα είναι:

α) Το Γενικό Συμβούλιο

β) Η Εξελεγκτική Επιτροπή

γ) Το Πειθαρχικό Συμβούλιο

 1. Τα Συμβουλευτικά Όργανα είναι:

α) Οι Γραμματείες.

β) Οι Ειδικές Περιφερειακές Συνελεύσεις.

γ) Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι.

δ) Τα Νομαρχιακά Παραρτήματα.

ε) Οι Αντιπρόσωποι των Υπηρεσιακών Μονάδων.

 

Άρθρο 18

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Η Γενική Συνέλευση των μελών είναι το ανώτατο όργανο του Σωματείου, έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων Διοίκησής του, εγκρίνει τον Προγραμματισμό Δράσης του Δ.Σ. και αποφασίζει για κάθε θέμα, σύμφωνα με τις πλειοψηφίες που προβλέπονται στο Καταστατικό ή ορίζονται από το νόμο, το οποίο δεν υπάγεται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Κάθε απόφαση της Γενικής Συνέλευσης δεσμεύει όλα τα μέλη του Σωματείου, ανεξάρτητα από το αν παραβρέθηκαν σ’ αυτή ή μειοψήφησαν, εκτός αν η απόφαση ακυρωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου.

Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να πάρουν μέρος όλα τα ταμειακά ενήμερα μέλη. Μέλη που δεν έχουν εκπληρώσει τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο μπορούν να τακτοποιήσουν την εκκρεμότητα αυτή κατά την ημέρα της Γενικής Συνέλευσης και πριν την έναρξή της.

Απαγορεύεται η συμμετοχή μέλους στη Γενική Συνέλευση με οποιοδήποτε είδος εξουσιοδότησης, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

Η Γενική Συνέλευση διακρίνεται σε Τακτική και Έκτακτη.

Άρθρο 19

ΣΥΓΚΛΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Τακτική Γενική Συνέλευση συγκαλείται μέσα το πρώτο τετράμηνο κάθε χρόνου από το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση συγκαλείται οποτεδήποτε αυτό κριθεί αναγκαίο από το Γενικό ή το Διοικητικό Συμβούλιο, προκειμένου το Σωματείο να λάβει αποφάσεις για σοβαρά θέματα, ή ζητηθεί έγγραφα, με σχετική αίτηση προς το Δ.Σ., στην οποία αναφέρεται υποχρεωτικά το θέμα ή τα θέματα, από το ένα εικοστό (1/20), τουλάχιστον, των ταμειακά ενήμερων μελών.

Η πρόσκληση για την Τακτική και Έκτακτη Γενική Συνέλευση γίνεται από τον Πρόεδρο, υπογράφεται δε και από το Γενικό Γραμματέα, ο οποίος μεριμνά για την ταχυδρομική αποστολή της στα μέλη του Σωματείου, α) δεκαπέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από την ημέρα που έχει συγκληθεί, η πρώτη Τακτική ή Έκτακτη Γενική Συνέλευση και β) μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την ημέρα που υποβλήθηκε στο Δ.Σ. η αίτηση μελών για σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. Σε περίπτωση που το Δ.Σ. δεν καλέσει μέσα στην προθεσμία αυτή την Έκτακτη Γενική Συνέλευση, αυτή συγκαλείται με τη φροντίδα ενός ή περισσοτέρων από τους αιτούντες ή ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 96 του Α.Κ.

Η πρόσκληση περιλαμβάνει την ημερήσια διάταξη της Γενικής Συνέλευσης καθώς και τον ακριβή τόπο και χρόνο, στον οποίο αυτή θα συγκληθεί.

Εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά, η πρόσκληση τοιχοκολλάται στον πίνακα ανακοινώσεων του Σωματείου, που βρίσκεται στα κεντρικά γραφεία της Τράπεζας, καθώς και στα γραφεία του Σωματείου.

Στην πρόσκληση για την Τακτική Γενική Συνέλευση του τρίτου (3ου) μετά τις αρχαιρεσίες έτους, περιλαμβάνεται επιπλέον η επίσημη και πλέον πρόσφατη κατανομή των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου κατά Περιφέρεια, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 25 του Καταστατικού, ο συνολικός αριθμός των ταμειακά τακτοποιημένων μελών του Σωματείου και ο αριθμός των Αντιπροσώπων, που θα εκλεγούν στην κλαδική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

Άρθρο 20

ΑΠΑΡΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Για να γίνει συζήτηση και να ληφθεί απόφαση, εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, πρέπει:

Α) Κατά την πρώτη Γενική Συνέλευση να υπάρξει απαρτία τουλάχιστον του ενός τρίτου (1/3) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Β) Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την πρώτη αυτή Συνέλευση, συνέρχεται νέα Γενική Συνέλευση, μετά από δύο (2) και μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες κατά την οποία απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός τετάρτου (1/4) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Γ) Αν δεν υπάρξει απαρτία ούτε κατά τη δεύτερη Συνέλευση, συνέρχεται μετά από δύο (2) και μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, τρίτη Γενική Συνέλευση, κατά την οποία είναι αρκετή η παρουσία του ενός πέμπτου (1/5) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Δ) Αν και στην τρίτη αυτή Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία, τότε συνέρχεται, μετά από δύο (2) και μέχρι δεκαπέντε (15) ημέρες, τέταρτη Γενική Συνέλευση, η οποία βρίσκεται σε απαρτία ανεξάρτητα από τον αριθμό των ταμειακά τακτοποιημένων μελών που παραβρίσκονται σ’ αυτή, εκτός από την περίπτωση της εκλογοαπολογιστικής Γ.Σ. στην οποία πρέπει να παρευρίσκεται τουλάχιστον το 1/20 των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαρτίας αυτής, η όλη διαδικασία επαναλαμβάνεται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου, εντός μηνός.

Άρθρο 21

ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά, κατά τη Γενική Συνέλευση, οι αποφάσεις λαμβάνονται ως ακολούθως:

α) Πάντοτε με ψηφοφορία και ποτέ “δια βοής”. Είναι μυστική κάθε ψηφοφορία που αναφέρεται σε εκλογές για Γενικό Συμβούλιο, Διοικητικό Συμβούλιο, Εξελεγκτική Επιτροπή, Αντιπροσώπους σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, επιλογή δευτεροβάθμιας συνδικαλιστικής οργάνωσης για αντιπροσώπευση σε τριτοβάθμια, θέματα εμπιστοσύνης προς τη Διοίκηση, έγκριση λογοδοσίας-πεπραγμένων, προσωπικά ζητήματα, τροποποίηση του Καταστατικού, διάλυση του Σωματείου, αλλαγή του σκοπού του, προσχώρηση ή αποχώρηση από δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση και ενοποίηση με άλλη πρωτοβάθμια ομοιοεπαγγελματική συνδικαλιστική οργάνωση.

β) Οι αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης λαμβάνονται με σχετική πλειοψηφία των παρόντων, με εξαίρεση τις ειδικές απαρτίες και πλειοψηφίες, που περιλαμβάνονται στο άρθρο 22.

γ) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να θέσει κάθε θέμα σε καθολική ψηφοφορία, η οποία διεξάγεται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 45 του Καταστατικού. Στην περίπτωση αυτή οι αποφάσεις λαμβάνονται με απόλυτη πλειοψηφία του αριθμού των μελών που ψήφισαν, με εξαίρεση την περίπτωση (β) και (γ) του επόμενου άρθρου.

Άρθρο 22

ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΠΑΡΤΙΕΣ ΚΑΙ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΕΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Εφόσον ο νόμος δεν ορίζει διαφορετικά:

α) Για να ληφθεί απόφαση για την τροποποίηση του Καταστατικού του Σωματείου απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον του ενός δεύτερου (1/2) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων. Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία αυτή, η Γενική Συνέλευση μπορεί να αποφασίσει και να παραπέμψει το θέμα της τροποποίησης του Καταστατικού σε καθολική ψηφοφορία κατά την οποία απαιτείται πλειοψηφία του 75% των ταμειακά τακτοποιουμένων μελών.

β) Για να ληφθεί απόφαση πάνω στα θέματα α) της ενοποίησης του Σωματείου με άλλη ομοιοεπαγγελματική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, που να επιδιώκει τους ίδιους κατά βάση σκοπούς, και β) της διάλυσης του Σωματείου, απαιτείται η παρουσία στη Γενικής Συνέλευση των τριών τετάρτων (3/4) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των τριών τετάρτων (3/4) των παρόντων.

Αν δεν επιτευχθεί η απαρτία ή η πλειοψηφία αυτή, η Γενική Συνέλευση μπορεί, μετά από συζήτηση επί της ουσίας, να αποφασίσει την παραπομπή των παραπάνω θεμάτων σε καθολική ψηφοφορία. Για να ληφθεί απόφαση, στην περίπτωση αυτή, της καθολικής ψηφοφορίας, απαιτείται πλειοψηφία:

 1. i) των τριών πέμπτων (3/5) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, προκειμένου για την ενοποίηση του Σωματείου με άλλη ομοιοεπαγγελματική πρωτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, που να επιδιώκει τους ίδιους βασικά σκοπούς, και
 2. ii) των τεσσάρων πέμπτων (4/5) των ταμειακά τακτοποιημένων μελών, προκειμένου για τη διάλυση του Σωματείου.

γ) Για να ληφθεί απόφαση για μεταβολή του σκοπού του Σωματείου, απαιτείται η συναίνεση όλων των μελών. Η συναίνεση των απόντων δίνεται γραπτά.

Άρθρο 23

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Α) Η Γενική Συνέλευση εκλέγει τον Πρόεδρο, δύο (2) Γραμματείς και τρεις (3) Ψηφοδιαλογείς. Στα αξιώματα αυτά δεν μπορεί να εκλεγούν οι Περιφερειακοί και Διοικητικοί Σύμβουλοι και τα μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Ο Πρόεδρος της Γενικής Συνέλευσης καθορίζει τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί, με τέτοιο τρόπο ώστε να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις και να μην παρατείνεται αδικαιολόγητα η ολοκλήρωση των εργασιών της.

Β) Με τη φροντίδα του Δ.Σ., μαγνητοφωνούνται όλα όσα συζητούνται κατά τη συνεδρίαση της Γενικής Συνέλευσης. Τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα των επίσημων πρακτικών της Γενικής Συνέλευσης, που γράφονται συνοπτικά στο βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων Γενικών Συνελεύσεων και υπογράφονται από τον Πρόεδρο και τους Γραμματείς της.

Γ) Στη συνέχεια αρχίζει η κυρίως διαδικασία της Γενικής Συνέλευσης. Ειδικότερα κατά την ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, το Δ.Σ., λογοδοτεί, δια του Προέδρου, πάνω στα πεπραγμένα του προηγούμενου έτους, διαβάζεται ο Οικονομικός Απολογισμός, ο Ισολογισμός της Ταμειακής Διαχείρισης και η Έκθεση της Εξελεγκτικής Επιτροπής. Μετά απ’ αυτά η Γενική Συνέλευση αποφαίνεται για την έγκριση ή μη α) της διαχείρισης και β) της λογοδοσίας. Στη συνέχεια φέρεται για έγκριση ο Προϋπολογισμός των εσόδων και εξόδων του έτους που έχει αρχίσει, τον οποίο συντάσσει υποχρεωτικά το Δ.Σ.

Δ) Κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του τρίτου (3ου) μετά τις αρχαιρεσίες έτους, πέρα από παραπάνω, ανακοινώνονται οι συνδυασμοί και οι ανεξάρτητοι υποψήφιοι – σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στο άρθρο 44 του Καταστατικού – και λαμβάνεται απόφαση για την ημέρα διενέργειας της εκλογής των τακτικών και αναπληρωματικών μελών των οργάνων του Συλλόγου (Περιφερειακοί και Διοικητικοί Σύμβουλοι και Εξελεγκτική Επιτροπή) και των Αντιπροσώπων του σωματείου στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, στις οποίες αυτό ανήκει και εκλέγεται η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή (ΚΕΕ), διενέργειας των εκλογών. Επίσης αποφασίζονται και οι Υπηρεσιακές Μονάδες της Τράπεζας στις οποίες θα συσταθούν Τοπικές Εφορευτικές Επιτροπές, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Καταστατικού. Η ημερομηνία της διενέργειας των εκλογών αυτών ορίζεται μέσα στις επόμενες σαράντα πέντε (45) ημέρες, και τουλάχιστον μετά τριάντα (30) ημέρες από την ημερομηνία που πραγματοποιείται η Γενική Συνέλευση αυτή.

Άρθρο 24

ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Γενικό Συμβούλιο απαρτίζεται από τους Περιφερειακούς και τους Διοικητικούς Συμβούλους. Οι Γενικοί Σύμβουλοι υποχρεούνται να παίρνουν μέρος στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου.

Το Γενικό Συμβούλιο είναι ειδικό όργανο αυξημένων αρμοδιοτήτων, ώστε:

1) να καταρτίζει τον Προγραμματισμό Δράσης του Σωματείου και να ελέγχει την πορεία υλοποίησής του,

2) να αντιμετωπίζει ορισμένα θέματα επείγουσας φύσης, ώστε να λαμβάνονται άμεσα και γρήγορα αποφάσεις, σε θέματα, τα οποία δεν μπορούν να αναβληθούν για να συγκληθεί Έκτακτη Γενική Συνέλευση,

3) να προεγκρίνει δαπάνες του Συλλόγου, μέχρι την έγκριση του Προϋπολογισμού από τη Γενική Συνέλευση,

4) να προκηρύσσει απεργιακές κινητοποιήσεις διάρκειας μεγαλύτερης των 48 ωρών,

5) να προεγκρίνει τον Ισολογισμό, τον Οικονομικό Απολογισμό, τον Προϋπολογισμό και τον Απολογισμό Δράσης του Δ.Σ.,

6) να αποφασίζει για την κτήση από το Σωματείο κινητού ή ακίνητου (πάγιου) περιουσιακού στοιχείου αξίας μικρότερης από το ένα τέταρτο (1/4) των, κατά το αμέσως προηγούμενο διαχειριστικό έτος, τακτικών εισφορών των μελών, και

7) να αποφασίζει σ’ όλα τα θέματα που προβλέπονται από το Καταστατικό, ειδικά για το όργανο αυτό. Πέρα από το Δ.Σ., στο Γενικό Συμβούλιο έχουν το δικαίωμα να θέτουν θέματα, και εκτός ημερήσιας διάταξης, τόσο οι Περιφερειακοί όσο και οι Διοικητικοί Σύμβουλοι.

Άρθρο 25

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΝΟΜΗ – ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι εκλέγονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού, μετά των ισαρίθμων αναπληρωματικών τους ταυτόχρονα με τους Διοικητικούς Συμβούλους και για 3ετή θητεία. Ο συνολικός αριθμός των Περιφερειακών Συμβούλων ανέρχεται σε 27, κατανεμημένους σε 8 Περιφέρειες που ορίζονται ως εξής:

 1. Θράκη – Ανατολική Μακεδονία.
 2. Κεντρική – Δυτική Μακεδονία.
 3. Πελοπόννησος – υπόλοιπα Επτάνησα και Πόρος.
 4. Θεσσαλία.
 5. Ανατολική Στερεά – Εύβοια.
 6. Νησιά Αιγαίου – Κρήτη.
 7. Ήπειρος – Κέρκυρα – Παξοί – Λευκάδα – Αιτωλοακαρνανία.
 8. Δίκτυο λεκανοπέδιου Αττικής, (Νομοί Αττικής – Πειραιά) και Κεντρικές Υπηρεσίες.

Ο αριθμός των Περιφερειακών Συμβούλων κάθε Περιφέρειας εξαρτάται από τον αριθμό των υπηρετούντων μελών του Συλλόγου σ’ αυτήν κατά το έτος διενέργειας των εκλογών, οριστικοποιείται δε στην τελευταία, πριν από την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση, συνεδρίαση του Γενικού Συμβουλίου με απόφασή του, ύστερα από πρόταση του Δ.Σ. Σε κάθε περίπτωση ο αριθμός των εκλεγομένων Περιφερειακών Συμβούλων ανά Περιφέρεια δεν μπορεί να είναι μικρότερος από δύο, (2) και μεγαλύτερος των πέντε, (5).

Αν κάποιος Περιφερειακός Σύμβουλος παραιτηθεί ή με απόφαση του Γενικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των μελών του εκπέσει του αξιώματός του, λόγω αδικαιολόγητης απουσίας του για περισσότερες από τρεις (3) συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου, αντικαθίσταται από τον αναπληρωματικό Περιφερειακό Σύμβουλο της ίδιας Περιφέρειας, κατ’ ανάλογο τρόπο με ό,τι ορίζει το άρθρο 31 του Καταστατικού για τους Διοικητικούς Συμβούλους.

Αν εξαντληθούν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι μιας Περιφέρειας, το Διοικητικό Συμβούλιο προκηρύσσει περιφερειακές αρχαιρεσίες για ανάδειξη νέων Περιφερειακών Συμβούλων, στην Περιφέρεια αυτή, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού. Η θητεία των Περιφερειακών Συμβούλων, στην περίπτωση αυτή, ακολουθεί τη θητεία των υπολοίπων οργάνων Διοίκησης.

Άρθρο 26

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ – ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Γενικό Συμβούλιο συγκαλείται οπωσδήποτε πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, τακτικά τους μήνες Μάρτιο, Ιούνιο, Σεπτέμβριο και Δεκέμβριο και έκτακτα όποτε το κρίνει αναγκαίο το Δ.Σ. ή το ζητούν γραπτά από αυτό δέκα, (10), τουλάχιστον, Γενικοί Σύμβουλοι.

Η πρόσκληση για τη σύγκληση του Γενικού Συμβουλίου γίνεται από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και υπογράφεται και από το Γενικό Γραμματέα. Η πρόσκληση για τη σύγκληση των τακτικών συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου αποστέλλεται ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες πριν από την ημερομηνία της σύγκλησης και περιλαμβάνει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τον ακριβή τόπο και χρόνο που θα πραγματοποιηθεί η συνεδρίαση. Σε περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας φύσης η πρόσκληση μπορεί να σταλεί τηλεγραφικά τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την ημερομηνία σύγκλησης του Γενικού Συμβουλίου.

Το Γενικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αν είναι παρόντες οι μισοί πλέον ενός Γενικοί Σύμβουλοι. Καθήκοντα Προέδρου στις συνεδριάσεις του Γενικού Συμβουλίου ασκεί ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου λαμβάνονται κατ’ απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η άποψη, με την οποία τάχθηκε ο Πρόεδρος του Γενικού Συμβουλίου.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις του Γενικού Συμβουλίου καταχωρούνται, με ειδική αρίθμηση, στο βιβλίο Πρακτικών Συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου.

Άρθρο 27

ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Σωματείο διοικείται από 19μελές Δ.Σ. που, αν ο νόμος δεν ορίζει μικρότερη διάρκεια θητείας, εκλέγεται με τριετή θητεία μετά από καθολική ψηφοφορία. Μαζί με τα δεκαεννιά (19) τακτικά μέλη εκλέγονται μέχρι δεκαεννιά (19) αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις των αρχαιρεσιών του Καταστατικού, με τριετή επίσης θητεία.

Το Δ.Σ., που προέρχεται από τις εκλογές για ανάδειξη οργάνων Διοίκησης, συνέρχεται σε πρώτη συνεδρίαση μέσα σε οκτώ (8) ημέρες, από την οριστικοποίηση των αποτελεσμάτων από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, με τη φροντίδα του Συμβούλου που έχει συγκεντρώσει το μεγαλύτερο αριθμό σταυρών προτίμησης, μεταξύ των υποψηφίων του συνδυασμού που πλειοψήφησε, ο οποίος και προεδρεύει της πρώτης συνεδρίασης του Δ.Σ.

Κατά την πρώτη αυτή συνεδρίαση, το Δ.Σ. εκλέγει τον Πρόεδρο, τον Αναπληρωτή Πρόεδρο και τον Β΄ Αναπληρωτή Πρόεδρο, το Γενικό Γραμματέα και τον Αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα, τον Οργανωτικό Γραμματέα και τον αναπληρωτή Οργανωτικό Γραμματέα, τον Ταμία και τον αναπληρωτή Ταμία. Τα παραπάνω αξιώματα που αποτελούν το Προεδρείο του Δ.Σ., δεν μπορεί να συμπίπτουν στο ίδιο πρόσωπο.

Τα μέλη του Δ.Σ. είναι αλληλέγγυα υπεύθυνα απέναντι στο Σωματείο για κάθε ζημία που θα προέλθει σ’ αυτό, εκτός αν διαχώρισαν τις ευθύνες τους, διαφωνώντας με την απόφαση ή επισημαίνοντας την παράλειψη ή δεν παραβρέθηκαν στη λήψη της σχετικής απόφασης, γεγονότα που πρέπει να αποδεικνύονται από τα Πρακτικά των Συνεδριάσεων του Δ.Σ.

Η ιδιότητα των μελών των οργάνων της Διοίκησης είναι τιμητική. Στα μέλη του Συλλόγου που απομακρύνονται από την έδρα τους για υποθέσεις του Συλλόγου μπορεί να χορηγούνται τα έξοδα που πραγματοποιούν το ύψος των οποίων καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ. και εγγράφεται στον Προϋπολογισμό.

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν μπορούν να προσφέρουν στο Σωματείο εξαρτημένη εργασία με αμοιβή ή να συνάπτουν συμβάσεις έργου μ’ αυτό, για να παίρνουν ιδιαίτερη αμοιβή.

Άρθρο 28

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΝΟΜΗ ΑΞΙΩΜΑΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η κατανομή των αξιωμάτων των μελών του Δ.Σ. γίνεται με μυστική ψηφοφορία και διενεργείται χωριστά για κάθε αξίωμα.

Τα αξιώματα του Δ.Σ. καταλαμβάνουν οι Δ.Σ. που συγκεντρώνουν, σε ψήφους, την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Δ.Σ..

Ολική ή μερική ανακατανομή των αξιωμάτων του Δ.Σ. γίνεται ύστερα από απόφασή του, μέσα σε πέντε (5) ημέρες α) από την ημέρα που, για οποιοδήποτε λόγο, αποχωρήσει οριστικά από το Δ.Σ. μέλος του ή παραιτηθεί από το αξίωμα που κατείχε, και β) από την ημέρα που το Δ.Σ. κάνει δεκτή αίτηση ανακατανομής αξιωμάτων ή πρόταση μομφής κατά του Προεδρείου ή μέλους του Δ.Σ. που κατέχει αξίωμα.

Πρόταση μομφής κατά μελών του Δ.Σ. έχει δικαίωμα να υποβάλλει στο Δ.Σ. κάθε Διοικητικός Σύμβουλος. Σε περίπτωση απόρριψης της πρότασης μομφής, ο ίδιος ο Σύμβουλος δεν έχει δικαίωμα να υποβάλλει, νέα πρόταση πριν περάσουν τουλάχιστον έξι (6) μήνες. Πέντε (5) Διοικητικοί Σύμβουλοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν προτάσεις μομφής οποτεδήποτε. Οι προτάσεις μομφής συζητούνται στην πρώτη συνεδρίαση του Δ.Σ. και οπωσδήποτε δέκα (10) ημέρες από την υποβολή τους, εκτός αν υποβληθούν κατά τη διάρκεια συνεδρίασης, οπότε συζητούνται αμέσως.

Αν το Δ.Σ. κάνει δεκτή την πρόταση μομφής, προχωρεί κατά τα παραπάνω σε ανακατανομή των αξιωμάτων των μελών του. Σε περίπτωση που, από τη διαδικασία της ανακατανομής αυτής, προκύψει το ίδιο Προεδρείο, το Δ.Σ. δεν μπορεί να συζητήσει νέα πρόταση μομφής, με το ίδιο κατά βάση αιτιολογικό, πριν περάσουν τουλάχιστον έξι (6) μήνες.

Άρθρο 29

ΣΥΓΚΛΗΣΗ – ΑΠΑΡΤΙΑ -ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. συνεδριάζει κατά κανόνα στα γραφεία του Σωματείου, τακτικά μεν μια φορά τουλάχιστον το δίμηνο, ύστερα από πρόσκληση που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και το Γενικό Γραμματέα και η οποία αναγράφει τα θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και τον τόπο και χρόνο έναρξης της συνεδρίασης και έκτακτα όποτε παραστεί ανάγκη ή το ζητήσουν επτά (7) τουλάχιστον Σύμβουλοι με αίτησή τους, στην οποία πρέπει να αναγράφονται και τα θέματα της συζήτησης.

Το Δ.Σ. βρίσκεται σε απαρτία όταν είναι παρόντες, τουλάχιστον, δέκα (10) Σύμβουλοι. Οι αποφάσεις παίρνονται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων μελών του. Σε περίπτωση ισοψηφίας το θέμα επανέρχεται πρώτο στην ημερήσια διάταξη της επόμενης συνεδρίασης. Αν για το ίδιο θέμα επέλθει και πάλι ισοψηφία, υπερισχύει η άποψη με την οποία τάχθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Λήψη απόφασης σε θέμα που έχει περιληφθεί στην ημερήσια διάταξη ή αποφασίστηκε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης μπορεί να αναβληθεί μόνο μία φορά, εκτός αν υπάρχει σοβαρός λόγος, οπότε μπορεί να αναβληθεί για μία ακόμα φορά.

Οι συζητήσεις και οι αποφάσεις που λαμβάνονται γράφονται στο βιβλίο Πρακτικών του Δ.Σ. Ειδικά οι αποφάσεις, τόσο του Δ.Σ., όσο του Γ.Σ. και των Γενικών Συνελεύσεων, καταχωρούνται, κωδικοποιημένα, σε ιδιαίτερο Βιβλίο Αποφάσεων, με μέριμνα και ευθύνη του αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα.

Άρθρο 30

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Το Δ.Σ. διοικεί υπεύθυνα το Σωματείο, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου και του Καταστατικού και αποφασίζει για κάθε θέμα, το οποίο στοχεύει στην εκπλήρωση των επιδιωκομένων σκοπών του Σωματείου.

Επίσης διαχειρίζεται την περιουσία του Σωματείου, λαμβάνει όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την αντιμετώπιση και επίλυση των διαφόρων προβλημάτων, που αφορούν το Σωματείο, προσλαμβάνει νομικούς ή άλλους συμβούλους, το κατάλληλο υπαλληλικό προσωπικό, καθορίζοντας, μέσα στα νόμιμα πλαίσια, την αντιμισθία τους που αναγράφεται στον Προϋπολογισμό και εγκρίνεται από τη Γενική Συνέλευση και ζητά από την Τράπεζα την απόσπαση συνδικαλιστικών στελεχών στα γραφεία του, για κάλυψη των αναγκών του Σωματείου.

Το Δ.Σ. εφαρμόζει το Καταστατικό, εκτελεί τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, αποφασίζει για να εισηγηθεί στη Γενική Συνέλευση τη συμμετοχή ή αποχώρηση του Σωματείου από κάποια δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, υπογράφει οικονομικές και άλλες συμφωνίες, εισηγείται τον ετήσιο Προγραμματισμό Δράσης στο Γενικό Συμβούλιο και συντάσσει τον Οικονομικό και Διοικητικό Απολογισμό, τον Ισολογισμό και τον Προϋπολογισμό, που υποβάλλονται για έγκριση στη Γενική Συνέλευση.

Το Δ.Σ. υποχρεούται να υποβάλλει στην αρχή που εποπτεύει το Σωματείο όλα τα στοιχεία που ορίζει ο νόμος, να τηρεί τα βιβλία που προβλέπει το Καταστατικό και ο Νόμος και να ενημερώνει τις υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις και εποπτεύουσες αρχές για κάθε παρουσιαζόμενη ανωμαλία ή παράνομη ενέργεια ή λήψη παράνομης απόφασης σε βάρος του Σωματείου.

Κατά την περίοδο μεταξύ της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης, που πραγματοποιείται το τρίτο μετά τις αρχαιρεσίες έτος και μέχρι την ανάδειξη του νέου Δ.Σ., το Δ.Σ. οφείλει να διαχειρίζεται τα θέματα του Σωματείου και να ασκεί τα καθήκοντά του κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του Σωματείου, να διευκολύνει το έργο Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής και να μη δεσμεύει μακροπρόθεσμα το Σωματείο.

Το Δ.Σ. αποφασίζει για την κήρυξη στάσεων εργασίας και απεργιακών κινητοποιήσεων μέχρι και 48 ωρών.

Για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των εργασιών του Συλλόγου το Δ.Σ. εισηγείται και το Γενικό Συμβούλιο αποφασίζει τη συγκρότηση Γραμματειών ευθύνης, κατά τομέα δράσης και ορίζονται οι επικεφαλείς τους από τα μέλη του Δ.Σ. ή του Γ.Σ.

Άρθρο 31

ΕΚΠΤΩΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κάθε Σύμβουλος είναι υποχρεωμένος να παίρνει μέρος στις συνεδριάσεις του Δ.Σ. Αν κάποιος Σύμβουλος απουσιάσει αδικαιολόγητα πέρα από τις τρεις (3) κατά σειρά συνεδριάσεις του Δ.Σ., συνυπολογιζομένων και των συνεδριάσεων του Γενικού Συμβουλίου, ή καθυστερεί την καταβολή των εισφορών και συνδρομών του πέρα από τρεις (3) μήνες, καλείται έγγραφα από το Δ.Σ. να δώσει εξηγήσεις. Αν δεν προσέλθει ή η απουσία του, από τις συνεδριάσεις, δεν κριθεί δικαιολογημένη από τα τρία τέταρτα (3/4) των υπολοίπων μελών του Δ.Σ., κηρύσσεται έκπτωτος και τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός του συνδυασμού που ανήκε ο έκπτωτος Σύμβουλος, εκτός αν αυτός είχε εκλεγεί σαν ανεξάρτητος υποψήφιος, οπότε τη θέση του καταλαμβάνει ο πρώτος αναπληρωματικός του συνδυασμού, που έχει το μεγαλύτερο αδιάθετο υπόλοιπο ψήφων, κι αν δεν υπάρχει τέτοιος συνδυασμός, ο πρώτος αναπληρωματικός του συνδυασμού που πλειοψήφησε.

Σε περίπτωση που παραιτηθεί κάποιος Σύμβουλος, η αναπλήρωσή του γίνεται, με απόφαση του Δ.Σ., όπως περιγράφεται παραπάνω.

Αν δεν υπάρχουν άλλοι αναπληρωματικοί και τα εναπομένοντα μέλη του Δ.Σ. είναι μέχρι και έντεκα (11) το Δ.Σ. έχει νόμιμη συγκρότηση. Διαφορετικά καλείται η Γενική Συνέλευση, για ανάδειξη νέων οργάνων Διοίκησης του Σωματείου και Αντιπροσώπων του στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις.

Η θητεία των νέων αυτών οργάνων Διοίκησης, που θα εκλεγούν μετά τις παραπάνω εξελίξεις, είναι μικρότερης διάρκειας από τρία (3) χρόνια, έτσι ώστε τα επόμενα όργανα Διοίκησης να προέλθουν από τις εκλογές που θα προκηρύξει η Τακτική Γενική Συνέλευση, που θα συγκληθεί από το νέο αυτό Διοικητικό Συμβούλιο.

Άρθρο 32

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. εκπροσωπεί το Διοικητικό Συμβούλιο και το Σωματείο ενώπιον των δικαστηρίων και όλων γενικά των Κρατικών Αρχών σε όλες τις σχέσεις και διαφορές με την Τράπεζα ή με τρίτους. Συγκαλεί, προεδρεύει και γενικά διευθύνει τις συνεδριάσεις του Δ.Σ. και του Γ.Σ.

Εκτελεί τις αποφάσεις του Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων, υπογράφει μαζί με το Γενικό Γραμματέα όλα γενικά τα έγγραφα, τα γραμμάτια είσπραξης και τα εντάλματα πληρωμής με τον Ταμία , τα πρακτικά του Διοικητικού και του Γενικού Συμβουλίου μαζί με όλους τους συμβούλους και ασκεί κάθε άλλο δικαίωμα που του παρέχει ο Νόμος και το Καταστατικό.

Άρθρο 33

ΟΙ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ

Όταν ο Πρόεδρος απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Προέδρου ασκεί ο αναπληρωτής Πρόεδρος, τον οποίο, απόντα ή κωλυόμενο, αναπληρώνει ο Β΄ Αναπληρωτής Πρόεδρος.

Ο Αναπληρωτής Πρόεδρος έχει επί πλέον την ευθύνη των δημοσίων σχέσεων του Σωματείου καθώς και των σχέσεων του με άλλες συνδικαλιστικές, κοινωνικές, πολιτιστικές και μορφωτικές οργανώσεις. Εισηγείται θέματα και εκτελεί αποφάσεις που αφορούν πολιτιστικές και ψυχαγωγικές εκδηλώσεις του Σωματείου ή σχετίζονται με τη συναδέλφωση, συνεργασία και αλληλεγγύη των μελών του με άλλους εργαζόμενους. Στις ειδικές αυτές αρμοδιότητές του, ο αναπληρωτής Πρόεδρος συνεπικουρείται από το Β΄ Αναπληρωτή Πρόεδρο.

Άρθρο 34

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Γενικός Γραμματέας διευθύνει τα γραφεία του Σωματείου και φυλάει τα αρχεία και τη σφραγίδα του Σωματείου. Υπογράφει, μαζί με τον Πρόεδρο, τα Πρακτικά του Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων και γενικά όλα τα έγγραφα και καταρτίζει μαζί με τον Πρόεδρο την ημερήσια διάταξη όλων των συνεδριάσεων και μεριμνά, μαζί του, για την υλοποίηση του Προγράμματος Δράσης του Δ.Σ.

Άρθρο 35

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Αν ο Γενικός Γραμματέας απουσιάζει ή κωλύεται, τον αναπληρώνει ο Αναπληρωτής Γεν. Γραμματέας, ο οποίος έχει το ειδικότερο καθήκον να επιμελείται των πρακτικών των συνεδριάσεων του Διοικητικού και του Γενικού Συμβουλίου, καθώς και των Γενικών Συνελεύσεων, τα οποία προσυπογράφει πρώτος και τηρεί υπεύθυνα.

Άρθρο 36

Ο ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ο Οργανωτικός Γραμματέας μεριμνά για την οργανωτική συγκρότηση του Συλλόγου, την εύρυθμη λειτουργία των οργάνων Διοίκησης, ιδία των Περιφερειακών καθώς και για την διοργάνωση των μαζικών εκδηλώσεων. Στα πλαίσια αυτά:

α. Ενημερώνει τα μητρώα των μελών με τις επερχόμενες μεταβολές.

β. Υποβάλλει για έγκριση στο Δ.Σ. τις αιτήσεις εγγραφής ή διαγραφής των μελών.

γ. Ενημερώνει τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τα Νομαρχιακά Παραρτήματα και τους Αντιπροσώπους των Μονάδων για τις αποφάσεις του Δ.Σ.

δ. Σε συνεργασία ,με τους Περιφερειακούς Συμβούλους, τα Νομαρχιακά Παραρτήματα και τους Αντιπροσώπους των Μονάδων μεριμνά για την διοργάνωση των Περιφερειακών Συνελεύσεων.

ε. Αποτελεί γενικότερα τον συνδετικό κρίκο του Δ.Σ. με τα περιφερειακά όργανα.

στ. Συντονίζει την οργάνωση των Γενικών Συνελεύσεων και των λοιπών μαζικών εκδηλώσεων του Συλλόγου.

ζ. Εισηγείται στο Δ.Σ. κάθε πρόσφορο μέτρο για την καλύτερη οργανωτική συγκρότηση του Συλλόγου.

Ο αναπληρωτής Οργανωτικός Γραμματέας, εκτός του ότι αναπληρώνει τον Οργανωτικό Γραμματέα όταν απουσιάζει, συνεργάζεται μαζί του για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση των παραπάνω εργασιών.

Άρθρο 37

Ο ΤΑΜΙΑΣ

Ο Ταμίας εισπράττει όλα γενικά τα έσοδα και ειδικότερα όλες τις εισφορές και συνδρομές των μελών εκτός από εκείνες που παρακρατούνται από την Τράπεζα, εκδίδοντας διπλότυπες αποδείξεις. Ο Ταμίας κάνει επίσης όλες τις πληρωμές με βάση εντάλματα που εκδίδονται από αυτόν, συνυπογράφονται από τον Πρόεδρο , σφραγίζονται με τη σφραγίδα του Σωματείου και των οποίων οι σχετικές δαπάνες υπόκεινται στην έγκριση του Δ.Σ.

Σε κάθε ένταλμα πληρωμής πρέπει απαραίτητα να επισυνάπτονται τα σχετικά δικαιολογητικά και να αναφέρεται ο αριθμός και η ημερομηνία της εγκριτικής απόφασης του Δ.Σ.

Ο Ταμίας είναι υπόλογος και έχει αστική και ποινική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων ή πληρωμή χωρίς ένταλμα με τα σχετικά δικαιολογητικά. Καταθέτει στην Τράπεζα όλες τις εισπράξεις του Σωματείου και εισηγείται για την κατανομή τους σε λογαριασμούς καταθέσεων. Μπορεί όμως να διατηρεί στο χρηματοκιβώτιο του Σωματείου, για την κάλυψη των μικροεξόδων και αναγκών επείγουσας φύσης, ποσό το ύψος του οποίου καθορίζεται με απόφαση του Δ.Σ.

Η ανάληψη χρημάτων από τις καταθέσεις γίνεται από τον Ταμία με επιταγή που την έχει συνυπογράψει ο Πρόεδρος.

Ο Ταμίας τηρεί το βιβλίο Ταμείου, Περιουσίας και τα άλλα Λογιστικά Βιβλία, που προβλέπονται από το νόμο και φυλάσσει σε ιδιαίτερους φακέλους όλα τα δικαιολογητικά πληρωμής και κίνησης των λογαριασμών καταθέσεων του Σωματείου στην Τράπεζα. Στην αρχή κάθε διμήνου υποβάλλει προς έγκριση στο Δ.Σ. περιληπτική κατάσταση των εσόδων και εξόδων του προηγούμενου μήνα, στο τέλος δε κάθε χρόνου τον Απολογισμό της Οικονομικής Διαχείρισης (με βάση τον οποίο το Δ.Σ. συντάσσει τον Ισολογισμό του Σωματείου) και κατάσταση της περιουσίας του Σωματείου.

Το Δ.Σ. δια του Ταμία υποβάλλει υποχρεωτικά για έγκριση στη Γενική Συνέλευση των Απολογισμό, Ισολογισμό και Προϋπολογισμό.

Άρθρο 38

Η ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) τακτικά μέλη, που εκλέγονται από τη Γενική Συνέλευση κάθε τρία χρόνια μαζί με τα άλλα όργανα Διοίκησης του Σωματείου, με ισάριθμα αναπληρωματικά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

Τις εργασίες της Εξελεγκτικής Επιτροπής διευθύνει ο Πρόεδρος της, που εκλέγεται στην πρώτη συνεδρίασή της.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά μία (1) φορά το χρόνο, κατά το πρώτο τρίμηνο κάθε ημερολογιακού έτους, και έκτακτα οποτεδήποτε αποφασίσει κατά πλειοψηφία. Τηρεί βιβλίο Πρακτικών, στο οποίο γράφονται τα πρακτικά και οι αποφάσεις της από τους ελέγχους που έχει κάνει, όπως επίσης και οι ετήσιες εκθέσεις για τη διαχείριση.

Η Εξελεγκτική Επιτροπή αριθμεί και θεωρεί τα γραμμάτια εισπράξεως του Σωματείου πριν από τη χρησιμοποίησή τους, εποπτεύει και ελέγχει τις πράξεις του Διοικητικού Συμβουλίου γενικότερα και του Ταμείου ειδικότερα, ως προς τη οικονομική διαχείριση του Σωματείου, ιδιαίτερα επιβλέπει αν αυτές είναι σύμφωνες με τις διατάξεις του νόμου, του Καταστατικού και των αποφάσεων των Γενικών Συνελεύσεων. Έχει δε δικαίωμα να εξετάζει τα έγγραφα και τα βιβλία του Σωματείου, να ζητά οποτεδήποτε να ελέγχει το περιεχόμενο του ταμείου και να της δίνεται κάθε στοιχείο ή πληροφορία που μπορεί να θεωρηθεί χρήσιμη.

Μετά το τέλος κάθε διαχειριστικού έτους, η Εξελεγκτική Επιτροπή συντάσσει την ετήσια έκθεσή της σχετικά με την οικονομική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου, την οποία ανακοινώνει στην Τακτική Γενική Συνέλευση του Σωματείου.

Άρθρο 39

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΚΑΙ Η ΤΟΠΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) μέλη, τέσσερα (4) τακτικά μέλη του Σωματείου, που εκλέγονται κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση του τρίτου (3ου) μετά τις αρχαιρεσίες έτους, μαζί με ισάριθμους αναπληρωματικούς και ένα (1) δικαστικό αντιπρόσωπο, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Προέδρου της και ορίζεται σύμφωνα με το νόμο, με αίτηση του Σωματείου από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών της έδρας του Σωματείου σε κάθε περίπτωση που εκλέγονται όργανα Διοίκησης του Σωματείου ή Αντιπρόσωποί του σε δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις ή διενεργείται καθολική ψηφοφορία, για οποιοδήποτε θέμα.

Αποκλείονται από τακτικά ή αναπληρωματικά μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής όλοι οι υποψήφιοι (α) για οποιοδήποτε αξίωμα στα όργανα Διοίκησης του Σωματείου, και (β) για Αντιπρόσωποι σε δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση, οι συγγενείς εξ αίματος ή αγχιστείας, μέχρι και τον τέταρτο βαθμό, των υποψηφίων αυτών καθώς και τα μέλη της απερχόμενης Διοίκησης του Σωματείου.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, συνέρχεται το αργότερο μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή της και εκλέγει τον Αντιπρόεδρο, το Γραμματέα και τους αναπληρωτές τους, και συντάσσει σχετικό πρακτικό.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή έχει την υποχρέωση να εφαρμόζει τις διατάξεις του νόμου, του Καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης για την ομαλή διεξαγωγή των αρχαιρεσιών και των καθολικών ψηφοφοριών, το αδιάβλητο των αποτελεσμάτων των εκλογών και την έγκαιρη γνωστοποίησή τους, όπως ορίζει ο νόμος και το Καταστατικό.

Στις Περιφερειακές Υπηρεσιακές Μονάδες της Τράπεζας, η Γενική Συνέλευση αποφασίζει τη σύσταση Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, τα τακτικά και αναπληρωματικά μέλη των οποίων διορίζει άμεσα η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, η οποία προσδιορίζει και τα όρια τοπικής δικαιοδοσίας των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών.

Η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή απαρτίζεται από τρία (3) μέλη, δύο (2) τακτικά μέλη του Σωματείου, που διορίζονται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μαζί με ισάριθμα αναπληρωματικά, και ένα (1) Δικαστικό Αντιπρόσωπο, ο οποίος ασκεί καθήκοντα Προέδρου της και ορίζεται σύμφωνα με το νόμο, ύστερα από αίτηση του αρμοδίου Πρωτοδικείου ή Ειρηνοδικείου.

Τα παραπάνω κωλύματα και υποχρεώσεις που ισχύουν για τα μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ισχύουν και για μέλη των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών.

Άρθρο 40

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΕΣ

Πρόκειται για συμβουλευτικά όργανα που η συγκρότησή τους και η σύνθεσή τους αποφασίζονται από το Διοικητικό Συμβούλιο και που έχουν ως κύριο έργο την επιβοήθηση των διοικητικών οργάνων στο έργο τους. Συγκροτείται και λειτουργεί Γραμματεία Ισότητας, η σύνθεση της οποίας αποφασίζεται από το Δ.Σ., μετά τη συγκρότησή του σε σώμα.

Άρθρο 41

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΕΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

Η Ειδική Περιφερειακή Συνέλευση είναι το ευρύτερο συμβουλευτικό όργανο Διοίκησης του Σωματείου, με κύριο προβληματισμό πάνω στα ειδικότερα θέματα που απασχολούν τα μέλη κάθε Περιφέρειας και την υποβολή προτάσεων για τον Προγραμματισμό Δράσης του Διοικητικού Συμβουλίου.

Οι Ειδικές Περιφερειακές Συνελεύσεις συγκαλούνται τουλάχιστον μία κατά Περιφέρεια κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας των οργάνων Διοίκησης του Σωματείου με απόφαση του Δ.Σ. είτε ύστερα από πρόταση του αντίστοιχου Περιφερειακού Συμβούλου είτε με πρωτοβουλία του Διοικητικού Συμβουλίου, με ειδικές ανακοινώσεις, που αποστέλλονται στα μέλη της Περιφέρειας τουλάχιστον πριν από δέκα πέντε (15) ημέρες.

Στην πρόσκληση αναγράφονται, η πόλη που θα συγκληθεί η ειδική Περιφερειακή Συνέλευση, ο ακριβής τόπος και χρόνος καθώς και τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Στις Συνελεύσεις αυτές οφείλουν ειδικότερα να μετέχουν οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, όλοι οι Αντιπρόσωποι των Υπηρεσιακών Μονάδων της Περιφέρειας και τουλάχιστον δύο (2) μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου, από τους οποίους ο ένας (1) υποχρεωτικά από το Προεδρείο.

Οι Ειδικές Περιφερειακές Συνελεύσεις, στις οποίες δεν απαιτείται η παρουσία ορισμένου αριθμού μελών για να έχουν απαρτία, προεδρεύονται από ένα μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και εκλέγουν δύο (2) Γραμματείς, που κρατούν τα πρακτικά των συζητήσεων.

Τα πρακτικά αυτά καθαρογράφονται από τους Γραμματείς, υπογράφονται από αυτούς και τον Πρόεδρο της Ειδικής Περιφερειακής Συνέλευσης και κοινοποιούνται στους Περιφερειακούς Συμβούλους και στο Διοικητικό Συμβούλιο.

Οι απόψεις-προτάσεις, που εκφράζονται στις Ειδικές Περιφερειακές Συνέλευσης, συζητούνται υποχρεωτικά σε συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου και οι προτάσεις, που υποβάλλονται σ’ αυτές ταξινομούνται και φέρονται για τελική διαμόρφωση στο Γενικό Συμβούλιο.

Άρθρο 42

ΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ

Οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι, εκτός από τις αρμοδιότητές τους ως Γενικοί Σύμβουλοι, έχουν και τις ακόλουθες αρμοδιότητες:

α) Μεταφέρουν τις απόψεις, τα προβλήματα και τα αιτήματα των μελών του Σωματείου της Περιφέρειας τους στο Διοικητικό και Γενικό Συμβούλιο, όπου λαμβάνονται οι σχετικές αποφάσεις.

β) Μεταφέρουν και αναλύουν τις αποφάσεις των ανώτερων οργάνων Διοίκησης του Σωματείου στα μέλη της Περιφέρειάς τους και έχουν άμεση συνεργασία με τους Αντιπροσώπους των Υπηρεσιακών μονάδων της δικαιοδοσίας τους και με τα Νομαρχιακά ΠαραρτήματαΟι μετακινήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων στην Περιφέρεια τους γίνονται ύστερα από συνεννόηση με το Προεδρείο του Σωματείου.

γ) Εισηγούνται στο Δ.Σ. τα θέματα της ημερήσιας διάταξης των Ειδικών Περιφερειακών Συνελεύσεων, μεριμνούν για την εξασφάλιση του κατάλληλου τόπου σύγκλησής τους, φυλάσσουν τα πρακτικά τους και συντάσσουν κατάσταση των Αντιπροσώπων των Υπηρεσιακών Μονάδων της Περιφέρειάς τους, αντίγραφο της οποίας κοινοποιούν στο Δ.Σ. του Σωματείου.

Στην άσκηση των παραπάνω αρμοδιοτήτων τους, οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι συνεπικουρούνται και από τους αναπληρωματικούς τους.

Άρθρο 43

ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Σε κάθε Υπηρεσιακή Μονάδα εκλέγονται, με μυστική ψηφοφορία, κατά την ημέρα που διεξάγονται οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης του Σωματείου, Αντιπρόσωποι του Σωματείου στην Υπηρεσιακή αυτή Μονάδα, μέχρι δύο τακτικοί, με έναν αναπληρωματικό, στις Μονάδες που απασχολούν μέχρι πενήντα εργαζόμενους και μέχρι τρεις τακτικοί, με δύο αναπληρωματικούς στις Μονάδες που απασχολούν πάνω από πενήντα εργαζόμενους.. Το πρακτικό της εκλογής αυτής, που υπογράφεται από τα μέλη του Σωματείου που απασχολούνται στην Υπηρεσιακή αυτή Μονάδα, κοινοποιείται στους Περιφερειακούς Συμβούλους μέσα σε δέκα (10) ημέρες. Στις Υπηρεσιακές Μονάδες, όπου υπηρετεί ένα (1) μόνο μέλος του Σωματείου, το μέλος αυτό είναι Αντιπρόσωπός του.

Οι Αντιπρόσωποι αυτοί αποτελούν σύνδεσμο μεταξύ αφενός μεν των μελών του Σωματείου, που εργάζονται στη συγκεκριμένη Υπηρεσιακή Μονάδα και αφετέρου του Περιφερειακού Συμβούλου και του Διοικητικού και Γενικού Συμβουλίου. Η θητεία των Αντιπροσώπων αυτών ακολουθεί τη θητεία των οργάνων Διοίκησης του Σωματείου.

Κύριο έργο των Αντιπροσώπων αυτών είναι να γνωρίζουν στα ανώτερα όργανα του Σωματείου τα εργασιακά και υπηρεσιακά προβλήματα, που απασχολούν τους συναδέλφους της συγκεκριμένης Υπηρεσιακής Μονάδας, και να μεταφέρουν σ’ αυτούς τις απόψεις και αποφάσεις των οργάνων Διοίκησης του Σωματείου.

Οι Αντιπρόσωποι των περιφερειακών Υπηρεσιακών Μονάδων εκπροσωπούν το Δ.Σ., ως προς το δικαίωμα του να παραβρίσκεται στις Υπηρεσιακές αυτές Μονάδες της Τράπεζας κατά τις Επιθεωρήσεις Εργασίας, που ενεργούν τα αρμόδια όργανα του Υπουργείου Εργασίας, υποχρεούνται δε να ενημερώνουν του Περιφερειακό Σύμβουλο και το Διοικητικό Συμβούλιο σχετικά.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΕΚΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

Άρθρο 44

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ

Οι εκλογές, για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης του Σωματείου – Διοικητικοί Σύμβουλοι, Περιφερειακοί Σύμβουλοι, Εξελεγκτική Επιτροπή – και των Αντιπροσώπων του στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, διενεργούνται κάθε τρία (3) χρόνια.

Άρθρο 45

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ

Κάθε ταμειακά ενήμερο μέλος του Σωματείου που πληροί τις προϋποθέσεις του νόμου και του Καταστατικού, μπορεί να υποβάλει υποψηφιότητα για ένα μόνο από τα τρία(3) αξιώματα που περιλαμβάνονται στο προηγούμενο άρθρο και για Αντιπρόσωπος σ’ όλες τις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις, χωρίς περιορισμό ως προς τον τόπο απασχόλησης του, με εξαίρεση τις υποψηφιότητες για Περιφερειακούς Συμβούλους, οι οποίες υποβάλλονται για μία και μόνο συγκεκριμένη Περιφέρεια. Οι υποψηφιότητες γνωστοποιούνται στο Διοικητικό Συμβούλιο είτε ως συνδυασμοί είτε ως ανεξάρτητες υποψηφιότητες, τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) ώρες πριν από την οριστική σύγκληση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης του τρίτου μετά τις τελευταίες αρχαιρεσίες έτους. Η γνωστοποίηση γίνεται είτε με γραπτή δήλωση των υποψηφίων είτε με γραπτή πρόταση, που υπογράφεται από δέκα (10) τουλάχιστον μέλη του Σωματείου.

Το Δ.Σ. εξετάζει σε ειδική συνεδρίασή του τις υποψηφιότητες και εφόσον διαπιστώσει ότι συμφωνούν με τις διατάξεις του Νόμου και του Καταστατικού, καταρτίζει πίνακες υποψηφιοτήτων κατ’ αλφαβητική σειρά, που ανακοινώνονται στη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται οριστικά και ανακηρύσσει τους υποψήφιους.

Οι συνδυασμοί υποψηφίων δεν μπορεί να περιλαμβάνουν περισσότερες υποψηφιότητες από το διπλάσιο του αριθμού των θέσεων του οργάνου Διοίκησης ή των Αντιπροσώπων στη δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

Άρθρο 46

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΚΛΟΓΩΝ-ΨΗΦΟΦΟΡΙΩΝ

Οι εκλογές για την ανάδειξη των οργάνων Διοίκησης του Σωματείου και των Αντιπροσώπων του στις δευτεροβάθμιες συνδικαλιστικές οργανώσεις καθώς και οι καθολικές ψηφοφορίες διενεργούνται, με ψηφοδέλτια ορισμένου μεγέθους και χρώματος, από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, όπως ορίζεται στη συνέχεια:

 

 1. Στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή κατατίθενται τα ψηφοδέλτια των συνδυασμών μέσα σε τρεις (3) μέρες από την ημερομηνία της ανακήρυξης των υποψηφίων και η Κ.Ε.Ε. υποχρεούται, μέσα σε 48 ώρες, να προβεί στην ανακήρυξη των κατατεθέντων σ’ αυτήν συνδυασμών.

Διορθώσεις και αντικαταστάσεις συνδυασμών και ψηφοδελτίων επιτρέπονται 24 ώρες πριν από την ανακήρυξη των υποψηφίων συνδυασμών από την Κ.Ε.Ε., ενώ αργότερα απαγορεύεται κάθε μεταβολή.

 

 1. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την εκλογή της, φροντίζει να τοιχοκολληθεί ο πίνακας των υποψηφίων που ανακηρύχθηκαν στη Τακτική Γενική Συνέλευση, στα γραφεία του Σωματείου και να σταλεί σχετική εγκύκλιος σε όλα τα μέλη του Σωματείου, στα οποία γνωστοποιείται επίσης η ημερομηνία της διεξαγωγής των εκλογών. Με την εγκύκλιο αυτή ανακοινώνονται τα μέλη των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών, δίνονται οδηγίες στο εκλογικό σώμα για τον τρόπο διεξαγωγής της ψηφοφορίας και επισημαίνεται ειδικότερα ότι απαγορεύονται, επί ποινή ακυρότητας των ψηφοδελτίων, οι διαγραφές και οι εγγραφές σ’ αυτά.

 

 1. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, σε συνεννόηση με τους συνδυασμούς και τους ανεξάρτητους υποψήφιους, φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων, όπου τα ονόματα των υποψηφίων αναγράφονται κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά. Τα ψηφοδέλτια καταρτίζονται ως εξής:

α. Για το Διοικητικό Συμβούλιο και την Εξελεγκτική Επιτροπή.

β. Για αντιπροσώπους στην Ομοσπονδία.

γ. Για αντιπροσώπους στο ΕΚΑ και τα λοιπά Εργατικά Κέντρα.

δ. Για Περιφερειακούς Συμβούλους.

ε. Για Αντιπροσώπους στην Υπηρεσιακή Μονάδα.

Κάθε ανεξάρτητος υποψήφιος εμφανίζεται σε ένα ξεχωριστό, κατά υποψήφιο, ψηφοδέλτιο για ένα μόνο από τα αξιώματα του άρθρου 42 και τις θέσεις αντιπροσώπου σε υπερκείμενες συνδικαλιστικές οργανώσεις, για τα οποία θέτει υποψηφιότητα.

 

 1. Δέκα πέντε (15) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη ημερομηνία της ψηφοφορίας, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή αποστέλλει ταχυδρομικά τα ψηφοδέλτια στα μέλη του Σωματείου, που εργάζονται στην περιφέρεια, μαζί με το υπόλοιπο εκλογικό υλικό (αδιαφανή φάκελα ψηφοφορίας και φάκελα ταχυδρομικής αποστολής).

 

 1. Πριν από κάθε ψηφοφορία το Δ.Σ. υποχρεούται να δώσει στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή δύο αντίγραφα Μητρώου των ταμειακά ενήμερων μελών του Σωματείου, στα οποία να εμφανίζεται ο αριθμός μητρώου τους στην Τράπεζα και η Υπηρεσιακή Μονάδα στην οποία εργάζονται.

 

 1. Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ελέγχει την κάλπη, η οποία πρέπει να είναι κενή, και στη συνέχεια τη σφραγίζει. Μετά απ’ αυτό συντάσσεται σχετικό πρακτικό.

 

 

 1. Η ψηφοφορία είναι μυστική και διαρκεί έως 7 μέρες. Για σοβαρό λόγο η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μπορεί να παρατείνει τις ημέρες και την ώρα της ψηφοφορίας.

 

7Α. Τα μέλη του Σωματείου εκφράζουν την προτίμησή τους σε έναν ή περισσότερους υποψήφιους με σταυρό προτίμησης, ως ακολούθως:

 1. i) έναν (1) και μόνο υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο,
 2. ii) μέχρι και δεκαεννιά (19) υποψήφιους Δ.Σ.,

iii) μέχρι και πέντε (5) υποψήφιους για μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής,

 1. iv) υποψήφιους μέχρι και τον ανώτατο αριθμό Αντιπροσώπων του Σωματείου στην αντίστοιχη τοπική ή κλαδική δευτεροβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση.

Ψηφοδέλτια με περισσότερους από τους παραπάνω σταυρούς προτίμησης για κάθε όργανο Διοίκησης ή για τους Αντιπροσώπους στις υπερκείμενες οργανώσεις είναι έγκυρα και υπολογίζονται αντίστοιχα μόνο σαν ψήφοι για το συνδυασμό.

 

7Β. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΛΠΗ.

Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ορίζει τα εκλογικά κέντρα, τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες και τους τόπους, τους τρόπους και τους όρους, σύμφωνα με τις προβλέψεις του παρόντος καταστατικού για την διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

Στα κατά τόπους εκλογικά κέντρα, η εκλογική διαδικασία τηρείται από δικαστικό αντιπρόσωπο συνεπικουρούμενο  από μέλη που όρισε τοπικούς εκπροσώπους της η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή ή από δικαστικό αντιπρόσωπο και τουλάχιστον τρία μέλη της τοπικής εφορευτικής επιτροπής ή από δικαστικό αντιπρόσωπο και από μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Μετά το τέλος της εκλογικής διαδικασίας σε κάθε εκλογικό κέντρο συνέρχεται η εφορευτική επιτροπή, συντάσσει σχετικό Πρακτικό, και αποστέλλει οπωσδήποτε εντός της ίδιας ημέρας μετά το πέρας της ψηφοφορίας, POST RESTANT ή με άλλη εταιρεία ταχυμεταφοράς- και με ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗ- στον Αντιπρόεδρο και Γραμματέα της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, μέσα σε Ειδικό Φάκελο, με την ένδειξη “ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ” (1) τα κλειστά φάκελα ψηφοφορίας, (2) τις Καταστάσεις των όσων ψήφισαν και (3) τα Πρακτικά και ότι άλλο στοιχείο κριθεί απαραίτητο.

Σε περίπτωση που η ίδια εφορευτική επιτροπή διεξάγει τις εκλογές σε περισσότερα εκλογικά κέντρα την ίδια ή διαφορετικές ημερομηνίες, η εφορευτική επιτροπή θα ακολουθεί την παραπάνω διαδικασία μετά το τέλος της ψηφοφορίας σε κάθε εκλογικό κέντρο.

Ο Αντιπρόεδρος και ο Γραμματέας της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής ή οι αναπληρωτές τους, συνοδευόμενοι από εκπροσώπους των συνδυασμών, εφόσον το επιθυμούν, πηγαίνουν την εικοστή (20) ημέρα, μετά από τη διενέργεια της ψηφοφορίας, εκτός ανωτέρας βίας, στην έδρα του Σωματείου και παραλαμβάνουν από το Κεντρικό Ταχυδρομικό Κατάστημα της Αθήνας (ή από την άλλη εταιρεία ταχυμεταφοράς) τους Ειδικούς Φακέλους των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών καθώς και τυχόν Φακέλους Ταχυδρομικής Αποστολής, που έχουν αποσταλεί σ’ αυτή.

Στη συνέχεια συνέρχεται η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή, ελέγχει τα Πρακτικά των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών με τα αντίστοιχα περιεχόμενα των ειδικών φακέλων τους, ρίχνει όλα τα φάκελα ψηφοφορίας στην κάλπη και διαγράφει τα ονόματα των μελών αυτών από τα αντίγραφα του Μητρώου των Ταμειακών Ενήμερων Μελών.

Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία, η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συντάσσει καταστάσεις των μελών που ψήφισαν σύμφωνα με τα παραπάνω και σχετικό Πρακτικό Ψηφοφορίας.

 

7Γ. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ.

Η Πανελλαδική ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται και με επιστολική ψήφο με τρόπο που θα διασφαλίζεται η καθολικότητα, η ταυτοπροσωπία και η μυστικότητα της ψήφου.

Στην περίπτωση διεξαγωγής επιστολικής ψηφοφορίας, η Κ.Ε.Ε. φροντίζει ώστε να φθάσει έγκαιρα στα μέλη που εργάζονται στις κατά τόπους Υπηρ. Μονάδες της Τράπεζας Πειραιώς, και οπωσδήποτε πριν αρχίσει η ψηφοφορία στην έδρα του σωματείου, το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, αδιαφανή φακέλους ψηφοφορίας και φακέλους ταχυδρομικής αποστολής, υπεύθυνες δηλώσεις).

Το μέλος που ψηφίζει με επιστολική ψήφο, θέτει το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του στον φάκελο ψηφοφορίας, και αφού τον κλείσει, τον τοποθετεί μέσα στον φάκελο ταχυδρομικής αποστολής.

Επίσης, μέσα στον φάκελο ταχυδρομικής αποστολής τοποθετεί και υπεύθυνη δήλωση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, αστυνομική αρχή, ή τον Προϊστάμενο της Υπηρ. Μονάδας.

Στον φάκελο ταχυδρομικής αποστολής, τα μέλη που ψηφίζουν, αναγράφουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός ή συζύγου, υπηρεσιακή μονάδα, Α.Μ., Πόλη) και όποιο άλλο στοιχείο ζητήσει η Κ.Ε.Ε.

Ο φάκελος ταχυδρομικής αποστολής αποστέλλεται στην Κ.Ε.Ε.

Η Κ.Ε.Ε. καθορίζει την καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία υποχρεούνται τα μέλη να έχουν αποστείλει με συστημένη επιστολή την ψήφο τους μέσω ΕΛΤΑ ή άλλης εταιρείας ταχυμεταφοράς. Φάκελοι που αποστέλλονται μετά την ανωτέρω καταληκτική ημερομηνία δεν λαμβάνονται υπόψη.

Κριτήριο για την λήψη υπόψη της επιστολικής ψήφου αποτελεί η βεβαιωμένη ημερομηνία αποστολής της από τα ΕΛΤΑ ή άλλη εταιρεία ταχυμεταφοράς.

Η Κ.Ε.Ε. καθορίζει επίσης την ημερομηνία παραλαβής του συνόλου των ψήφων αλληλογραφίας από τα ΕΛΤΑ ή από την άλλη εταιρεία ταχυμεταφοράς, η οποία πρέπει να απέχει από την καταληκτική ως άνω ημερομηνία αποστολής 20 ημέρες και εξουσιοδοτεί ειδικά κάποια από τα μέλη της για την παραλαβή κατά την πιο πάνω ημερομηνία.

Απαγορεύεται η παραλαβή ψήφων δια αλληλογραφίας σε άλλες ημερομηνίες πλην της ανωτέρω οριζόμενης από την Κ.Ε.Ε.

Μετά τη συγκέντρωση όλων των ταχυδρομικών φακέλων, που περιέχουν επιστολικές ψήφους, η Κ.Ε.Ε. ελέγχει τα στοιχεία των αποστολέων σε σχέση με τους εκλογικούς καταλόγους, που έχει στα χέρια της και διαγράφει τα ονόματά τους προσμετρώντας τους στους ψηφίσαντες και εν συνεχεία ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο 8.

Άρθρο 47

ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Η εκλογή των οργάνων της Διοίκησης και των Αντιπροσώπων του Σωματείου γίνεται με το σύστημα της απλής αναλογικής ως ακολούθως, εκτός αν ο νόμος ορίζει διαφορετικά.

 1. Οι έδρες του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων του Σωματείου στα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των ανεξάρτητων υποψηφίων ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη. Το σύνολο των έγκυρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον εκλεγόμενο αριθμό των εδρών του Διοικητικού Συμβουλίου, της Εξελεγκτικής Επιτροπής και με τον αριθμό των Αντιπροσώπων. Τα πηλίκα των διαιρέσεων αυτών, παραλειπομένων των κλασμάτων, αποτελούν τα αντίστοιχα εκλογικά μέτρα.

Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες στο Δ.Σ. ή την Εξελεγκτική Επιτροπή και εκλέγει τόσους Αντιπροσώπους στα δευτεροβάθμια συνδικαλιστικά όργανα, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των έγκυρων ψηφοδελτίων που έλαβε.

Οι θέσεις των Περιφερειακών Συμβούλων, που εκλέγονται από τα μέλη του Συλλόγου σε κάθε Περιφέρεια, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών και των ανεξάρτητων υποψηφίων, ανάλογα με την εκλογική τους δύναμη στη Περιφέρεια. Το σύνολο των εγκύρων ψηφοδελτίων διαιρείται με τον εκλεγόμενο αριθμό των Περιφερειακών Συμβούλων και το πηλίκο αυτό, αφαιρουμένου του κλάσματος, αποτελεί το εκλογικό μέτρο για την Περιφέρεια. Κάθε συνδυασμός καταλαμβάνει τόσες έδρες περιφερειακών συμβούλων, όσες φορές χωρεί το εκλογικό μέτρο στον αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων που έλαβε στη συγκεκριμένη Περιφέρεια.

 1. Ανεξάρτητος υποψήφιος, που έλαβε τον ίδιο ή μεγαλύτερο αριθμό ψήφων από το εκλογικό μέτρο, καταλαμβάνει μία έδρα στο όργανο Διοίκησης, για το οποίο είχε θέσει υποψηφιότητα, ή εκλέγεται Αντιπρόσωπος ή Περιφερειακός Σύμβουλος, εφόσον ήταν υποψήφιος για τη θέση αυτή.
 2. Συνδυασμός που περιλαμβάνει υποψήφιους λιγότερους από τις έδρες που του ανήκουν, καταλαμβάνει τόσες μόνο έδρες ή εκλέγει τόσους μόνο Αντιπροσώπους όσοι είναι και οι υποψήφιοί του.
 3. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των Αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται, σύμφωνα με τα παραπάνω, από την πρώτη κατανομή, κατανέμονται από μία ή έναν στους συνδυασμούς εκείνους οι οποίοι συγκεντρώνουν υπόλοιπο ψηφοδελτίων μεγαλύτερο από το ένα τρίτο (1/3) του αντίστοιχου εκλογικού μέτρου και που πλησιάζουν περισσότερο το εκλογικό αυτό μέτρο.
 4. Οι έδρες που μένουν αδιάθετες και ο αριθμός των Αντιπροσώπων που δεν καλύπτεται μετά τα παραπάνω, από τη δεύτερη κατανομή, κατανέμονται μεταξύ των συνδυασμών που έχουν το μεγαλύτερο υπόλοιπο ψηφοδελτίων από μία έδρα ή έναν Αντιπρόσωπο. Σε περίπτωση ισοψηφίας γίνεται κλήρωση.

Αναπληρωματικοί Διοικητικοί Σύμβουλοι και Αντιπρόσωποι καθώς και αναπληρωματικά μέλη της Εξελεγκτικής Επιτροπής εκλέγονται μόνο από τους συνδυασμούς εκείνους που εξέλεξαν τακτικά μέλη στα παραπάνω όργανα ή Αντιπροσώπους.

Ο αριθμός των παραπάνω αναπληρωματικών είναι ίσος με τον αριθμό των εκλεγέντων τακτικών μελών του συνδυασμού, εφόσον το ψηφοδέλτιό του περιλαμβάνει τουλάχιστον το διπλάσιο αριθμό υποψηφίων από τον αριθμό των εκλεγέντων αυτών τακτικών μελών.

Η σειρά εκλογής των αναπληρωματικών κάθε συνδυασμού, όπως και των τακτικών τους, καθορίζεται με βάση τους σταυρούς προτίμησης.

Κάθε Συνδυασμός εκλέγει σε κάθε Περιφέρεια ίσο αριθμό Αναπληρωματικών Περιφερειακών Συμβούλων προς τον αριθμό των Τακτικών Περιφερειακών Συμβούλων που έχει εκλέξει στην ίδια Περιφέρεια.

Ανεξάρτητος Υποψήφιος εκλέγεται ως Περιφερειακός Σύμβουλος χωρίς Αναπληρωματικό.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Άρθρο 48

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΕΣ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ

Ο Σύλλογος Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής Πειραιώς υπάγεται οργανωτικά στην Ομοσπονδία Τραπεζοϋπαλληλικών Οργανώσεων Ελλάδος (ΟΤΟΕ).

Αποφάσεις περί διαφορετικής συμμετοχής του ΣΕΤΑΠ σε δευτεροβάθμια κλαδική συνδικαλιστική οργάνωση, λαμβάνεται μετά από καθολική ψηφοφορία των μελών του, κατά την οποία απαιτείται πλειοψηφία του 75% των ταμειακά τακτοποιημένων μελών.

Το Σωματείο αντιπροσωπεύεται σε τριτοβάθμια συνδικαλιστική οργάνωση δια μέσου μίας μόνο δευτεροβάθμιας. Σχετική απόφαση λαμβάνεται από τη Γενική Συνέλευση πριν από τις εκλογές των Αντιπροσώπων. Η απόφαση αυτή δεσμεύει το Σωματείο για όλο το χρόνο της θητείας των Αντιπροσώπων της δευτεροβάθμιας αυτής συνδικαλιστικής οργάνωσης, τους οποίους ψήφισαν οι Αντιπρόσωποι του Σωματείου στις εκλογές της δευτεροβάθμιας αυτής οργάνωσης, για ανάδειξη Αντιπροσώπων της στην τριτοβάθμια.

Άρθρο 49

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΜΕ ΑΛΛΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ

Το Σωματείο μπορεί, ύστερα από ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης, να προχωρήσει στην ενοποίησή του με άλλο ομοιοεπαγγελματικό Σωματείο, με γνώμονα πάντα την αποτελεσματικότερη προώθηση των σκοπών του.

Η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για τους γενικότερους όρους και το Γενικό Συμβούλιο για τους ειδικότερους όρους της ενοποίησης. Ειδικότερα όμως η Γενική Συνέλευση αποφασίζει για την εκχώρηση των περιουσιακών στοιχείων στη νέα συνδικαλιστική οργάνωση, που θα προκύψει μετά την ενοποίηση.

Άρθρο 50

ΔΙΑΛΥΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΟΥ

Το Σωματείο μπορεί να διαλυθεί είτε υποχρεωτικά, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του νόμου, είτε εκούσια ύστερα από ειδική απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του.

Μετά τη λήψη της απόφασης αυτής το Σωματείο περιέρχεται σε κατάσταση εκκαθάρισης και θεωρείται ότι λειτουργεί μόνο για το σκοπό και τις ανάγκες της εκκαθάρισης. Σε κάθε έγγραφο του Σωματείου πρέπει να σημειώνεται ότι αυτό βρίσκεται στην παραπάνω κατάσταση. Η εκκαθάριση δεν μπορεί να διαρκέσει περισσότερο από ένα (1) έτος.

Καθήκοντα εκκαθαριστή εκτελεί το τελευταίο Δ.Σ. Η κινητή και ακίνητη περιουσία του Σωματείου που απομένει μετά το τέλος της εκκαθάρισης περιέρχεται, όπου αποφασίσει το τελευταίο Γενικό Συμβούλιο, σε καμία περίπτωση όμως μεταξύ των μελών του Σωματείου που διαλύθηκε.

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Άρθρο 51

ΚΤΗΣΗ ΕΞ ΕΠΑΧΘΟΥΣ ΑΙΤΙΑΣ

Η κτήση από το Σωματείο κινητού ή ακινήτου περιουσιακού στοιχείου αξίας μεγαλύτερης από το ένα τέταρτο (1/4) των, κατά το αμέσως προηγούμενο διαχειριστικό έτος, τακτικών εισφορών των μελών, γίνεται μόνο ύστερα από έγκριση της Γενικής Συνέλευσης, η οποία αποφασίζει και για τους γενικότερους όρους, ενώ οι ειδικότεροι όροι και οι άλλες λεπτομέρειες αποφασίζονται από το Γενικό Συμβούλιο.

Άρθρο 52

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Α) Για την πραγματοποίηση των σκοπών του Σωματείου, το Γενικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίζει τη σύσταση και άλλων, συμβουλευτικών ή εκτελεστικών οργάνων, όπως ομάδες εργασίας, ειδικές επιτροπές ή υπεύθυνους ορισμένων τομέων δράσης και λειτουργιών των γραφείων του Σωματείου.

Η απόφαση αυτή μπορεί να ανακληθεί οποτεδήποτε από το Γενικό Συμβούλιο ή να ακυρωθεί από την πρώτη μετά την έκδοσή της Γενική Συνέλευση.

Β) Η Γενική Συνέλευση μπορεί να μεταβάλλει τον αριθμό και την έκταση των Περιφερειών του άρθρου 25, εφόσον αυτό προταθεί από το Γενικό Συμβούλιο.

Άρθρο 53

ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ

Με απόφαση του Δ.Σ. στα Γραφεία του Συλλόγου αποσπώνται Συνδικαλιστικά Στελέχη, ανάλογα με τη δύναμη των παρατάξεων μετά από κάθε εκλογή, για την προώθηση των δραστηριοτήτων και εργασιών του Συλλόγου και αναλαμβάνουν αρμοδιότητες σύμφωνα με το παρόν Καταστατικό και τις Ειδικές Αποφάσεις του Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος, Ο Γενικός Γραμματέας, ο Οργανωτικός Γραμματέας και ο Ταμίας του Συλλόγου αποσπώνται οπωσδήποτε στα Γραφεία του.

Άρθρο 54

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 1. Τα μέλη των επί μέρους Διοικητικών Συμβουλίων των Συλλόγων, (ΣΥΑΤΕ, ΣΕΠΑΤΕ, ΣΓΕΑΤΕ), που ενοποιούνται, αποτελούν τα ιδρυτικά μέλη του ΣΕΤΑΠ και ταυτόχρονα διοικούν, ως προσωρινό Δ.Σ., συνεχόμενα προς τούτο σε σώμα, το Σύλλογο, μέχρι την διεξαγωγή των πρώτων αρχαιρεσιών για τα όργανα, οι οποίες αρχαιρεσίες θα πρέπει να γίνουν το αργότερο εντός 6 μηνών από την συγκρότησή του.

Η θητεία των πρώτων εκλεγμένων οργάνων λήγει στις 31-5-2001.

 1. Το προσωπικό που απασχολείται στους επί μέρους Συλλόγους την ημέρα της ενοποίησης, αποτελεί το προσωπικό και του ΣΕΤΑΠ.
 2. Μέσα στην πρώτη πενταετία από την ενοποίηση των επί μέρους Συλλόγων και τη δημιουργία του ΣΕΤΑΠ, διασφαλίζεται η δυνατότητα επανασύστασης ενός από τους παλαιούς Συλλόγους, αν αυτό αποφασίσει το 60% των εν ενεργεία μελών του πρώην Συλλόγου.
 3. Η πρώτη διαχειριστική περίοδος αρχίζει από την ημέρα ίδρυσης του Σωματείου και λήγει στις 31 Δεκεμβρίου του επόμενου έτους κατά τις διατάξεις του άρθρου 25 του παρόντος.
 4. Ο αριθμός των Περιφερειακών Συμβούλων ανά Περιφέρεια κατά τις πρώτες αρχαιρεσίες μετά την έγκριση του Καταστατικού και την έναρξη λειτουργίας του Συλλόγου καθορίζεται με απόφαση της προσωρινής Διοίκησης.

Άρθρο 55

ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ ΣΕΤΑΠ

 1. Επίτιμα μέλη του Σωματείου μπορεί να γίνουν όλοι οι Συνταξιούχοι Υπάλληλοι της ΤΡΆΠΕΖΑΣ, εφόσον υποβάλουν ειδική αίτηση και δηλώσουν ότι αποδέχονται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Καταστατικού καθώς και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης και του Γενικού και Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
 2. Τα Επίτιμα Μέλη εγγράφονται στο ειδικό Μητρώο Επίτιμων Μελών.
 3. Τα Επίτιμα Μέλη που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του Καταστατικού και τις αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων δικαιούνται να συμμετέχουν, με δικαίωμα λόγου, στις Γενικές Συνελεύσεις, να εκλεγούν και να εκλέγονται ως Εκπρόσωποι των Επίτιμων Μελών στο Γενικό και στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου προσκαλούνται να μετέχουν, με δικαίωμα λόγου, και να απολαμβάνουν των ωφελειών και εξυπηρετήσεων που νόμιμα επιδιώκονται από το Σωματείο.
 4. Η τακτική μηνιαία συνδρομή των Επίτιμων Μελών καθορίζεται σε ποσοστό 3%ο επί της μηνιαίας ακαθάριστης κύριας σύνταξής τους. Η συνδρομή αυτή, που μπορεί να αυξομειώνεται ύστερα από απόφαση της Γενικής Συνέλευσης μετά από σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των Επίτιμων Μελών, παρακρατείται από την κύρια σύνταξής τους που καταβάλλει το Ταμείο Συντάξεων και Προνοίας Προσωπικού ΑΤΕ και αποδίδεται από αυτό στο Σωματείο, με τη μεταφορά των σχετικών κατά μήνα ποσών, σε πίστωση Λογαριασμού Καταθέσεων που έχει το Σωματείο στην ΤΡΆΠΕΖΑΣ.
 5. Στη Γενική Συνέλευση μπορούν να συμμετέχουν, με δικαίωμα λόγου, τα Επίτιμα Μέλη που έχουν ή θα τακτοποιήσουν μέχρι την έναρξή της τις οικονομικές τους υποχρεώσεις προς το Σωματείο.
 6. Για τη διαπίστωση της απαρτίας στις Γενικές Συνελεύσεις του Σωματείου δε λαμβάνονται υπόψη τα Επίτιμα Μέλη, που συμμετέχουν σ’ αυτές χωρίς δικαίωμα ψήφου.
 7. Στα αξιώματα του Προέδρου, των Γραμματέων και των Ψηφοδιαλογέων της Γενικής Συνέλευσης δεν μπορεί να εκλεγούν τα Επίτιμα Μέλη του Σωματείου.
 8. Στις συνεδριάσεις του Γενικού και Διοικητικού Συμβουλίου δύνανται να συμμετέχουν με δικαίωμα λόγου οι δύο (2) Εκλεγμένοι Εκπρόσωποι των Επίτιμων Μελών, προσκαλούμενοι ειδικά για το λόγο αυτό.
 9. Τα Επίτιμα Μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις του Καταστατικού έχουν δικαίωμα να υποβάλουν υποψηφιότητα για Εκπρόσωπο των Μελών αυτών στις συνεδριάσεις του Γενικού και Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
 10. Οι υποψηφιότητες των Επίτιμων Μελών, είτε ως Συνδυασμοί είτε ως Ανεξάρτητοι Υποψήφιοι, ανακοινώνονται ξεχωριστά στη Γενική Συνέλευση.
 11. Τα ψηφοδέλτια των Εκπροσώπων των Επίτιμων Μελών είναι ξεχωριστά και διακρίνονται από τα υπόλοιπα σε σχήμα και σε χρώμα.
 12. Το Δ.Σ. υποχρεούται, όπως και για τα εν ενεργεία μέλη του Σωματείου, να παραδώσει δύο αντίγραφα του Μητρώου των Ταμιακά Ενήμερων Επίτιμων Μελών του Σωματείου, που θα περιλαμβάνουν όλα τα σχετικά στοιχεία τους, πριν από την εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση.
 13. Τα Επίτιμα Μέλη του Σωματείου εκφράζουν την προτίμησή τους σε δύο (2) κατά ανώτατο όριο υποψήφιους Εκπροσώπους τους, με σταυρούς προτίμησης, ως ακολούθως:

α) Σε περίπτωση που επιλέξουν υποψήφιους ενός Συνδυασμού σταυροδοτούν μέχρι δύο (2) υποψήφιους Εκπροσώπους τους για το Γενικό και Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου.

β) Σε περίπτωση που επιλέξουν έναν ανεξάρτητο υποψήφιο Εκπρόσωπο Επίτιμων Μελών δεν πρέπει να θέσουν σταυρό προτίμησης στο ψηφοδέλτιο του ανεξάρτητου υποψηφίου, άλλως αυτό είναι άκυρο.

γ) Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται κατ’ αναλογία οι διατάξεις του άρθρου 45 του Καταστατικού του Σωματείου.

Οι δύο (2) τακτικοί και οι δύο (2) αναπληρωματικοί εκπρόσωποι των Επίτιμων Μελών στο Γενικό και Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου εκλέγονται, με ανάλογη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 45 του Καταστατικού αυτού, μεταξύ των υποψηφίων των ξεχωριστών ψηφοδελτίων των Επίτιμων Μελών.

Άρθρο 56

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ

(ΑΠΕΡΓΙΑΚΟ ΤΑΜΕΙΟ)

Με βάση Κανονισμό που συντάσσεται από το Δ.Σ. και εγκρίνεται ή τροποποιείται από τη Γενική Συνέλευση ο Σύλλογος ανοίγει ειδικό λογαριασμό Αλληλεγγύης των μελών του.

Σκοπός του λογαριασμού αυτού είναι η οικονομική ενίσχυση των μελών σε περιπτώσεις απεργιακών κινητοποιήσεων και ανταπεργίας του εργοδότη.

Ο λογαριασμός ενεργοποιείται με απόφαση του Δ.Σ. και σύμφωνα με τα περιλαμβανόμενα στον Κανονισμό.

Άρθρο 57

ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ

Για την δημοκρατικότερη λειτουργία του Συλλόγου η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή υποχρεούται στην προεκλογική περίοδο να παρέχει ισότιμα σ’ όλους τους συνδυασμούς που μετέχουν στις αρχαιρεσίες, τα απολύτως απαραίτητα υλικά και οικονομικά μέσα που διαθέτει ο Σύλλογος. Δικαίωμα οικονομικής ενίσχυσης έχουν μόνο οι συνδυασμοί που περιλαμβάνουν τουλάχιστον τους μισούς συν ένα, (επί πλέον), τακτικούς υποψηφίους για Δ.Σ. και Γ.Σ. συνολικά.

Με χρησιμοποίηση των μέσων που διαθέτει ο ΣΕΤΑΠ στους συνδυασμούς που δεν συγκεντρώνουν αυτή τη προϋπόθεση εκδίδεται κατά την προεκλογική περίοδο μία δισέλιδη ανακοίνωση.

Κάθε συνδυασμός δικαιούται :

 1. Να κάνει ισότιμα χρήση της αίθουσας στην προεκλογική περίοδο. που ορίζεται από τη μέρα κατάθεσης των ψηφοδελτίων μέχρι την προηγούμενη μέρα της ψηφοφορίας. Το ίδιο ισχύει και για κάθε θέμα που απαιτεί ψηφοφορία στο δίκτυο.
 2. Οικονομική ενίσχυση το ύψος της οποίας καθορίζεται από την εκλογοαπολογιστική Γ.Σ. μετά από πρόταση του Γενικού Συμβουλίου.

Τα παραπάνω δικαιώματα των υποψηφίων συνδυασμών μετά τη νόμιμη ανακήρυξη της υποψηφιότητάς τους από τη Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή.

 1. Για τη διευκόλυνση της, μετά από έγκριση του Δ.Σ., συνδικαλιστικής δράσης των περιφερειακών διοικητικών συμβούλων στην Περιφέρειά τους, ο Σύλλογος φροντίζει για την εξασφάλιση των μέσων και των αδειών που απαιτούνται.
 2. Παράλληλα για διευκόλυνση της συνδικαλιστικής δραστηριότητας τυπώνεται και διακινείται με έξοδα και μέσα του ΣΕΤΑΠ μία ανακοίνωση, τουλάχιστον, το δίμηνο, για κάθε παράταξη που αντιπροσωπεύεται στο Δ.Σ., μετά από απόφαση του Γ.Σ.

Άρθρο 58

ΤΕΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ

Κάθε τι άλλο που δεν προβλέπεται από το Καταστατικό αυτό ρυθμίζεται από τις σχετικές διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των συναφών Νόμων, γεννιούνται αμέσως.

 

Αθήνα, 11 Μαρτίου 2016

 

                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                           Η ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΠΕΝΕΤΑΤΟΣ                                                                    ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΥΩΤΗ