Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή: Εγκύκλιος Νο 1

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Σ.Ε.Τ.Α.Π. 10, 11 & 12/6/2019 ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10, ΤΗΛ. 210 – 36.22.646, FAX: 210 – 36.05.968 www.setap.gr.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Σ.Ε.Τ.Α.Π. 10, 11 & 12/6/2019
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10, ΤΗΛ. 210 – 36.22.646, FAX: 210 – 36.05.968
www.setap.gr – email: info@setap.gr

20 Μαΐου 2019
ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 1

ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ
Σύσταση Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τ.Ε.Ε.)

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

A. Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου, που έγινε στις 6 Απριλίου 2019, πήρε τις παρακάτω αποφάσεις:

Όρισε σαν ημερομηνία διεξαγωγής των αρχαιρεσιών, για την ανάδειξη των 46 μελών του Γ.Σ. του Συλλόγου (19 Κεντρικών Διοικητικών Συμβούλων και 27 Περιφερειακών Συμ-βούλων), των 5 Μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής, των Αντιπροσώπων του Συλλόγου στην ΟΤΟΕ και στα Εργατικά Κέντρα καθώς και των νομίμων Αναπληρωματικών τους, την 10, 11 & 12/6/2019.

Ανακήρυξε, σύμφωνα με τα άρθρα 45 & 46 του Καταστατικού, τους υποψηφίους, για το Γ.Σ. του ΣΕΤΑΠ, (Κεντρικούς και Περιφερειακούς Συμβούλους), την Εξελεγκτική Επιτροπή καθώς και τους υποψηφίους Αντιπροσώπους του Συλλόγου στην ΟΤΟΕ και στο Εργατικό Κέντρο της Αθήνας.

Ανακήρυξε, σύμφωνα με το άρθρο 55 του Καταστατικού, τους υποψηφίους Εκπροσώ-πους των Επίτιμων Μελών (Συνταξιούχων) στο Γενικό και στο Διοικητικό Συμβούλιο του ΣΕΤΑΠ.

Όρισε μέλη της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής (Κ.Ε.Ε.) τους συναδέλφους: Γουβάλα Χρήστο, Ευγενίου Ειρήνη, Τζωρτζάτο Γεράσιμο, Γεωργοπούλου Κατερίνα, με Αναπληρω-ματικούς τους: Βασιλογιάννη Γεώργιο, Ξένο-Πιτουροφάο Θεόδωρο.

B. Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή συγκροτήθηκε σε σώμα στις 11/4/2019, ως εξής: Αντιπρόεδρος Γουβάλας Χρήστος, Γραμματέας Ευγενίου Ειρήνη και αντίστοιχα αναπληρωτές τους Τζωρτζάτο Γεράσιμο και Γεωργοπούλου Κατερίνα. Καθήκοντα Προέδρου ασκεί η Δικαστική Αντιπρόσωπος κα Γιακουμάκη Χ. Τατιάνα, που ορίσθηκε, σύμφωνα με το Νόμο.

Στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων της η Κ.Ε.Ε. σας γνωρίζει τα εξής:

1. Ως μέλη των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών (Τακτικών και Αναπληρωματικών) ορίζο-νται οι πρώτοι, κατ’ αύξοντα αριθμό, από τη Μηχανογραφική Κατάσταση, που θα σταλεί σε κάθε Κατάστημα.

Αν, για παράδειγμα, στο Κατάστημά σας αναγράφονται στη Μηχανογραφική Κατάσταση 20 συνάδελφοι, ως μέλη της Τ.Ε.Ε. ορίζονται ο 1ος, ο 2ος και ο 3ος, κ.λ.π. Κωλυομένων αυ-τών, ορίζονται οι αμέσως επόμενοί τους, π.χ. ο 4ος, ο 5ος, ο 6ος, κλπ.

Εξαιρούνται οι υποψήφιοι για τις αρχαιρεσίες στο Σύλλογο, οι έχοντες πρόβλημα υπη-ρεσιακό (άδεια άνευ αποδοχών, γονική, ασθένεια, αναρρωτική), οι οποίοι θα αναπλη-ρωθούν από τον αμέσως επόμενό τους, κατ’ αύξοντα αριθμό, καθώς και οι συγγενείς, εξ αίματος ή αγχιστείας, μέχρι και τον τέταρτο βαθμό των υποψηφίων αυτών και των υπο-ψηφίων Αντιπροσώπων, για την αντίστοιχη Δευτεροβάθμια Συνδικαλιστική Οργάνωση.

2. Κάθε Κατάστημα, που έχει πάνω από πέντε (5) εγγεγραμμένα μέλη στο ΣΕΤΑΠ, θα ορίσει τρία μέλη (2 τακτικά και 1 αναπληρωματικό).

Κάθε Κατάστημα, που έχει λιγότερα από πέντε (5) μέλη στο ΣΕΤΑΠ, θα ψηφίσει με επι-στολική ψήφο.

3. Με ιδιαίτερο δέμα θα σας αποσταλούν οι σημειούμενοι παρακάτω, κατά Κατάστημα, φάκελοι και το λοιπό εκλογικό υλικό.

Ομοίως θα αποσταλεί ίσος αριθμός φακέλων, αριθμός ψηφοδελτίων των διαμορφουμέ-νων τελικά πέντε (5) συνδυασμών, για το Δ.Σ. και ενός (1) συνδυασμού των επιτίμων μελών, καθώς και επικυρωμένο αντίγραφο του Φύλλου Μητρώου των υπηρετούντων μελών στο Κατάστημά σας και των επιτίμων μελών του Συλλόγου μας.

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΥΛΙΚΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΟΠΩΣΔΗΠΟΤΕ ΝΑ ΑΠΟΣΤΑΛΕΙ ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ ΣΤΟ ΣΥΛΛΟΓΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΓΙΑ ΤΗΝ Κ.Ε.Ε. FAX: 210-3605968, ή email στο mariasetap2@gmail.com, ΠΟΥ ΝΑ ΒΕΒΑΙΩΝΕΙ ΤΗ ΛΗΨΗ ΤΟΥ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ.

Επίσης παρακαλούμε να μας ενημερώσετε, το συντομότερο δυνατόν, με FAX: 210-3605968, ή email στο mariasetap2@gmail.com για τη σύσταση ΤΕΕ και τα ονόματα των μελών της.

4. Οι Αρχαιρεσίες στην Περιφέρεια θα διεξαχθούν στις 10/6/2019, ημέρα Δευτέρα, από τις 08:00΄ το πρωί μέχρι τις 14.30΄ το απόγευμα. Η ώρα που θα τελειώσει η ψηφοφορία μπορεί να παραταθεί, κατά την κρίση της Τοπικής Εφορευτικής Επιτρο-πής (Τ.Ε.Ε.), με την προϋπόθεση, όμως, ότι, εξασφαλίζεται η ταχυδρόμηση των φα-κέλων την ίδια μέρα.

5. Στα Περιφερειακά Καταστήματα, η ψηφοφορία θα διεξαχθεί μέσα στο Κατάστημα, όπου θα ψηφίσουν και οι εργαζόμενοι που θα βρεθούν την ημέρα εκείνη στην περι-οχή του Καταστήματος.

Προκειμένου να διευκολυνθούν για να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα οι εργα-ζόμενοι στα εν λόγω Καταστήματα της Περιφέρειας, ο Σύλλογος θα ζητήσει από τη διοίκηση της τράπεζας να δοθούν οι προβλεπόμενες από το Νόμο διευκολύνσεις.

6. Υπεύθυνοι για τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών είναι τα μέλη της Κ.Ε.Ε. για το Κέντρο, και τα μέλη των Τ.Ε.Ε. για την Περιφέρειά τους, μαζί με το Δικαστικό Αντιπρόσωπο, που κάθε Τ.Ε.Ε. θα μεριμνήσει έγκαιρα να διορισθεί. Ειδικότερα, οι Τ.Ε.Ε. θα πρέπει έγκαιρα να ζητήσουν από τα κατά τόπους Ειρηνοδικεία ή Πρωτοδικεία να ορίσουν τον κατά Νόμο Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Αν δεν λειτουργεί στην έδρα κάποιου Καταστήματος Ειρηνοδικείο ή Πρωτοδικείο, πρέπει να απευθυνθούν στην πλησιέστερη πόλη όπου λειτουργεί.

7. Σε όλα τα εκλογικά κέντρα, οι Εφορευτικές Επιτροπές θα τοποθετήσουν παραβάν, για την εξασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας.

8. Στέλνουμε συνημμένα υπόδειγμα σφραγίδας της Τ.Ε.Ε. και θα πρέπει να μεριμνή-σετε άμεσα για την προμήθειά της.

9. Ψηφοφορία για Εργατικά Κέντρα: Η ψηφοφορία αυτή γίνεται σε επίπεδο Νομού. Δικαίωμα να ψηφίσουν και να εκλεγούν έχουν μόνο τα μέλη του ΣΕΤΑΠ, που εργάζο-νται στο συγκεκριμένο Νομό. Για την ψηφοφορία αυτή, η Τ.Ε.Ε. του Καταστήματος, που ανήκει στην πρωτεύουσα του Νομού και σημειώνεται με αστερίσκο, παίζει το ρόλο της Κ.Ε.Ε. στο Νομό της. Δέχεται τις υποψηφιότητες απ’ όλο το Νομό, που υπο-βάλλονται, με αίτηση των ενδιαφερομένων το αργότερο 10 ημέρες πριν την ημερο-μηνία των εκλογών. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Καταστατικού, η Τ.Ε.Ε. ανακηρύσ-σει τους υποψηφίους, κατά συνδυασμό, και φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφο-δελτίων και την έγκαιρη αποστολή τους σ’ όλα τα εκλογικά κέντρα του Νομού. Η ε-κλογή διενεργείται με ενιαίου χρώματος και σχήματος ψηφοδέλτια, κατά συνδυασμό, όπου αναγράφονται, κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι, για το αντίστοιχο Εργατικό Κέντρο.

Διευκρινίζεται επίσης ότι:

 Οι ψηφοφόροι του Καταστήματος Πόρου θα ψηφίσουν, για Περιφερειακό Σύμβου-λο, υποψήφιο της Περιφέρειας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ & ΠΟΡΟΣ», ενώ για εκπροσώπους στο Εργατικό Κέντρο, θα ψηφίσουν τους υποψήφι-ους του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Ε.Κ.Α.).

 Οι ψηφοφόροι του Καταστήματος Μήλου, αν και ανήκουν διοικητικά στις Κυκλάδες, λόγω του ότι υπαγόταν στο Κατάστημα Πειραιά, θα ψηφίσουν για Περιφερειακό Σύμβουλο υποψήφιο της Περιφέρειας «ΔΙΚΤΥΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ – ΠΕΙΡΑΙΑ) & ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ» καθώς και για εκπροσώπους στο Ερ-γατικό Κέντρο τους υποψηφίους του ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΘΗΝΑΣ (Ε.Κ.Α.).

 Όμοια, με τους ψηφοφόρους του καταστήματος Μήλου, θα ψηφίσουν και οι ψη-φοφόροι του Καταστήματος Κυθήρων.

10. Για τους Νομούς Αττικής και Πειραιά οι αρχαιρεσίες θα διεξαχθούν στις 10, 11 & 12/6/2019. Η ψηφοφορία θα διαρκέσει μέχρι τις 19.00΄ το βράδυ και θα διεξαχθεί στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ, Αμερικής 10, 3ος όροφος. Εκεί επίσης θα ψηφίσουν οι συνά-δελφοι που εργάζονται στις Κεντρικές Δ/νσεις και στα Καταστήματα του Λεκανοπεδίου καθώς και όσοι βρεθούν τις ημέρες εκείνες στους Νομούς αυτούς.

Σας υπενθυμίζουμε ότι, εξαιρούνται τα Καταστήματα Αίγινας, Κυθήρων, Μεγάρων, Μήλου και Πόρου.

11. Θα ακολουθήσει αναλυτική εγκύκλιος της Κ.Ε.Ε. για τον τρόπο της εκλογικής διαδικασί-ας.

12. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους του ΣΕΤΑΠ. Οι εργαζόμενες ως καθαρίστριες στην εταιρεία Alter Ego δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής.

13. Πιο κάτω παραθέτουμε πίνακα καταστημάτων όπου υπηρετούν μέλη του Συλλόγου ό-που δυνητικά πρέπει να διεξαχθεί η ψηφοφορία για τις εκλογές.

ΚΩΔ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
1050 ΑΒΔΗΡΩΝ
1058 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
1059 ΚΡΗΝΙΔΩΝ
1062 ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
1063 ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
1067 ΔΟΞΑΤΟΥ
1069 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1075 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1080 ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ
1081 ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1086 ΠΟΛΥΚΑΣΤΡΟΥ
1094 ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΗΣ
1102 ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1106 ΑΛΙΑΡΤΟΥ
1109 ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
1110 ΨΑΧΝΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ
1111 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
1112 ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
1113 ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
1115 ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
1116 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
1117 ΣΤΥΛΙΔΑΣ
1119 ΙΤΕΑΣ
1121 ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
1123 ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
1128 ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
1137 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
1143 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΟΛΑΩΝ
1149 ΠΑΠΑΔΟΥ
1150 ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
1153 ΑΜΟΡΓΟΥ
1159 ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ
1162 ΑΣΗΜΙΟΥ
1163 ΑΝΩΓΕΙΩΝ
1164 ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
1165 ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ
1166 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
1169 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
1171 ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
1174 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
1175 ΛΕΡΟΥ
1178 ΚΑΡΠΑΘΟΥ
* 1183 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
1185 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
1186 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
1188 ΔΙΚΑΙΩΝ
1189 ΦΕΡΩΝ
* 1190 ΞΑΝΘΗΣ
* 1192 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
1194 ΙΑΣΜΟΥ
1195 ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
* 1196 ΔΡΑΜΑΣ
1197 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
1199 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
* 1201 ΚΑΒΑΛΑΣ
1203 ΘΑΣΟΥ-ΛΙΜΕΝΟΣ
1204 ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ
1208 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
* 1210 ΒΕΡΟΙΑΣ
1213 ΜΕΛΙΚΗΣ
* 1215 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
1217 ΣΟΧΟΥ
1219 ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ – ΠΥΡΓΟΥ
1221 ΑΞΙΟΥΠΟΛΗΣ
1224 ΑΡΙΔΑΙΑΣ
* 1229 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
1230 ΑΙΓΙΝΙΟΥ
1231 ΑΡΝΑΙΑΣ
1232 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
1234 ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ
* 1236 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
* 1238 ΚΟΖΑΝΗΣ
1239 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
1240 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΟΥ
1241 ΣΕΡΒΙΩΝ
1242 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
* 1243 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
* 1244 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
1245 ΣΟΦΑΔΩΝ
1247 ΠΑΛΑΜΑ
1253 ΦΑΡΣΑΛΩΝ
1254 ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
1255 ΛΑΡΙΣΑΣ Β’
1256 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
* 1258 ΒΟΛΟΥ
1259 ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ
* 1261 ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1263 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
* 1264 ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1265 ΑΣΤΑΚΟΥ
1266 ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ
1267 ΘΕΡΜΟΥ
1270 ΒΟΝΙΤΣΑΣ
1272 ΚΑΤΟΧΗΣ
1273 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
1281 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
1284 ΚΑΡΥΣΤΟΥ
1285 ΚΥΜΗΣ
1288 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
1290 ΔΟΜΟΚΟΥ
* 1291 ΛΑΜΙΑΣ
1292 ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ
1293 ΜΩΛΟΥ
1295 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
* 1296 ΑΡΤΑΣ
1298 ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
1299 ΦΙΛΙΑΤΩΝ
* 1301 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1302 ΚΟΝΙΤΣΑΣ
1306 ΦΙΛΙΠΠΙΑΔΑΣ
1307 ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
1311 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
1312 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ
* 1313 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
1316 ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
1318 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
1319 ΑΓΙΟΥ ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΤΡΑΣ
1320 ΚΑΤΩ ΑΧΑΙΑΣ
1325 ΖΑΧΑΡΩΣ
1327 ΛΕΧΑΙΝΩΝ
1328 ΒΑΡΔΑΣ
* 1329 ΠΥΡΓΟΥ
1332 ΒΡΑΧΑΤΙΟΥ
* 1335 ΚΟΡΙΝΘΟΥ
1336 ΝΕΜΕΑΣ
1337 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
* 1340 ΣΠΑΡΤΗΣ
1341 ΜΟΛΑΩΝ
1342 ΓΑΡΓΑΛΙΑΝΩΝ
* 1343 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1345 ΜΕΛΙΓΑΛΑ
1347 ΠΥΛΟΥ
1348 ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
1349 ΔΩΡΙΟΥ
1350 ΧΩΡΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
1351 ΚΟΡΩΝΗΣ
1352 ΚΥΘΗΡΩΝ
1353 ΠΟΡΟΥ ΤΡΟΙΖΗΝΙΑΣ
* 1355 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
1360 ΘΗΡΑΣ
1362 ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
1365 ΑΝΔΡΟΥ
* 1366 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α’
1369 ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
1375 ΠΕΡΑΜΑ
1376 ΒΑΜΟΥ
* 1379 ΖΑΚΥΝΘΟΥ
* 1380 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1381 ΠΑΞΩΝ
1383 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
1384 ΙΘΑΚΗΣ
* 1388 ΡΟΔΟΥ
1393 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
1394 ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
1395 ΠΛΑΤ. ΦΛΕΜΙΝΓΚ ΑΓΡΙΝΙΟΥ
1401 ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1406 ΝΙΚΗΤΗ ΠΟΛΥΓ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
1413 ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
1415 ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
1422 ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
1433 ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
1453 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
1512 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
1533 ΡΙΟΥ
1534 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
1537 ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΟ
1540 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
1546 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΠΑΓΝΗ”
1559 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
* 1562 ΧΑΝΙΩΝ
1579 ΧΑΪΝΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ
1582 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
1587 ΤΡΙΚΑΛΩΝ
1601 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ
1608 ΔΡΑΜΑΣ
1611 ΑΡΓΟΥΣ
1614 ΚΟΖΑΝΗΣ
1616 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
1619 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ
1622 ΑΡΤΑΣ
1635 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
1666 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
1667 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
1777 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
1861 ΛΑΡΙΣΑΣ 1
1864 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
1873 ΠΥΛΑΙΑ
1910 ΦΑΡΚΑΙΝΑ ΧΙΟΥ
1912 ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1913 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
1955 E-BRANCH ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
1956 E-BRANCH ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2124 ΑΙΓΙΝΑΣ
2150 ΑΓΡΙΝΙΟΥ
2152 ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ
2153 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
* 2155 ΘΗΒΑΣ
2156 ΕΡΕΤΡΙΑΣ
* 2158 ΑΜΦΙΣΣΑΣ
* 2159 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
2160 ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ
2161 ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
2162 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
2163 ΛΑΜΙΑΣ
2165 ΙΣΤΙΑΙΑΣ
2166 ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
2169 ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
2200 ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2203 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2208 ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
2209 ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2210 ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2211 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2212 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2213 ΠΛΑΤ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2215 ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2216 ΘΕΡΜΗΣ
2218 ΙΩΝΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2220 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2222 ΤΣΙΜΙΣΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2223 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2224 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2226 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2227 ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
2228 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2229 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2230 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2231 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
2232 ΤΟΥΜΠΑΣ
2233 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2238 ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2239 ΧΑΡΙΛΑΟΥ
2240 ΓΡΕΒΕΝΩΝ
2241 ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
2242 ΠΙΕΡΙΩΝ, ΒΕΡΟΙΑ
2243 ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
2244 ΝΑΟΥΣΑΣ
2245 ΟΜΟΝΟΙΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ
2246 ΚΕΝΤΡ. ΠΛΑΤ. ΚΑΒΑΛΑΣ
2247 ΧΡΥΣΟΥΠΟΛΗΣ
* 2249 ΚΙΛΚΙΣ
2250 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΚΟΖΑΝΗ
2251 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
2252 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
* 2253 ΕΔΕΣΣΑΣ
2255 ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
* 2256 ΣΕΡΡΩΝ
2257 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΣΕΡΡΕΣ
2258 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
2260 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
2261 ΣΙΝΔΟΥ
2262 ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2264 ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2267 ΠΕΡΑΙΑΣ
2268 ΛΑΓΚΑΔΑ
2270 ΕΛΕΥΘΕΡΟΥΠΟΛΗΣ, ΚΑΒΑΛΑ
2271 ΚΟΥΦΑΛΙΩΝ
2273 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ
2274 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
* 2276 ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ
2278 ΣΚΥΔΡΑΣ
2279 ΝΙΓΡΙΤΑΣ
2280 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
2281 ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
2282 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
2284 ΠΕΥΚΩΝ
2285 ΙΕΡΙΣΣΟΥ
2350 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
2352 ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΞΑΝΘΗ
2353 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
2354 ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ
2356 ΣΑΠΩΝ ΡΟΔΟΠΗΣ
2359 ΣΟΥΦΛΙΟΥ
2400 ΑΡΤΑΣ
* 2403 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
2405 ΠΛΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2406 ΔΩΔΩΝΗΣ
2408 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
2410 ΓΡΑΜΜΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
2411 ΠΑΡΓΑΣ
2450 ΕΘΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ
2452 ΖΑΚΥΝΘΟΥ
2453 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
* 2454 ΛΕΥΚΑΔΑΣ
* 2500 ΑΡΓΟΥΣ
2503 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
2504 ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
2505 ΜΑΙΖΩΝΟΣ, ΠΑΤΡΑ
* 2507 ΠΑΤΡΑΣ
2508 ΠΥΡΓΟΥ
2509 ΚΟΡΙΝΘΟΥ
2511 ΣΠΑΡΤΗΣ
2512 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
2513 ΑΙΓΙΟΥ
2514 ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
2515 ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ, ΠΑΤΡΑ
2516 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
2518 ΝΑΥΠΛΙΟΥ
2519 ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
2522 ΜΕΣΣΗΝΗΣ
2523 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
2525 ΑΣΤΡΟΥΣ
2526 ΚΙΑΤΟΥ
2528 ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
2530 ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ
2531 ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
2532 ΓΥΘΕΙΟΥ
2600 ΣΚΙΑΘΟΥ
2605 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
2606 ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΛΑΡΙΣΑ
* 2609 ΛΑΡΙΣΑΣ Α΄
2610 ΒΟΛΟΥ
2612 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
2614 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
2615 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
2616 ΑΛΜΥΡΟΥ
2617 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
2620 ΤΥΡΝΑΒΟΥ
2622 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ
2701 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΡΟΔΟΣ
2702 ΧΙΟΥ
2704 ΜΗΛΟΥ
2705 ΝΑΞΟΥ
2706 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
2707 ΚΩ
2708 ΣΑΜΟΥ
2709 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
* 2710 ΣΥΡΟΥ
2711 ΛΗΜΝΟΥ
2712 ΠΑΡΟΥ
2713 ΣΙΦΝΟΥ
2715 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
2716 ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΛΕΣΒΟΥ
2717 ΤΗΝΟΥ
2719 ΚΑΛΥΜΝΟΥ
2750 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
2751 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2753 ΕΒΑΝΣ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2754 ΚΝΩΣΟΥ
2755 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2756 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
2757 ΡΕΘΥΜΝΟΥ
2758 ΠΛΑΤ. 1866, ΧΑΝΙΩΝ
2761 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2765 Ε. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ, ΧΑΝΙΑ
2766 ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
2767 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
2768 ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
2769 ΚΙΣΣΑΜΟΥ
2770 ΣΗΤΕΙΑΣ
2771 ΜΟΙΡΩΝ
2772 ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ
2773 ΜΑΛΙΩΝ

Η ΣΦΡΑΓΙΔΑ ΘΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΕΦΟΣΟΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑΣ
ΤΟΠΙΚΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Η Τοπική Εφορευτική Επιτροπή …………………………………………..…………………………..
Αρχαιρεσίες του Συλλόγου Εργαζομένων Τράπεζας Αγροτικής Πειραιώς 10/6/2019, για την ανάδειξη Μελών Δ.Σ., Ελεγκτών, Αντιπροσώπων ΟΤΟΕ, Αντιπροσώπων Ε.Κ., Περιφερειακών Συμβούλων & Επιτίμων Μελών του ΣΕΤΑΠ στο Γενικό & Διοικητικό Συμβούλιο.
(θητεία 3ετής)

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ Χ. ΤΑΤΙΑΝΑ
Αντιπρόεδρος ΓΟΥΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γενικός Γραμματέας ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αναπλ. Αντιπρόεδρος ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Μοιραστείτε το άρθρο