Η απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου για τις Αντιρρήσεις του ΣΕΤΑΠ

Με την υπ’ αριθμ. 345/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκαν οι Αντιρρήσεις που είχε υποβάλει ο ειδικός εκκαθαριστής, αλλά.

Με την υπ’ αριθμ. 345/2018 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών κρίθηκαν οι Αντιρρήσεις που είχε υποβάλει ο ειδικός εκκαθαριστής, αλλά και τα μέλη του Συλλόγου, τα οποία είχαν εξουσιοδοτήσει σχετικά τον ΣΕΤΑΠ, με την από 14.12.2012 Έκθεση Επαλήθευσης, σχετικά με τις απαιτήσεις που είχαμε προβάλει με τις από 17.9.2012 Αναγγελίες μας, και οι οποίες δεν είχαν γίνει δεκτές.

Οι απαιτήσεις μας ήταν κατηγοριοποιημένες σε δυο (2) κεφάλαια στο δικόγραφο της από 17.9.2012 Αναγγελίας.
Α. Στο Κεφάλαιο Α’ αναφέρονταν οι πλήρως εκκαθαρισμένες από την αρμόδια Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της «Αγροτικής», απαιτήσεις μας, οι οποίες αφορούν α) στην αποζημίωση για την καταγγελία της σύμβασης εργασίας μας, β) στην αποζημίωση για μη ληφθείσα κανονική άδεια έτους 2012 και οφειλομένων αδειών παρελθόντων ετών, και γ) αναλογία επιδόματος εορτών Χριστουγέννων έτους 2012. Οι απαιτήσεις αυτές περιλαμβάνονταν στον ΠΙΝΑΚΑ Α’.
Για τις απαιτήσεις αυτές, η Διεύθυνση Ανθρωπίνου Δυναμικού της «Αγροτικής», είχε αποστείλει σε κάθε ένα από εμάς επιστολή ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), στο οποίο αναφερόταν το δικαιούμενο ποσό.
Από τις απαιτήσεις του Κεφαλαίου Α’, ο ειδικός εκκαθαριστής επαλήθευσε πλήρως τις απαιτήσεις:
α) της αποζημίωσης λόγω καταγγελίας της σύμβασης εργασίας μας,
β) της αποζημίωσης για μη ληφθείσα κανονική άδεια έτους 2012 και οφειλομένων αδειών παρελθόντων ετών, ενώ επαλήθευσε μερικώς την απαίτησή μας για την καταβολή της αναλογίας επιδόματος εορτών Χριστουγέννων 2012.

Β. Στο Κεφάλαιο Β’ αναφέρονται απαιτήσεις μας, οι οποίες προέρχονταν από τις περικοπές στις αποδοχές μας από τις διατάξεις των ν. 3899/2010 και 4024/2011.
Συγκεκριμένα, στο Κεφάλαιο Β’ οι απαιτήσεις περιέχονταν σε τρεις πίνακες, ο ΠΙΝΑΚΑΣ Β’, ΠΙΝΑΚΑΣ Γ’ και ΠΙΝΑΚΑΣ Δ’.
i. Στον ΠΙΝΑΚΑ Β’ εκτίθενται οι διαφορές α) στην αποζημίωση απόλυσης, β) στην αποζημίωση αδείας και γ) στην αναλογία δώρου Χριστουγέννων 2012, όπως αυτές προκύπτουν από τον υπολογισμό των αποδοχών μας χωρίς τις παράνομες περικοπές.
ii. Στον Πίνακα Γ’ εκτίθενται οι διαφορές που προκύπτουν στις αποδοχές μας από τις παράνομες μειώσεις των ν. 3899/10 και 4024/11, για το διάστημα από 1.1.2011 έως την 27.7.2012, ημερομηνία καταγγελίας της σύμβασης εργασίας μας, καθώς και οι διαφορές στα επιδόματα εορτών Πάσχα 2011 και 2012, Χριστουγέννων 2011, στο επίδομα αδείας ετών 2011 και 2012, καθώς και στο επίδομα ισολογισμού 2011 και 2012.
iii. Τέλος στον ΠΙΝΑΚΑ Δ’, αναφέρεται η απαίτησή μας για διαφορά στην αποζημίωση αδείας, όπως αυτή εκτίθεται στον ΠΙΝΑΚΑ Α’ (εκκαθαρισμένη από τη ΔΑΔ) λόγω του εσφαλμένου υπολογισμού της.

Το Δικαστήριο με την ως άνω υπ’ αρ. 345/2018 απόφασή του, έκρινε τα ακόλουθα:

Α. Έκανε δεκτές τις αντιρρήσεις μας που αφορούσαν στο Κεφάλαιο Α’ της Αναγγελίας μας, σχετικά με την αναλογία του Δώρου Χριστουγέννων 2012, επανυπολογίζοντας τα δικαιούμενα ποσά, αυξημένα σε σχέση με τα ποσά που είχε αναγνωρίσει και διανείμει ο ειδικός εκκαθαριστής.
Τα ανωτέρω περιγράφονται αναλυτικά για κάθε έναν συνάδελφο που εξουσιοδότησε τον ΣΕΤΑΠ να προβεί σε Αναγγελία των απαιτήσεών του και να υποβάλει Αντιρρήσεις κατά τις από 14.12.2012 Έκθεσης Επαλήθευσης, στα υπ’ αρ. 167 έως 182 φύλλα και στα υπ’ αρ. 508 έως 526 φύλλα της ως άνω απόφασης.

Β. Απέρριψε τις απαιτήσεις μας που προκύπτουν από τις περικοπές των νόμων 3899/2010 και 4024/2011, όπως αυτές περιλαμβάνονταν στους Πίνακες Β’ και Γ’ της Αναγγελίας, κρίνοντας νόμιμες τις περικοπές για λόγους γενικότερου συμφέροντος, όπως αναφέρεται στα υπ’ αρ. 186 έως 468 φύλλα και υπ’ αρ. 530 έως 811 φύλλα της ως άνω απόφασης.

Γ. Απέρριψε τις απαιτήσεις για διαφορά στην αποζημίωση αδείας λόγω του εσφαλμένου υπολογισμού της, όπως εκτίθενται στον Πίνακα Δ’ της Αναγγελίας, όπως αναφέρεται στα υπ’ αρ. 468 φύλλα και 811 φύλλα της ως άνω απόφασης.

Δ. Απέρριψε το αίτημα για αποζημίωση ποσού 20.000 σε κάθε ένα συνάδελφο λόγω ηθικής βλάβης, όπως αναφέρεται στα υπ’ αρ. 472 και 815 φύλλα της ως άνω απόφασης.

Ε. Απέρριψε το αίτημα για την ποινή της προσαύξησης 100% στην αποζημίωση αδείας, όπως αναφέρεται στα υπ’ αρ. 472 και 815 φύλλα της ως άνω απόφασης.

Ως ΣΕΤΑΠ, θα εξετάσουμε τη δυνατότητα άσκησης έφεσης για τα απορριπτέα αιτήματά, ενώ θα επικοινωνήσουμε με την εκκαθάριση για άμεση καταβολή του δικαιούμενού ποσού στους συναδέλφους.

Μοιραστείτε το άρθρο