Χρηματικός έπαινος στα μέλη και τα παιδιά τους

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 14/06/2018, ο ΣΕΤΑΠ χορηγεί από 01.06.2018 τους παρακάτω χρηματικούς επαίνους για τα Δημόσια.

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου στις 14/06/2018, ο ΣΕΤΑΠ χορηγεί από 01.06.2018 τους παρακάτω χρηματικούς επαίνους για τα Δημόσια Εκπαιδευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα:

Ι. ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Αριστείο άνω του 18,5 για το Γυμνάσιο και άνω του 18 για το Λύκειο 150€.
2. Εισαγωγή σε ΑΕΙ 300€.
3. Εισαγωγή σε ΤΕΙ 300€.
4. Απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ 500€.
5. Απόκτηση πτυχίου Ανοικτού Πανεπιστημίου 450€.
Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

ΙΙ. ΜΕΛΗ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

1. Εισαγωγή σε ΑΕΙ ή ΤΕΙ 450€.
2. Απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ 450€.
3. Απόκτηση πτυχίου Ανοικτού Πανεπιστημίου 450€.
Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

Υπενθυμίζουμε επίσης, ότι η Επιχειρησιακή Σ.Σ.Ε. προβλέπει να δίνονται επιβραβεύσεις και από την Τράπεζα προς όλους τους Τραπεζοϋπάλληλους, συμπεριλαμβάνοντας μάλιστα και Πανεπιστημιακά Ιδρύματα του εξωτερικού – όχι όμως κολλέγια – και αυτές είναι:

Ι. ΠΑΙΔΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

1. Αριστείο άνω του 18,5 για το Γυμνάσιο και άνω του 18 για το Λύκειο 250€.
2. Εισαγωγή σε ΑΕΙ 800€.
3. Εισαγωγή σε ΤΕΙ 800€.
4. Παιδιά συναδέλφων, πέρα του ενός που σπουδάζουν παράλληλα, λαμβάνουν εφ’ άπαξ το ποσό των 1300€, ενώ από τρία παιδιά και άνω, 2600€.
5. Απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ με βαθμό “άριστα” 1200€.
6. Απόκτηση πτυχίου Ανοικτού Πανεπιστημίου με βαθμό “άριστα” 1200€.
Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

II. ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΙ ΤΡΑΠΕΖΟΫΠΑΛΛΗΛΟΙ

1. Απόκτηση πτυχίου ΑΕΙ ή ΤΕΙ 1700€.
2. Απόκτηση πτυχίου Ανοικτού Πανεπιστημίου 1400€.
Τα ποσά αφορούν απόκτηση πρώτου τίτλου σπουδών.

Απαραίτητα δικαιολογητικά:

1. Αποδεικτικό στοιχείο ( Έλεγχος Προόδου, Βεβαίωση Εγγραφής στο 1ο εξάμηνο της Σχολής εισαγωγής, Πτυχίο κ.ο.κ.),
2. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης, στην περίπτωση που ο χρηματικός έπαινος αφορά τέκνο μέλους,
3. Αριθ/μός λογαριασμού.

Τα παραπάνω να αποστέλλονται με e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση mariasetap2@gmail.com

Μοιραστείτε το άρθρο