Κάλυψη κόστους κατασκηνώσεων για τα παιδιά των τραπεζοϋπαλλήλων

Κύριο Γεωργόπουλο Γεώργιο Γεν. Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Κύριε Γεωργόπουλε, Όπως γνωρίζετε, η από 18/6/1993 ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών .

Κύριο

Γεωργόπουλο Γεώργιο

Γεν. Διευθυντή Ανθρώπινου Δυναμικού

ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Κύριε Γεωργόπουλε,

Όπως γνωρίζετε, η από 18/6/1993 ΣΣΕ ΟΤΟΕ – Τραπεζών  προβλέπει ότι οι Τράπεζες που δεν έχουν ιδιόκτητες κατασκηνώσεις ή κατασκηνώσεις που καλύπτουν τα τέκνα του προσωπικού τους και τελούν υπό την αιγίδα των οικείων ταμείων, χορηγούν κατασκηνωτικό επίδομα το οποίο στην μεν πρώτη περίπτωση θα δίδεται στον γονέα έναντι αποδεικτικών της δαπάνης στοιχείων, στη δε δεύτερη θα αποδίδεται στο Ταμείο που έχει την ευθύνη λειτουργίας της κατασκήνωσης.

Σε ό,τι αφορά στην υλοποίηση της πρώτης περίπτωσης το αναλογούν ποσό αποδίδεται απευθείας στην κατασκήνωση από την Τράπεζα για λογαριασμό του τέκνου του υπαλλήλου έναντι αποδεικτικών της δαπάνης στοιχείων.

Σήμερα το ύψος του κατασκηνωτικού επιδόματος της ΣΣΕ 1993, έχει διαμορφωθεί με την ΣΣΕ 2016-2018 σε 724 ευρώ.

Περαιτέρω, στα παιδιά των εργαζομένων στις Τράπεζες οι οποίοι είναι ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ (τ. ΤΑΥΤΕΚΩ), παρέχεται η δυνατότητα να πηγαίνουν κατασκήνωση για τρεις εβδομάδες, βάσει διαδικασίας η οποία περιγράφεται στον Κανονισμό Παροχών των εντασσόμενων στον ΤΑΥΤΕΚΩ Ταμείων, κατά τρόπον ώστε να διασφαλίζεται πλήρως ο παραθερισμός του συνόλου των τέκνων των ασφαλισμένων.

Σήμερα, λόγω της πανδημίας του Covid19, οι κατασκηνώσεις που είναι συμβεβλημένες με τον ΕΦΚΑ θα λειτουργήσουν για τέσσερις κατασκηνωτικές περιόδους συνεχούς διαμονής δεκαπέντε ημερών εκάστης (αντί τριών εβδομάδων), σε περίπτωση όμως αυξημένης ζήτησης οι αιτήσεις θα μοριοδοτηθούν με βάση το ύψος του πραγματικού οικογενειακού εισοδήματος,  αποκλειομένων των παιδιών των υπολοίπων.

Κατόπιν αυτών, ανεξάρτητα από την παραπάνω, κατά την άποψή μας αυθαίρετη παρέμβαση του ΕΦΚΑ, εφόσον σκοπός των μεταξύ μας συλλογικών συμβάσεων ήταν και παραμένει η πλήρης κάλυψη των αναγκών παραθερισμού των τέκνων των συναδέλφων μας, χωρίς καμιά διάκριση ή αποκλεισμό, σας καλούμε, σε εφαρμογή των σχετικών ρυθμίσεων των μεταξύ μας κλαδικών ΣΣΕ, να αναλάβετε την κάλυψη του κόστους των κατασκηνώσεων που θα επιλέξουν οι τραπεζοϋπάλληλοι για τα παιδιά τους, εφόσον βεβαίως αυτά δεν επιλεγούν για τις συμβεβλημένες κατασκηνώσεις με τις προϋποθέσεις του ΕΦΚΑ.

Με τιμή,

               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                           Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

             ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΣ               ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΜΥΛΩΝΟΠΟΥΛΟΣ

Μοιραστείτε το άρθρο