Προστασία και ασφάλεια – Αξιοποίηση συναδέλφων φυλάκων

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης μας και με δεδομένο το έκδηλο ενδιαφέρον μας αναφορικά με το μείζον θέμα της ενίσχυσης των .

Σε συνέχεια προηγούμενης ανακοίνωσης μας και με δεδομένο το έκδηλο ενδιαφέρον μας αναφορικά με το μείζον θέμα της ενίσχυσης των  μέτρων προστασίας και  ασφάλειας ,  κρίνουμε σκόπιμη την  επαναφορά και ανάδειξη της  διαχρονικής πρότασή μας για την  ουσιαστική  αξιοποίηση του  πολυτιμότερου κεφαλαίου της Τράπεζας στο συγκεκριμένο τομέα, των  εξειδικευμένων συναδέλφων μας.

Συγκεκριμένα, αναφερόμαστε στην αναγκαιότητα αναθεώρησης της μέχρι σήμερα  αποσπασματικής αναγνώρισης του ειδικού  ρόλου των   συναδέλφων φυλάκων. Με αφετηρία την τεκμηριωμένη άποψη μας  για τους συναδέλφους οι οποίοι  προέρχονται από την Αγροτική Τράπεζα,  – υπογραμμίζουμε ότι οι εν λόγω συνάδελφοι  εργάζονταν ως  Επόπτες Ασφαλείας , είχαν ειδική εκπαίδευση  και μετεκπαίδευση ανά τακτά διαστήματα και συνέβαλαν διαχρονικά  στην αποτελεσματική αντιμετώπιση  και αποτροπή  πληθώρας σχετικών κινδύνων –  οδηγούμαστε αβίαστα στο συμπέρασμα ότι η αξιοποίησή τους αφενός δεν επιφέρει πρόσθετα κόστη και αφετέρου δύναται να συμβάλει αποτελεσματικά  στην  περαιτέρω ενίσχυση των μέτρων  πρόληψης και ασφαλείας.

Σημαντικό  βήμα προς την  προαναφερόμενη κατεύθυνση, κρίνουμε σκόπιμο ότι πρέπει να αποτελέσει η  αναγνώριση του πραγματικού εργασιακού καθεστώτος  όλων των φυλάκων της Τράπεζας Πειραιώς, οι οποίοι προσφέρουν (όπως κατά το παρελθόν στην ΑΤΕ.) τις  υπηρεσίες τους σύμφωνα με το πλαίσιο του ν. 1339/1983 και η εφαρμογή  της συνακόλουθης Υπουργικής Απόφασης. Οι  προβλεπόμενες ρυθμίσεις τους , θα πρέπει  να διέπουν τον καθημερινό  εργασιακό βίο τους. Πιστεύουμε ακράδαντα ότι εναρμόνιση πραγματικών καθηκόντων και εργασιακού καθεστώτος,  αποτελεί καταρχήν αναγκαία συνθήκη   για την ενίσχυση του ρόλου τους και την προστασία των ιδίων και συνακόλουθα  για την προάσπιση της ασφάλειας των συναδέλφων μας και του συναλλασσόμενου κοινού.

Πρόκειται για μια ρεαλιστική πρόταση, άμεσα υλοποιήσιμη  και η οποία θα επιφέρει τα επιδιωκόμενα πολλαπλασιαστικά οφέλη στον ευαίσθητο τομέα της προστασίας και ασφάλειας της Τράπεζας, των συναδέλφων και των πελατών μας.

Μοιραστείτε το άρθρο