Εγκύκλιος για το κατασκηνωτικό πρόγραμμα πρώην ΤΑΥΤΕΚΩ 2017

Καθορισμός διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων του ΤΑΥΤΕΚΩ / ΤΑΠ ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΚΑΠ ΔΕΗ για συμμετοχή των παιδιών τους στο.

Καθορισμός διαδικασίας υποβολής αιτήσεων ασφαλισμένων του ΤΑΥΤΕΚΩ / ΤΑΠ ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΚΑΠ ΔΕΗ για συμμετοχή των παιδιών τους στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα  2017.

 

Σας ενημερώνουμε ότι για το τρέχον έτος, στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα για τον ΕΦΚΑ (πρώην  ΤΑΥΤΕΚΩ / ΤΑΠ ΟΤΕ, ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ και ΚΑΠ ΔΕΗ )  θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:

 1. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ – ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ.

Ηλικιακό δικαίωμα συμμετοχής  ανά πρώην Φορέα

 

 • παιδιά ασφαλισμένων πρώην Τ.Α.Π.-Ο.Τ.Ε.  έχουν οι κατασκηνωτές ηλικίας 5-14 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2003 μέχρι και 31-12-2012 (ΕΦΟΣΟΝ Η ΑΔΕΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΝΟΜΑΡΧΙΑ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΑΥΤΑ ΤΑ ΟΡΙΑ ΗΛΙΚΙΑΣ) σύμφωνα με τις προϋποθέσεις της ΥΑ 1277/8.3.89.

 

 • παιδιά ασφαλισμένων πρώην Τ.Α.Α.Π.Τ.Π.Γ.Α.Ε.  έχουν οι κατασκηνωτές ηλικίας 6-15 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2002 μέχρι και 31-12-2011

 

 • παιδιά ασφαλισμένων πρώην Κ.Α.Π.-Δ.Ε.Η. (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ)  έχουν οι κατασκηνωτές ηλικίας 6-15 ετών δηλαδή όσα γεννήθηκαν από 1-1-2002 μέχρι και 31-12-2011

 

 

 1. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΟΥ

2.α     Στο διαδίκτυο www.tayteko.gr βρίσκει αναρτημένα:

1)Αίτηση συμμετοχής.

2)Κάρτα Κατασκηνωτή, προς συμπλήρωση(με πρόσφατη φωτογραφία του παιδιού έγχρωμη τύπου ταυτότητας) – Υπεύθυνη Δήλωση Προσέλευσης  (όχι συμπληρωμένη).

3)Πίνακας   Κατασκηνώσεων 2017.

 

2.β Υποβολή της αίτησης συμμετοχής του παιδιού γίνεται:

στα γραφεία των κατά τόπους πρώην φορέων :

 • Πατησίων 54 δ΄ όροφος (ΤΑΠ ΟΤΕ)
 • Χ. Τρικούπη 6-8-10 β’ όροφος(ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)
 • Μυλλέρου 13 γ’ όροφος – γραφείο 305 (ΚΑΠ ΔΕΗ)

 

Ωράριο υποβολής 8.30π.μ.-13.30μ.μ.

 

 

Ή  αποστέλλονται αιτήσεις συμμετοχής με τα απαραίτητα δικαιολογητικά ταχυδρομικώς στις αντίστοιχες διευθύνσεις των φορέων που ανήκουν, μέσω αλληλογραφίας που να αποδεικνύεται όμως η ημερομηνία παραλαβής τους. Σε αυτή την περίπτωση που αποστέλλονται με συστημένη επιστολή το εμπρόθεσμο της υποβολής θα κρίνεται από την ημερομηνία που αναγράφεται στην σφραγίδα του ταχυδρομείου επί του φακέλου.

 

 • Πατησίων 54  Τ.Κ. 10682 (ΤΑΠ ΟΤΕ)
 • Χ. Τρικούπη 6-8-10 Τ.Κ. 10679 (ΤΑΑΠΤΠΓΑΕ)
 • Μυλλέρου 13 Τ.Κ. 10436 (ΚΑΠ ΔΕΗ)

και με την ένδειξη στο φάκελο «αίτηση για κατασκήνωση και περίοδος συμμετοχής»

 

Συνημμένως υποβάλλονται ή αποστέλλονται:

 • Φωτοτυπία α’ σελίδας βιβλιαρίου άμεσα ασφαλισμένου
 • Φωτοτυπία α’ σελίδας βιβλιαρίου έμμεσα ασφαλισμένου παιδιού που πρόκειται να συμμετάσχει στο κατασκηνωτικό πρόγραμμα
 • Πρόσφατο Μηνιαίο Ενημερωτικό φύλλο μισθοδοσίας ή  σύνταξης

 

2.γ   Ημερομηνίες υποβολής αιτήσεων:

Α’ κατασκηνωτική περίοδος 02/06/2017 έως 14/06/2017

Β’ κατασκηνωτική περίοδος  19/06/2017 έως 30/06/2017

Γ’ κατασκηνωτική περίοδος   19/06/2017 έως 30/06/2017

Δ’ κατασκηνωτική περίοδος   19/06/2017 έως 30/06/2017

 

 

Η Κάρτα Κατασκηνωτή θα πρέπει να φέρει απαραίτητα πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία τύπου ταυτότητας ή διαβατηρίου του ασφαλισμένου παιδιού και θα αποστέλλεται από τον Τομέα στην κατασκήνωση, χωρίς καμία άλλη ενέργεια του ασφαλισμένου.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μετά την υποβολή της αίτησης δεν θα γίνεται δεκτή καμία αλλαγή ούτε στην κατασκήνωση ούτε στην κατασκηνωτική περίοδο. Επίσης δεν θα γίνει δεκτή καμία εκπρόθεσμη αίτηση, καθώς θα τηρηθεί αυστηρά η σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης στις ανωτέρω ημερομηνίες.

 

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ ότι στις περιπτώσεις που θα αποδεικνύεται ότι τα αναγραφόμενα στοιχεία στις Υπεύθυνες Δηλώσεις είναι ψευδή ή ανακριβή το ΤΑΜΕΙΟ ΟΥΔΕΜΙΑ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΙ ΚΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΤΡΟΦΕΙΟΥ ΒΑΡΥΝΕΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΤΟΝ ΚΗΔΕΜΟΝΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

 

3.1.  Κατά την αποχώρηση του παιδιού από την κατασκήνωση θα συμπληρώνεται από τον γονέα ή τον νόμιμα εξουσιοδοτημένο η υπεύθυνη Δήλωση αποχώρησης από την κατασκήνωση και θα παραδίδεται στην κατασκήνωση προκειμένου να υποβληθεί στο Ταμείο μαζί με τα προβλεπόμενα παραστατικά για την εκκαθάριση της δαπάνης.

 

 

3.2. Σε περίπτωση προσωρινής αποχώρησης του παιδιού, που δεν μπορεί να δικαιολογείται πέραν των (2) διανυκτερεύσεων και εφ’ όσον υπάρχουν λόγοι σοβαροί (ασθένεια – εξετάσεις – σοβαροί οικογενειακοί λόγοι) ο παραλαβών γονέας ή κηδεμόνας υποχρεούται να υπογράφει το ειδικό έντυπο αδείας εξόδου το οποίο θα πρέπει να είναι θεωρημένο και αριθμημένο από την Δ/νση Επιθεώρησης της Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Γ.Γ.Κ.Α.) ή από την υπηρεσία που έχει υποδείξει αυτή και στο οποίο θα αναφέρεται η ημερομηνία παραλαβής και κατά την επιστροφή η ημερομηνία επιστροφής.

 

Διευκρινίζεται ότι η συνολική διαδικασία τελεί υπό την αίρεση της θετικής έκβασης του  ελέγχου νομιμότητας από το Ελεγκτικό Συνέδριο.

Μοιραστείτε το άρθρο