Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή: Εγκύκλιος Νο 2

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Σ.Ε.Τ.Α.Π. 10, 11 & 12/6/2019 ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10, ΤΗΛ. 210 – 36.22.646, FAX: 210 – 36.05.968 www.setap.gr.

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Σ.Ε.Τ.Α.Π. 10, 11 & 12/6/2019
ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10, ΤΗΛ. 210 – 36.22.646, FAX: 210 – 36.05.968
www.setap.gr – email: info@setap.gr

23 Μαΐου 2019

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ Νο 2
ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ
ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αφορά στη Διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών για την Ανάδειξη των Αντιπροσώπων:

1. Στο Γ.Σ. (για το Δ.Σ. και Περιφερειακούς Συμβούλους) του ΣΕΤΑΠ, στην Εξελεγκτική Επιτροπή και στην ΟΤΟΕ.
2. Στα Εργατικά Κέντρα.
3. Των Επιτίμων Μελών (Συνταξιούχων) στο Γ.Σ. και Δ.Σ. του ΣΕΤΑΠ.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η παρούσα εγκύκλιος αποτελεί συνέχεια της Εγκυκλίου Νο 1/20.5.2019 της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, συνολικά θα γίνουν τρεις ψηφοφορίες. Οι δύο πρώτες αφορούν σε όλα τα εν ενεργεία μέλη του ΣΕΤΑΠ και η τρίτη αφορά μόνο στα επίτιμα μέλη του ΣΕΤΑΠ (Συνταξιούχους).

Αναλυτικότερα :

1η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:

Αφορά στην ανάδειξη των 46 μελών του Γ.Σ. (από τους οποίους 19 Διοικητικοί και 27 Περιφερειακοί Σύμβουλοι), των 5 μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων του Συλλόγου στην ΟΤΟΕ.

Η ψηφοφορία αυτή είναι Πανελλαδική, δηλαδή δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν όλα τα εν ενεργεία μέλη του ΣΕΤΑΠ.

Α. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Τ.Ε.Ε.

Η Τ.Ε.Ε. εφοδιάζεται από την Κ.Ε.Ε. με: 1) ειδικούς φακέλους για την ψηφοφορία αυτή, 2) με αντίγραφο μητρώου μελών των εν ενεργεία μελών και 3) με ψηφοδέλτια όλων των Συνδυασμών. Η Τ.Ε.Ε. καταρτίζει κατάσταση ψηφοφορίας, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Νο 1). Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, η κάλπη σφραγίζεται, παρουσία των μελών της Τ.Ε.Ε. και του Δικαστικού Αντιπροσώπου.

Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα φάκελο, που φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή του Δικαστικού Αντιπροσώπου και από ένα ψηφοδέλτιο για κάθε συνδυασμό, που μετέχει στην ψηφοφορία αυτή, αποσύρεται υποχρεωτικά σε ιδιαίτερο χώρο (παραβάν), τοποθετεί το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του στο φάκελο, τον κλείνει και το ρίχνει ο ίδιος στην κάλπη.

Η σταυροδοσία γίνεται ως ακολούθως:

Μέχρι και 19 σταυρούς, για τους υποψηφίους του Δ.Σ.

Μέχρι 1 σταυρό, για τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο της αντίστοιχης Περιφέρειας, π.χ. οι ψηφοφόροι της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα σταυροδοτήσουν ένα μόνο υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Μέχρι και 5 σταυρούς, για τους Ελεγκτές.

Μέχρι και 76 σταυρούς, για Αντιπροσώπους στην ΟΤΟΕ.

Κάθε ψηφοδέλτιο, με περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς, ισοδυναμεί με ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρούς, δηλαδή απλώς κατακυρώνεται υπέρ του Συνδυασμού και μόνο.

Σε περίπτωση που ψηφοφόρος σταυροδοτήσει υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο άλλης Περιφερείας, απ’ αυτή στην οποία ανήκει, το ψηφοδέλτιο κατακυρώνεται υπέρ του Συνδυασμού στην Περιφέρεια όπου βρέθηκε.

Αφού ο ψηφοφόρος ρίξει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη, υπογράφει στην Κατάσταση Ψηφοφορίας και αποχωρεί.

Οι Τ.Ε.Ε. θα πρέπει έγκαιρα να εφοδιαστούν με σφραγίδες, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Εγκυκλίου Νο 1.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Τ.Ε.Ε. μαζί με το Δικαστικό Αντιπρόσωπο αποσφραγίζουν την κάλπη, καταμετρούν τους φακέλους, που θα βρεθούν μέσα σ’ αυτή, και συντάσσουν Πρακτικό σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο (Πρακτικό Νο 1).

Οι φάκελοι αυτοί δεν πρέπει ν’ ανοιχτούν σε καμία απολύτως περίπτωση.

Μετά απ’ αυτά, τα σχετικά με την ψηφοφορία, θα πρέπει να κλειστούν στους τέσσερεις φακέλους, που θα έχει στείλει η Κ.Ε.Ε., με την ακόλουθη σειρά :

1ος Φάκελος: Θα περιέχει 1) την Κατάσταση Ψηφοφορίας, 2) το αντίγραφο του φύλλου μητρώου, που θα σας στείλουμε και 3) το πρακτικό ανοίγματος της κάλπης και καταμέτρησης των φακέλων ψηφοφορίας. Πάνω στο φάκελο αυτό θα αναγράφεται η ένδειξη “ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ”.

2ος Φάκελος: Θα περιέχει τους φακέλους ψηφοφορίας, που βρέθηκαν στην κάλπη. Πάνω στο φάκελο αυτό θα αναγράφεται η ένδειξη “ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ”.

3ος Φάκελος: Θα περιέχει τους φακέλους ψηφοφορίας, που βρέθηκαν στην κάλπη για τα Εργατικά Κέντρα. Πάνω στο φάκελο αυτό θα αναγράφεται η ένδειξη “ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ”.

4ος Φάκελος: Οι πιο πάνω τρεις φάκελοι θα τοποθετηθούν όλοι μαζί στο μεγαλύτερο φάκελο. Όλοι οι φάκελοι θα σφραγισθούν και θα μονογραφηθούν από τα μέλη της Τ.Ε.Ε. και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Ο μεγαλύτερος φάκελος, στον οποίο θα κλειστούν οι άλλοι τρεις, θα σφραγιστεί με βουλοκέρι, θα μονογραφηθεί, όπως και οι προηγούμενοι, από τα μέλη της Τ.Ε.Ε. και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και θα ταχυδρομηθεί από τα μέλη της Τ.Ε.Ε. ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ στη διεύθυνση:

κ.κ. ΓΟΥΒΑΛΑ ΧΡΗΣΤΟ ή
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ
“POST RESTANT
Κεντρικό Ταχυδρομείο
102 00 ΑΘΗΝΑ”

Σημαντική σημείωση: Οι φάκελοι, που δεν χρησιμοποιήθηκαν καθώς και εκείνοι, που για οποιονδήποτε λόγο αχρηστεύθηκαν θα καταστραφούν. Η καταστροφή των φακέλων θα πρέπει να αναφερθεί, με ειδική σημείωση, στο πρακτικό διαλογής.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 7Γ του Καταστατικού, φάκελοι που θα ταχυδρομηθούν την επομένη της ημέρας της ψηφοφορίας ή που θα φτάσουν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μετά τη δεκάτη ημέρα από τις αρχαιρεσίες, δεν λαμβάνονται υπόψη. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο οι φάκελοι να ταχυδρομηθούν ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, με το ταχυδρομικό μέσο των ΕΛΤΑ και με εμφανές το χρονολογικό σήμαντρο.

 Η κατάθεση του σφραγισμένου φακέλου στο ταχυδρομείο θα γίνει “ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ”, με χρέωση του Συλλόγου.

Εξυπακούεται ότι, σε περίπτωση ενδιάμεσης μεταβολής στη δύναμη του προσωπικού μιας Περιφερειακής Μονάδας, η Εφορευτική Επιτροπή θα συμπληρώσει το φύλλο μητρώου, που θα σας στείλουμε, ώστε να ψηφίσουν όλα τα μέλη του Συλλόγου.

Β. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

Μετά την τροποποίηση του καταστατικού η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται και με επιστολική ψήφο. Η ψηφοφορία με επιστολική ψήφο εφαρμόζεται εκεί όπου είναι δυσχερής ή αδύνατη η συγκρότηση τοπικής εφορευτικής επιτροπής (Τ.Ε.Ε.) είτε λόγω μικρού αριθμού μελών της μονάδας είτε λόγω απροθυμίας των μελών μας να ασκήσουν τα καθήκοντα της εφορευτικής επιτροπής. Η Κ.Ε.Ε. αποφάσισε να γίνει ψηφοφορία σε καταστήματα με λιγότερα από πέντε (5) μέλη και στο συνημμένο πίνακα 2 αναφέροντα τα καταστήματα αυτά.

Για την επιστολική ψηφοφορία η ΚΕΕ θα αποστείλει έγκαιρα στα μέλη που εργάζονται στις κατά τόπους υπηρεσιακές μονάδες της Τράπεζας Πειραιώς στις οποίες δεν μπορεί να συσταθεί ΤΕΕ το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, αδιαφανείς φακέλους ψηφοφορίας, φακέλους ταχυδρομικής αποστολής, υπεύθυνες δηλώσεις).

Το μέλος που ψηφίζει με επιστολική ψήφο, θέτει το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του για το Δ.Σ. στο φάκελο ψηφοφορίας, τον κλείνει και μαζί με τη συνημμένη υπεύθυνη δήλωση τον τοποθετεί μέσα στο φάκελο Α.

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται για τα Εργατικά Κέντρα. Τα δικαιολογητικά τοποθετούνται στο φάκελο Β.

Στη συνέχεια:

1. ο φάκελος Α (για το ΔΣ) τοποθετείται κλειστός στο φάκελο ταχυδρομικής αποστολής, όπου τα μέλη που ψηφίζουν αναγράφουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, υπηρεσιακή μονάδα, αριθμός μητρώου, πόλη) και αποστέλλονται στην Κ.Ε.Ε.

2. ο φάκελος Β (για τα Εργατικά Κέντρα) τοποθετείται κλειστός στο φάκελο ταχυδρομικής αποστολής, όπου τα μέλη που ψηφίζουν αναγράφουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, υπηρεσιακή μονάδα, αριθμός μητρώου, πόλη) και αποστέλλονται στην ΚΕΕ.

Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ, Αστυνομική Αρχή ή τον Προϊστάμενο της Υπηρεσιακής Μονάδας.

Ο φάκελος ταχυδρομικής αποστολής αποστέλλεται στην ΚΕΕ:

κ.κ. ΓΟΥΒΑΛΑ ΧΡΗΣΤΟ ή
ΤΖΩΡΤΖΑΤΟ ΓΕΡΑΣΙΜΟ
“POST RESTANT
Κεντρικό Ταχυδρομείο
102 00 ΑΘΗΝΑ”

Η ημερομηνία μέχρι την οποία υποχρεούνται τα μέλη να έχουν αποστείλει την επιστολική ψήφο τους είναι η 10/6/2019.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 7Γ του Καταστατικού, φάκελοι που θα ταχυδρομηθούν την επομένη της ημέρας της ψηφοφορίας ή που θα φτάσουν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μετά τη δεκάτη ημέρα από τις αρχαιρεσίες, δεν λαμβάνονται υπόψη. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο οι φάκελοι να ταχυδρομηθούν ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, με το ταχυδρομικό μέσο των ΕΛΤΑ και με εμφανές το χρονολογικό σήμαντρο με ημερομηνίες είτε 10/6/2019 είτε 11/6/2019.

 Η κατάθεση του σφραγισμένου φακέλου στο ταχυδρομείο θα γίνει “ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ”, με χρέωση του Συλλόγου.

Γ. ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΛΠΗ

Στις Κεντρικές Διευθύνσεις της Τράπεζας οι εκλογές θα διενεργηθούν με περιφερόμενες κάλπες για τη διευκόλυνση των συναδέλφων. Στις περιπτώσεις αυτές κλιμάκιο της Εφορευτικής Επιτροπής αποτελούμενο από μέλη της με επικεφαλής δικαστικό αντιπρόσωπο θα επισκεφθούν τα κτίρια των Κεντρικών Διευθύνσεων σε καθορισμένες ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν έγκαιρα και θα καλέσουν τα μέλη να ψηφίσουν. Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα είναι αυτή που περιγράφεται πιο πάνω για τα καταστήματα. Για το πρόγραμμα θα ενημερωθείτε με νεότερη Εγκύκλιο.

2η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:

Αφορά στην ανάδειξη των Αντιπροσώπων στα Εργατικά Κέντρα.

Η ψηφοφορία αυτή γίνεται σε επίπεδο Νομού, δηλαδή τα μέλη ψηφίζουν ενώπιον των ΤΕΕ και η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται από την Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή

Η Τ.Ε.Ε. του Καταστήματος έδρας νομού δέχεται τις υποψηφιότητες απ’ όλο το Νομό, που υποβάλλονται με αίτηση των ενδιαφερομένων το αργότερο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Καταστατικού η Τ.Ε.Ε. έδρας νομού:

1) ανακηρύσσει τους υποψηφίους κατά συνδυασμό και

2) φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων και την έγκαιρη αποστολή τους σ’ όλα τα εκλογικά κέντρα του Νομού. Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να είναι ενιαίου μεγέθους και στο ιδίου χρώματος με το φάκελο, για διευκόλυνση της ψηφοφορίας.

Δικαίωμα να ψηφίσουν και να εκλεγούν έχουν μόνο τα μέλη του ΣΕΤΑΠ, που εργάζονται στο συγκεκριμένο Νομό.

Η εκλογή διενεργείται με ψηφοδέλτια κατά συνδυασμό, όπου αναγράφονται, κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι για το αντίστοιχο Εργατικό Κέντρο. Και γι’ αυτή την ψηφοφορία τηρούνται οι ίδιες διαδικασίες, όπως και για την πρώτη.

Για την ψηφοφορία:

1) ο ψηφοφόρος παίρνει το φάκελο από την Τ.Ε.Ε. και από ένα ψηφοδέλτιο για κάθε συνδυασμό ή ανεξάρτητο υποψήφιο. Ο φάκελος αυτός είναι διαφορετικού χρώματος (ροζ), για την ψηφοφορία αυτή και στέλνεται από την Κ.Ε.Ε.

2) υπάρχει ξεχωριστή κάλπη, τηρείται ξεχωριστή Κατάσταση Ψηφοφορίας (Κατάσταση Νο 2) και συντάσσεται διαφορετικό Πρακτικό (Πρακτικό Νο 2), σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.

3) Μετά το τέλος της ψηφοφορίας κάθε Τ.Ε.Ε. αποσφραγίζει την κάλπη, καταμετρά τους φακέλους και, ΧΩΡΙΣ να τους αποσφραγίσει, τους στέλνει, με ιδιαίτερο φάκελο στην Κ.Ε.Ε. μαζί με το Πρακτικό Νο 2 και την Κατάσταση Ψηφοφορίας Νο 2 των μελών.

3η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:

Αφορά στην ανάδειξη 2 Εκπροσώπων των Επιτίμων μελών (Συνταξιούχων) στο Γ.Σ. και Δ.Σ. του ΣΕΤΑΠ.

Η ψηφοφορία αυτή είναι πανελλαδική. Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν μόνο τα Επίτιμα Μέλη (Συνταξιούχοι) του ΣΕΤΑΠ.

Επίτιμα μέλη θεωρούνται όλοι οι συνταξιούχοι υπάλληλοι της ΑΤΕ, που έχουν εγγραφεί στο ειδικό Μη-τρώο των Επίτιμων Μελών του Συλλόγου.

Η Τ.Ε.Ε. εφοδιάζεται από την Κ.Ε.Ε. με ειδικούς φακέλους για την ψηφοφορία αυτή, με αντίγραφο του μητρώου Επίτιμων Μελών και με ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών, που συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες αυτές.

Η Τ.Ε.Ε. καταρτίζει Κατάσταση Ψηφοφορίας, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Νο 3).

Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, η κάλπη σφραγίζεται παρουσία των μελών της Τ.Ε.Ε. και του Δικαστικού Αντιπροσώπου.

Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα φάκελο, που φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή του Δικαστικού Αντιπροσώπου και το μοναδικό ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους των Επιτίμων Μελών, και αποσύρεται υποχρεωτικά σε ιδιαίτερο χώρο (παραβάν), τοποθετεί το ψηφοδέλτιο, με τους σταυρούς της προτίμησής του στο φάκελο, τον κλείνει και το ρίχνει ο ίδιος στην κάλπη.
Στη συνέχεια υπογράφει στην Κατάσταση Ψηφοφορίας και αποχωρεί.

Η σταυροδοσία γίνεται ως εξής:

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να σταυροδοτήσει μέχρι και δύο (2) υποψηφίους από το συνδυασμό της επιλογής του.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Τ.Ε.Ε., με το Δικαστικό Αντιπρόσωπο, αποσφραγίζουν την κάλπη, καταμετρούν τους φακέλους, που θα βρεθούν μέσα σ’ αυτή και συντάσσουν Πρακτικό, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Νο 3).

Στη συνέχεια, εφαρμόζουν όσα αναφέρονται στην 1η ψηφοφορία, σχετικά με τον τρόπο αποστολής προς την Κ.Ε.Ε., των φακέλων της ψηφοφορίας, με την ένδειξη «ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ».

Σημαντικές σημειώσεις

Τα μέλη του Συλλόγου τα οποία, για λόγους υπηρεσιακούς ή άλλους, βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας:

I. Εκτός της έδρας τους, εκτός του Νομού τους, αλλά εντός της Περιφερείας τους, ψηφίζουν για το Γ.Σ. (Διοικητικούς και Περιφερειακούς Συμβούλους), την Εξελεγκτική Επιτροπή και Αντιπροσώπους στην ΟΤΟΕ, αλλά ΔΕΝ ψηφίζουν για το Εργατικό Κέντρο του Νομού τους.

II. Εκτός της έδρας τους, εκτός του Νομού τους, αλλά και εκτός της Περιφερείας τους, ψηφίζουν ΜΟΝΟ για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή και για Αντιπροσώπους στην ΟΤΟΕ, αλλά ΔΕΝ ψη-φίζουν για Περιφερειακούς Συμβούλους και για Εργατικό Κέντρο.

III. Εκτός της έδρας τους, αλλά εντός του Νομού τους και της Περιφερείας τους, ψηφίζουν για το Γ.Σ. (Διοικητικούς και Περιφερειακούς Συμβούλους), για την Εξελεγκτική Επιτροπή, για Αντιπροσώπους στην ΟΤΟΕ και το Εργατικό Κέντρο του Νομού

Ε Ξ Ο Δ Α

Τα έξοδα, που θα προκύψουν και οι αποζημιώσεις των Δικαστικών Αντιπροσώπων, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Νόμο, θα καταβληθούν στους δικαιούχους, με χρέωση του λογαριασμού του ΣΕΤΑΠ Νο 6017-040045-459.

Με ευθύνη των Τ.Ε.Ε. θα πρέπει να αποσταλεί στο ΣΕΤΑΠ, (όχι στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή), αντίγραφο του γραμματίου χρέωσης λογαριασμού, με συνημμένες τις σχετικές αποδείξεις.

Υπενθυμίζεται ότι:

1. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του ΣΕΤΑΠ, που γράφτηκαν στο Σύλλογο εμπρόθεσμα.

2. Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.

3. Ο ψηφοφόρος θα υπογράψει σε δύο διαφορετικές Καταστάσεις Ψηφοφορίας.

4. Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος θα υπογράψει, μαζί με τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, τις Καταστάσεις Ψηφοφορίας και θα μονογράψει στο απόσπασμα μητρώου, στο περιθώριο αυτού, δίπλα από το όνομα του μέλους που ψήφισε.

5. Και για τις δύο ψηφοφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο οι σφραγισμένοι από την Κ.Ε.Ε. φάκελοι. Η χρήση άλλων φακέλων, θα έχει σαν αποτέλεσμα την ακύρωση του ψηφοδελτίου.

6. Και οι δύο Καταστάσεις Ψηφοφορίας, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, υπογράφονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο.

7. Στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών δεν επιτρέπονται διαγραφές ονομάτων υποψηφίων, ούτε προσθήκη ονόματος υποψηφίου άλλου συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου. Κάτι τέτοιο θα έχει σαν αποτέλεσμα την ακύρωση του ψηφοδελτίου.

8. Η θέση του σταυρού προτίμησης επιτρέπεται να τεθεί προ ή μετά το όνομα του προτιμώμενου υποψηφίου.

9. Για τη σήμανση του σταυρού προτίμησης πρέπει να χρησιμοποιηθεί στυλό μπλε ή μαύρο. Η χρησιμοποίηση στυλό διαφορετικού χρώματος, έχει σαν αποτέλεσμα την ακύρωση του ψηφοδελτίου.

10. Οποιοδήποτε σημάδι στο ψηφοδέλτιο, ΠΛΗΝ του σταυρού (+) και του (Χ), με το οποίο παραβιάζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας, συνεπάγεται την ακύρωση του ψηφοδελτίου και πρέπει οι Εφορευτικές Επιτροπές να επιστήσουν την προσοχή των ψηφοφόρων στα πιο πάνω σημεία.

11. Σε όλα τα Εκλογικά Κέντρα, οι Εφορευτικές Επιτροπές θα τοποθετήσουν παραβάν, για την εξασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας.

12. Οι φάκελοι των ψηφοδελτίων, για την εκλογή των μελών του Γ.Σ. και των Αντιπροσώπων στην ΟΤΟΕ (1ης ), 2ης ψηφοφορίας σας στέλνονται σφραγισμένοι με τη σφραγίδα του ΣΕΤΑΠ και από την Κ.Ε.Ε. και πριν τις εκλογές θα υπογραφούν από τον εκεί Δικαστικό Αντιπρόσωπο.

13. Σας επισημαίνουμε την υποχρέωσή σας να αποστείλετε στο Σύλλογο, βεβαίωση της Δικαστικής Αρχής, στην οποία θα φαίνεται α) ο διορισμός του Δικαστικού Αντιπροσώπου, β) οι ημέρες απασχόλησής του, για τις εκλογές και γ) το ποσό που δαπανήθηκε, για την αμοιβή του.

14. Διευκρινίζεται ότι, ο αριθμός των εκλεγομένων Αντιπροσώπων στο Εργατικό Κέντρο του Νομού, καθορίζεται από την Τ.Ε.Ε. του Καταστήματος Πρωτεύουσας του Νομού, με βάση τη δύναμη μελών του ΣΕΤΑΠ στο Νομό, κατόπιν συνεννοήσεως με το αντίστοιχο Εργατικό Κέντρο.

15. Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των Τ.Ε.Ε. όλων των Καταστημάτων να αποστείλουν στο ΣΕΤΑΠ τα Πρακτικά της 1ης, 2ης και της 3ης ψηφοφορίας.

16. Σας γνωρίζουμε ότι, με το εκλογικό υλικό, θα σας σταλούν: Σχέδια πρακτικών, Σχέδια Καταστάσεων Ψηφοφορίας, Φάκελοι Ψηφοφορίας.

17. Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι, με την παραλαβή του εκλογικού υλικού, η Τ.Ε.Ε. θα πρέπει να στείλει αυθημερόν στο ΣΕΤΑΠ, για την Κ.Ε.Ε., fax: 210-3605968 ή email στο mariasetap2@gmail.com, που να βεβαιώνει τη λήψη του εκλογικού υλικού και ότι έγινε αίτηση στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για ορισμό δικαστικού αντιπροσώπου.

Παραθέτουμε 2 Πίνακες:

Πίνακας 1: στον οποίο φαίνονται οι Περιφέρειες όπως τις ορίζει το Καταστατικό, με τους Νομούς και τα τυχόν μεμονωμένα Καταστήματα που ανήκουν σ’ αυτές.

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

1. ΘΡΑΚΗ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΝΟΜΟΙ: ΕΒΡΟΥ, ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ.

2. ΚΕΝΤΡΙΚΗ – ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
ΝΟΜΟΙ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

3. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ & ΠΟΡΟΣ
ΝΟΜΟΙ: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και Κατάστημα ΠΟΡΟΥ.

4. ΘΕΣΣΑΛΙΑ
ΝΟΜΟΙ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

5. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ
ΝΟΜΟΙ: ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ,.

6. ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΚΡΗΤΗ
ΝΟΜΟΙ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ, πλην Καταστήματος ΜΗΛΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ.

7. ΗΠΕΙΡΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΞΟΙ – ΛΕΥΚΑΔΑ – ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ
ΝΟΜΟΙ: ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΠΑΞΟΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΙΘΑΚΗ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

8. ΔΙΚΤΥΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ–ΠΕΙΡΑΙΑ) ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΚΑΤΑΣΤΉΜΑΤΑΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΜΗΛΟΣ, ΚΥΘΗΡΑ.

Πίνακας 2: Καταστήματα που θα ψηφίσουν με επιστολική ψήφο.

Α/Α ΚΩΔ. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
1 2751 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
2 1955 E-BRΑNCH ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
3 1050 ΑΒΔΗΡΩΝ
4 1635 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
5 2200 ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
6 2614 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
7 2756 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
8 2083 ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
9 2124 ΑΙΓΙΝΑΣ
10 1230 ΑΙΓΙΝΙΟΥ
11 1913 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
12 1106 ΑΛΙΑΡΤΟΥ
13 1109 ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
14 2750 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
15 2616 ΑΛΜΥΡΟΥ
16 2516 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
17 1153 ΑΜΟΡΓΟΥ
18 1393 ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ
19 1242 ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
20 1288 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
21 2167 ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
22 2209 ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
23 1159 ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ
24 1163 ΑΝΩΓΕΙΩΝ
25 2453 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
26 1611 ΑΡΓΟΥΣ
27 2282 ΑΡΓΟΥΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟΥ
28 1231 ΑΡΝΑΙΑΣ
29 2118 ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ
30 1137 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
31 1162 ΑΣΗΜΙΟΥ
32 2115 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
33 1265 ΑΣΤΑΚΟΥ
34 2525 ΑΣΤΡΟΥΣ
35 2162 ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ
36 1376 ΒΑΜΟΥ
37 1328 ΒΑΡΔΑΣ
38 1578 ΒΑΡΚΙΖΑΣ
39 1864 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
40 2211 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
41 2210 ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
42 2241 ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
43 1270 ΒΟΝΙΤΣΑΣ
44 1171 ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
45 1604 ΒΟΥΛΑΣ
46 2226 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
47 1559 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
48 1433 ΓΑΖΙΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
49 1730 ΓΕΡΑΚΑ
50 2532 ΓΥΘΕΙΟΥ
51 1256 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
52 1311 ΔΗΜΗΤΣΑΝΑΣ
53 2238 ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
54 1188 ΔΙΚΑΙΩΝ
55 2406 ΔΩΔΩΝΗΣ
56 1349 ΔΩΡΙΟΥ
57 2450 ΕΘΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ
58 2233 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
59 2523 ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ
60 2280 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
61 2515 ΕΛΛΗΝΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΟΥ, ΠΑΤΡΑ
62 1081 ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
63 2156 ΕΡΕΤΡΙΑΣ
64 2262 ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
65 2452 ΖΑΚΥΝΘΟΥ
66 1379 ΖΑΚΥΝΘΟΥ
67 1413 ΖΑΡΟΥΧΛΕΙΚΩΝ ΑΧΑΪΑΣ
68 1325 ΖΑΧΑΡΩΣ
69 2403 ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
70 2260 ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
71 1203 ΘΑΣΟΥ-ΛΙΜΕΝΟΣ
72 2216 ΘΕΡΜΗΣ
73 2352 ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΞΑΝΘΗ
74 1267 ΘΕΡΜΟΥ
75 1123 ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
76 2155 ΘΗΒΑΣ
77 1360 ΘΗΡΑΣ
78 1194 ΙΑΣΜΟΥ
79 2285 ΙΕΡΙΣΣΟΥ
80 1384 ΙΘΑΚΗΣ
81 1119 ΙΤΕΑΣ
82 2215 ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
83 1318 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
84 2220 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
85 1069 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
86 2615 ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ
87 1453 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
88 2169 ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
89 1307 ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
90 2715 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
91 1284 ΚΑΡΥΣΤΟΥ
92 1369 ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
93 1128 ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
94 1197 ΚΑΤΩ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ
95 1113 ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
96 1075 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
97 1512 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
98 1546 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΠΑΓΝΗ”
99 1116 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ
100 1351 ΚΟΡΩΝΗΣ
101 1729 ΚΟΡΩΠΙΟΥ
102 2528 ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
103 2531 ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
104 1059 ΚΡΗΝΙΔΩΝ
105 1352 ΚΥΘΗΡΩΝ
106 1285 ΚΥΜΗΣ
107 2707 ΚΩ
108 1667 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
109 2144 ΛΑΥΡΙΟΥ
110 1175 ΛΕΡΟΥ
111 2454 ΛΕΥΚΑΔΑΣ
112 1174 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
113 1327 ΛΕΧΑΙΝΩΝ
114 1316 ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
115 1383 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
116 1295 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
117 1164 ΛΙΜΕΝΑ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ
118 1062 ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
119 1112 ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
120 2281 ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
121 2505 ΜΑΙΖΩΝΟΣ, ΠΑΤΡΑ
122 1115 ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
123 2773 ΜΑΛΙΩΝ
124 1111 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
125 1430 ΜΑΡΑΘΩΝΑ
126 2131 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
127 1273 ΜΑΤΑΡΑΓΚΑΣ
128 1345 ΜΕΛΙΓΑΛΑ
129 2522 ΜΕΣΣΗΝΗΣ
130 2704 ΜΗΛΟΥ
131 2617 ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ
132 1293 ΜΩΛΟΥ
133 1362 ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
134 2518 ΝΑΥΠΛΙΟΥ
135 1415 ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
136 1058 ΝΕΑ ΠΕΡΑΜΟΣ
137 1240 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΙΟΥ
138 1619 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ
139 2224 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
140 1166 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
141 1143 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΟΛΑΩΝ
142 2166 ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
143 2612 ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΒΟΛΟΥ
144 2120 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
145 2264 ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
146 1336 ΝΕΜΕΑΣ
147 1232 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
148 1537 ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΟ
149 1406 ΝΙΚΗΤΗ ΠΟΛΥΓ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
150 2273 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΧΕΠΑ
151 1534 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ
152 1195 ΞΥΛΑΓΑΝΗΣ
153 1337 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
154 2504 ΟΔΟΥ ΚΟΡΙΝΘΟΥ, ΠΑΤΡΑ
155 1102 ΟΙΧΑΛΙΑΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
156 1185 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
157 1281 ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ
158 2041 ΠΑΙΑΝΙΑΣ
159 1169 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
160 1247 ΠΑΛΑΜΑ
161 2078 ΠΑΛΛΗΝΗΣ
162 2227 ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
163 1381 ΠΑΞΩΝ
164 1149 ΠΑΠΑΔΟΥ
165 2228 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
166 1121 ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
167 2411 ΠΑΡΓΑΣ
168 2712 ΠΑΡΟΥ
169 2267 ΠΕΡΑΙΑΣ
170 1375 ΠΕΡΑΜΑ
171 2130 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
172 1540 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
173 2284 ΠΕΥΚΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
174 1422 ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
175 1199 ΠΡΟΣΟΤΣΑΝΗΣ
176 2251 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
177 1873 ΠΥΛΑΙΑ
178 1329 ΠΥΡΓΟΥ
179 2508 ΠΥΡΓΟΥ
180 2186 ΡΑΦΗΝΑΣ
181 1533 ΡΙΟΥ
182 1063 ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
183 1394 ΡΟΔΟΠΟΛΗΣ ΣΕΡΡΩΝ
184 2188 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
185 2230 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
186 1186 ΣΑΜΟΘΡΑΚΗΣ
187 2706 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
188 2274 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
189 2229 ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
190 1208 ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ
191 2261 ΣΙΝΔΟΥ
192 2713 ΣΙΦΝΟΥ
193 2514 ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
194 2600 ΣΚΙΑΘΟΥ
195 1217 ΣΟΧΟΥ
196 1048 ΣΠΑΤΩΝ
197 2231 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
198 1117 ΣΤΥΛΙΔΑΣ
199 1254 ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
200 2710 ΣΥΡΟΥ
201 2755 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
202 1165 ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ
203 2717 ΤΗΝΟΥ
204 2232 ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
205 1587 ΤΡΙΚΑΛΩΝ
206 2503 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
207 2768 ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
208 1263 ΦΑΡΚΑΔΟΝΑΣ
209 1910 ΦΑΡΚΑΙΝΑ ΧΙΟΥ
210 1189 ΦΕΡΩΝ
211 1348 ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
212 1299 ΦΙΛΙΑΤΩΝ
213 1579 ΧΑΪΝΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ
214 2239 ΧΑΡΙΛΑΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
215 1350 ΧΩΡΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
216 1424 ΩΡΩΠΟΥ

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Αντιπρόεδρος ΓΟΥΒΑΛΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Γενικός Γραμματέας ΕΥΓΕΝΙΟΥ ΕΙΡΗΝΗ
Αναπλ. Αντιπρόεδρος ΤΖΩΡΤΖΑΤΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ
Αναπλ. Γενικός Γραμματέας ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Μοιραστείτε το άρθρο