Οδηγίες της Εφορευτικής Επιτροπής

29/5/2016 Οδηγίες της Εφορευτικής Επιτροπής για τη Διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών   Δημοσιεύουμε πιο κάτω την εγκύκλιο 2/23.5.2016 της Κεντρικής Εφορευτικής.

29/5/2016

Οδηγίες της Εφορευτικής Επιτροπής για τη Διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών

 

Δημοσιεύουμε πιο κάτω την εγκύκλιο 2/23.5.2016 της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής των εκλογών ΣΕΤΑΠ 2016, με την οποία δίδονται οδηγίες για τις αρχαιρεσίες του ΣΕΤΑΠ στις 8 και 9 Ιουνίου 2016, για την ανάδειξη:

 • των μελών του Δ.Σ.,
 • της Εξελεγκτικής Επιτροπής,
 • των Περιφερειακών Συμβούλων
 • των Αντιπροσώπων στην ΟΤΟΕ και
 • των Αντιπροσώπων στα Εργατικά Κέντρα

Το διοικητικό συμβούλιο καλεί:

 • τα μέλη του Συλλόγου να μελετήσουν την εγκύκλιο και να ετοιμαστούν για τη ψηφοφορία,
 • τα μέλη των Τοπικών Εφορευτικών Επιτροπών να κάνουν τις αναγκαίες ενέργειες πριν καθώς και την ημέρα της ψηφοφορίας για την επιτυχία των εκλογών και
 • όλους τους εργαζόμενους της τράπεζας να παράσχουν κάθε δυνατή διευκόλυνση για τη σωστή, έγκυρη και απρόσκοπτη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών.

……………….

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ Σ.Ε.Τ.Α.Π. 8 & 9/6/2016

ΑΜΕΡΙΚΗΣ 10, ΤΗΛ. 210 – 36.22.646, FAX: 210 – 36.05.968

www.setap.gremail: setap@otenet.gr

 

23 Μαΐου 2016

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  Νο  2

ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

 

Αφορά τη Διεξαγωγή των Αρχαιρεσιών για την Ανάδειξη των Αντιπροσώπων:

 

 1. Στο Γ.Σ. (για το Δ.Σ. και Περιφερειακούς Συμβούλους) του ΣΕΤΑΠ, στην Εξελεγκτική Επιτροπή και στην ΟΤΟΕ.
 2. Στα Εργατικά Κέντρα.
 3. Στις Επιτροπές Κατ/των.
 4. Των Επιτίμων Μελών (Συνταξιούχων) στο Γ.Σ. και Δ.Σ. του ΣΕΤΑΠ.

 

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Η παρούσα εγκύκλιος αποτελεί συνέχεια της Εγκυκλίου Νο 1/22.4.2016 της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής.

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω, συνολικά θα γίνουν τέσσερις ψηφοφορίες. Οι τρεις πρώτες αφορούν όλα τα εν ενεργεία μέλη του ΣΕΤΑΠ και η τέταρτη αφορά μόνο τα επίτιμα μέλη του ΣΕΤΑΠ (Συνταξιούχους).

Αναλυτικότερα :

1η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:

Αφορά στην ανάδειξη των 46 μελών του Γ.Σ. (από τους οποίους 19 Διοικητικοί και 27 Περιφερειακοί Σύμβουλοι), των 5 μελών της Εξελεγκτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων του Συλλόγου στην ΟΤΟΕ.

Η ψηφοφορία αυτή είναι Πανελλαδική, δηλαδή δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν όλα τα εν ενεργεία μέλη του ΣΕΤΑΠ.

Α. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ Τ.Ε.Ε.

Η Τ.Ε.Ε. εφοδιάζεται από την Κ.Ε.Ε. με 1) ειδικούς φακέλους για την ψηφοφορία αυτή, 2) με αντίγραφο μητρώου μελών των εν ενεργεία μελών και 3) με ψηφοδέλτια όλων των Συνδυασμών. Η Τ.Ε.Ε. καταρτίζει κατάσταση ψηφοφορίας, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα (Νο 1). Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, η κάλπη σφραγίζεται, παρουσία των μελών της Τ.Ε.Ε. και του Δικαστικού Αντιπροσώπου.

Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα φάκελο, που φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή του Δικαστικού Αντιπροσώπου και από ένα ψηφοδέλτιο για κάθε συνδυασμό, που μετέχει στην ψηφοφορία αυτή, αποσύρεται υποχρεωτικά σε ιδιαίτερο χώρο (παραβάν), τοποθετεί το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του στο φάκελο, τον κλείνει και το ρίχνει ο ίδιος στην κάλπη.

Η σταυροδοσία γίνεται ως ακολούθως:

 • Μέχρι και 19 σταυρούς, για τους υποψηφίους του Δ.Σ.
 • Μέχρι 1 σταυρό, για τον υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο της αντίστοιχης Περιφέρειας, π.χ. οι ψηφοφόροι της Περιφέρειας Θεσσαλίας θα σταυροδοτήσουν ένα μόνο υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
 • Μέχρι και 5 σταυρούς, για τους Ελεγκτές.
 • Μέχρι και 76 σταυρούς, για Αντιπροσώπους στην ΟΤΟΕ.

Κάθε ψηφοδέλτιο, με περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς, ισοδυναμεί με ψηφοδέλτιο χωρίς σταυρούς, δηλαδή απλώς κατακυρώνεται υπέρ του Συνδυασμού και μόνο.

Σε περίπτωση που ψηφοφόρος σταυροδοτήσει υποψήφιο Περιφερειακό Σύμβουλο άλλης Περιφερείας, απ’ αυτή στην οποία ανήκει, το ψηφοδέλτιο κατακυρώνεται υπέρ του Συνδυασμού στην Περιφέρεια όπου βρέθηκε.

Αφού ο ψηφοφόρος ρίξει το ψηφοδέλτιο στην κάλπη, υπογράφει στην Κατάσταση Ψηφοφορίας και αποχωρεί.

Οι Τ.Ε.Ε. θα πρέπει έγκαιρα να εφοδιαστούν με σφραγίδες, σύμφωνα με το υπόδειγμα της Εγκυκλίου Νο 1.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας η Τ.Ε.Ε. μαζί με το Δικαστικό Αντιπρόσωπο αποσφραγίζουν την κάλπη, καταμετρούν τους φακέλους, που θα βρεθούν μέσα σ’ αυτή, και συντάσσουν Πρακτικό σύμφωνα με το συνημμένο σχέδιο (Πρακτικό Νο 1).

Οι φάκελοι αυτοί δεν πρέπει ν’ ανοιχτούν σε καμία απολύτως περίπτωση.

Μετά απ’ αυτά, τα σχετικά με την ψηφοφορία, θα πρέπει να κλειστούν στους τρεις φακέλους, που θα έχει στείλει η Κ.Ε.Ε., με την ακόλουθη σειρά :

1ος Φάκελος: Θα περιέχει 1) την Κατάσταση Ψηφοφορίας, 2) το αντίγραφο του φύλλου μητρώου, που θα σας στείλουμε και 3) το πρακτικό ανοίγματος της κάλπης και καταμέτρησης των φακέλων ψηφοφορίας. Πάνω στο φάκελο αυτό θα αναγράφεται η ένδειξη “ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΕΚΛΟΓΗΣ”.

2ος Φάκελος: Θα περιέχει τους φακέλους ψηφοφορίας, που βρέθηκαν στην κάλπη. Πάνω στο φάκελο αυτό θα αναγράφεται η ένδειξη “ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ”.

3ος Φάκελος: Οι πιο πάνω δύο φάκελοι θα τοποθετηθούν όλοι μαζί στο μεγαλύτερο φάκελο. Όλοι οι φάκελοι θα σφραγισθούν και θα μονογραφηθούν από τα μέλη της Τ.Ε.Ε. και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο. Ο μεγαλύτερος φάκελος, στον οποίο θα κλειστούν οι άλλοι δύο, θα σφραγιστεί με βουλοκέρι, θα μονογραφηθεί, όπως και οι προηγούμενοι, από τα μέλη της Τ.Ε.Ε. και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και θα ταχυδρομηθεί από τα μέλη της Τ.Ε.Ε. στη διεύθυνση:

κ.κ. ΚΑΣΒΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ  ή

ΒΑΡΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

POST RESTANT

Κεντρικό Ταχυδρομείο

102 00 ΑΘΗΝΑ”

Σημαντική σημείωση: Οι φάκελοι, που δεν χρησιμοποιήθηκαν καθώς και εκείνοι, που για οποιονδήποτε λόγο αχρηστεύθηκαν θα καταστραφούν. Η καταστροφή των φακέλων θα πρέπει να αναφερθεί, με ειδική σημείωση, στο πρακτικό διαλογής.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 7Γ του Καταστατικού, φάκελοι που θα ταχυδρομηθούν την επομένη της ημέρας της ψηφοφορίας ή που θα φτάσουν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μετά τη δεκάτη ημέρα από τις αρχαιρεσίες, δεν λαμβάνονται υπόψη. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο οι φάκελοι να ταχυδρομηθούν ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, με το ταχυδρομικό μέσο των ΕΛΤΑ και με εμφανές το χρονολογικό σήμαντρο.

 • Η κατάθεση του σφραγισμένου φακέλου στο ταχυδρομείο θα γίνει “ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ”, με χρέωση του Συλλόγου.

Εξυπακούεται ότι, σε περίπτωση ενδιάμεσης μεταβολής στη δύναμη του προσωπικού μιας Περιφερειακής Μονάδας, η Εφορευτική Επιτροπή θα συμπληρώσει το φύλλο μητρώου, που θα σας στείλουμε, ώστε να ψηφίσουν όλα τα μέλη του Συλλόγου.

Β. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΚΛΟΓΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΤΟΛΙΚΗ ΨΗΦΟ

Μετά την πρόσφατη τροποποίηση του καταστατικού η ψηφοφορία μπορεί να διεξάγεται και με επιστολική ψήφο. Η ψηφοφορία με επιστολική ψήφο εφαρμόζεται εκεί όπου είναι δυσχερής ή αδύνατη η συγκρότηση τοπικής εφορευτικής επιτροπής (Τ.Ε.Ε.) είτε λόγω μικρού αριθμού μελών της μονάδας είτε λόγω απροθυμίας των μελών μας να ασκήσουν τα καθήκοντα της εφορευτικής επιτροπής. Η Κ.Ε.Ε. αποφάσισε να γίνει ψηφοφορία σε καταστήματα με λιγότερα από πέντε (5) μέλη και στο συνημμένο πίνακα 2 αναφέροντα τα καταστήματα αυτά.

Για την επιστολική ψηφοφορία η ΚΕΕ θα αποστείλει έγκαιρα στα μέλη που εργάζονται στις κατά τόπους υπηρεσιακές μονάδες της Τράπεζας Πειραιώς στις οποίες δεν μπορεί να συσταθεί ΤΕΕ το εκλογικό υλικό (ψηφοδέλτια, αδιαφανείς φακέλους ψηφοφορίας, φακέλους ταχυδρομικής αποστολής, υπεύθυνες δηλώσεις).

Το μέλος που ψηφίζει με επιστολική ψήφο, θέτει το ψηφοδέλτιο της προτίμησής του για το Δ.Σ. στο φάκελο ψηφοφορίας, τον κλείνει και μαζί με τη συν/νη υπεύθυνη δήλωση τον τοποθετεί μέσα στο φάκελο Α.

Αντίστοιχη διαδικασία ακολουθείται για τα Εργατικά Κέντρα. Τα δικαιολογητικά τοποθετούνται στο φάκελο Β.

Στη συνέχεια:

 1. ο φάκελος Α (για το ΔΣ) τοποθετείται κλειστός στο φάκελο ταχυδρομικής αποστολής, όπου τα μέλη που ψηφίζουν αναγράφουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, υπηρεσιακή μονάδα, αριθμός μητρώου, πόλη) και αποστέλλονται στην Κ.Ε.Ε.
 2. ο φάκελος Β (για τα εργατικά κέντρα) τοποθετείται κλειστός στο φάκελο ταχυδρομικής αποστολής, όπου τα μέλη που ψηφίζουν αναγράφουν τα στοιχεία τους (ονοματεπώνυμο, όνομα πατρός, υπηρεσιακή μονάδα, αριθμός μητρώου, πόλη) και αποστέλλονται στην Τ.Ε.Ε. του καταστήματος έδρας νομού. Εξαιρούνται τα λίγα καταστήματα του Λεκανοπεδίου, που αποφασίστηκε να ψηφίσουν με επιστολική ψήφο, τα οποία θα αποστείλουν το φάκελο Β στην ΚΕΕ.

Η υπεύθυνη δήλωση πρέπει να είναι θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ , Αστυνομική Αρχή ή τον Προϊστάμενο της Υπηρεσιακής Μονάδας.

Ο φάκελος ταχυδρομικής αποστολής αποστέλλεται στην ΚΕΕ:

κ.κ. ΚΑΣΒΙΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΟ ή

ΒΑΡΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

POST RESTANT

Κεντρικό Ταχυδρομείο

102 00 ΑΘΗΝΑ”

Καταληκτική ημερομηνία μέχρι την οποία υποχρεούνται τα μέλη να έχουν αποστείλει την επιστολική ψήφο τους είναι η 9/6/2016.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 46 παρ. 7Γ του Καταστατικού, φάκελοι που θα ταχυδρομηθούν την επομένη της ημέρας της ψηφοφορίας ή που θα φτάσουν στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μετά τη δεκάτη ημέρα από τις αρχαιρεσίες, δεν λαμβάνονται υπόψη. Για το λόγο αυτό είναι απαραίτητο οι φάκελοι να ταχυδρομηθούν ΑΥΘΗΜΕΡΟΝ, με το ταχυδρομικό μέσο των ΕΛΤΑ και με εμφανές το χρονολογικό σήμαντρο με ημερομηνίες είτε 8/6/2016 είτε 9/6/2016.

 • Η κατάθεση του σφραγισμένου φακέλου στο ταχυδρομείο θα γίνει “ΕΠΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ”, με χρέωση του Συλλόγου.

Γ.  ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΠΕΡΙΦΕΡΟΜΕΝΗ ΚΑΛΠΗ

Σε κάποιες μεγάλες Κεντρικές Διευθύνσεις της Τράπεζας οι εκλογές θα διενεργηθούν με περιφερόμενες κάλπες για τη διευκόλυνση των συναδέλφων. Στις περιπτώσεις αυτές κλιμάκιο της εφορευτικής επιτροπής αποτελούμενο από μέλη της με επικεφαλής δικαστικό αντιπρόσωπο θα επισκεφθούν τα κτίρια των κεντρικών διευθύνσεων σε καθορισμένες ημέρες και ώρες που θα ανακοινωθούν έγκαιρα και θα καλέσουν τα μέλη να ψηφίσουν. Η διαδικασία της ψηφοφορίας θα είναι αυτή που περιγράφεται πιο πάνω για τα καταστήματα. Για το πρόγραμμα θα ενημερωθείτε με νεότερη Εγκύκλιο.

2η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:

Αφορά στην ανάδειξη των Αντιπροσώπων στα Εργατικά Κέντρα.

Η ψηφοφορία αυτή γίνεται σε επίπεδο Νομού, δηλαδή τα μέλη ψηφίζουν ενώπιον των ΤΕΕ και η διαλογή των ψηφοδελτίων γίνεται από την εφορευτική επιτροπή του καταστήματος έδρας νομού, που για την ψηφοφορία αυτή, η Τ.Ε.Ε. του Καταστήματος που ανήκει στην έδρα του Νομού, παίζει το ρόλο της Κ.Ε.Ε. στο νομό της.

Η Τ.Ε.Ε. του Καταστήματος έδρας νομού δέχεται τις υποψηφιότητες απ’ όλο το Νομό, που υποβάλλονται με αίτηση των ενδιαφερομένων το αργότερο 10 ημέρες πριν την ημερομηνία των εκλογών. Σύμφωνα με το άρθρο 39 του Καταστατικού η Τ.Ε.Ε. έδρας νομού:

 • ανακηρύσσει τους υποψηφίους κατά συνδυασμό και
 • φροντίζει για την εκτύπωση των ψηφοδελτίων και την έγκαιρη αποστολή τους σ’ όλα τα εκλογικά κέντρα του Νομού. Τα ψηφοδέλτια θα πρέπει να είναι ενιαίου μεγέθους και στο ιδίου χρώματος με το φάκελο, για διευκόλυνση της ψηφοφορίας.

Δικαίωμα να ψηφίσουν και να εκλεγούν έχουν μόνο τα μέλη του ΣΕΤΑΠ, που εργάζονται στο συγκεκριμένο Νομό.

Η εκλογή διενεργείται με ψηφοδέλτια κατά συνδυασμό, όπου αναγράφονται, κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά, οι υποψήφιοι για το αντίστοιχο Εργατικό Κέντρο. Και γι’ αυτή την ψηφοφορία τηρούνται οι ίδιες διαδικασίες, όπως και για την πρώτη.

Για την ψηφοφορία:

 • ο ψηφοφόρος παίρνει το φάκελο από την Τ.Ε.Ε. και από ένα ψηφοδέλτιο για κάθε συνδυασμό ή ανεξάρτητο υποψήφιο. Ο φάκελος αυτός είναι διαφορετικού χρώματος (πράσινο), για την ψηφοφορία αυτή και στέλνεται από την Κ.Ε.Ε.
 • υπάρχει ξεχωριστή κάλπη, τηρείται ξεχωριστή Κατάσταση Ψηφοφορίας (Κατάσταση Νο 2) και συντάσσεται διαφορετικό Πρακτικό (Πρακτικό Νο 2), σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα.
 • Μετά το τέλος της ψηφοφορίας κάθε Τ.Ε.Ε. (των εκτός έδρας νομού μονάδων) αποσφραγίζει την κάλπη, καταμετρά τους φακέλους και, ΧΩΡΙΣ να τους αποσφραγίσει, τους στέλνει, με ιδιαίτερο φάκελο, στο Κατάστημα της έδρας του Νομού
 • Η ΤΕΕ έδρας νομού, που για την ψηφοφορία των Εργατικών Κέντρων επέχει θέση ΚΕΕ, αφού παραλάβει τα ψηφοδέλτια όλων των καταστημάτων του νομού κάνει διαλογή όλων των ψηφοδελτίων και συντάσσει το Νο 4 Πρακτικό εις διπλούν. Το πρωτότυπο αποστέλλεται στο Εργατικό Κέντρο του Νομού και το αντίγραφό του στο Σύλλογο (όχι στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή), στο φάκελο με την ένδειξη “Αντίγραφο Πρακτικού Εκλογής Αντιπροσώπων Εργατικού Κέντρου”. Η εκλογή διενεργείται σύμφωνα με το σύστημα της απλής αναλογικής (άρθρο 47 του Καταστατικού). Ο αριθμός των εκλεγομένων για το Εργατικό Κέντρο του Νομού εξάγεται με φροντίδα της Τ.Ε.Ε. του Καταστήματος της πρωτεύουσας του Νομού.

3η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:

Αφορά στην ανάδειξη των Αντιπροσώπων Επιτροπής Καταστήματος.

Η 3η ψηφοφορία γίνεται σε επίπεδο Καταστήματος. Δικαίωμα να ψηφίσουν και να εκλεγούν έχουν όλα τα μέλη του ΣΕΤΑΠ, που εργάζονται στη συγκεκριμένη Μονάδα. Η Τ.Ε.Ε. δέχεται τις υποψηφιότητες, ανακηρύσσει τους υποψηφίους και τυπώνει ένα ψηφοδέλτιο, με τα ονόματα όλων των υποψηφίων, κατ’ απόλυτη αλφαβητική σειρά. Ο αριθμός των εκλεγομένων καθώς και των επιτρεπομένων σταυρών ορίζεται στο άρθρο 46 του Καταστατικού.

Για την ψηφοφορία αυτή, υπάρχει ξεχωριστή κάλπη, τηρείται ξεχωριστή Κατάσταση Ψηφοφορίας (Κατάσταση Νο 3) και συντάσσεται ξεχωριστό Πρακτικό (Πρακτικό Νο 3).

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, αποσφραγίζεται η κάλπη και γίνεται η διαλογή των ψηφοδελτίων. Στην κάθε Μονάδα, εκλέγονται αυτοί, που συγκέντρωσαν το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων.

Συντάσσεται πρακτικό εκλογής και τα αποτελέσματα κοινοποιούνται στον Σύλλογο (όχι στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή) στο φάκελο με την ένδειξη “Αντιπρόσωποι Επιτροπής Καταστήματος”. Η Κ.Ε.Ε. θα εφοδιάσει τις Τ.Ε.Ε. με φακέλους και γι’ αυτή την ψηφοφορία. Το χρώμα του ψηφοδελτίου, που θα τυπώσουν οι Τ.Ε.Ε., θα πρέπει να συμφωνεί με αυτό των φακέλων, για διευκόλυνση της ψηφοφορίας.

Διευκρινίζεται ότι, η αποσφράγιση της κάλπης και η διαλογή των ψηφοδελτίων θα γίνει από κάθε Τ.Ε.Ε. την ίδια μέρα και τα αποτελέσματα θα κοινοποιηθούν στο Σύλλογο.

4η ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ:

Αφορά στην ανάδειξη 2 Εκπροσώπων των Επιτίμων μελών (Συνταξιούχων) στο Γ.Σ. και Δ.Σ. του ΣΕΤΑΠ.

Η ψηφοφορία αυτή είναι πανελλαδική. Δικαίωμα να ψηφίσουν έχουν μόνο τα Επίτιμα Μέλη (Συνταξιούχοι) του ΣΕΤΑΠ.

Επίτιμα μέλη θεωρούνται όλοι οι συνταξιούχοι υπάλληλοι της ΑΤΕ, που έχουν εγγραφεί στο ειδικό Μητρώο των Επίτιμων Μελών του Συλλόγου.

Η Τ.Ε.Ε. εφοδιάζεται από την Κ.Ε.Ε. με ειδικούς φακέλους για την ψηφοφορία αυτή, με αντίγραφο του μητρώου Επίτιμων Μελών και με ψηφοδέλτια όλων των συνδυασμών, που συμμετέχουν στις αρχαιρεσίες αυτές.

Η Τ.Ε.Ε. καταρτίζει Κατάσταση Ψηφοφορίας, σύμφωνα με το συν/νο υπόδειγμα (Νο 5).

Πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, η κάλπη σφραγίζεται παρουσία των μελών της Τ.Ε.Ε. και του Δικαστικού Αντιπροσώπου.

Κάθε ψηφοφόρος παίρνει από την Εφορευτική Επιτροπή ένα φάκελο, που φέρει τη σφραγίδα του Συλλόγου και την υπογραφή του Δικαστικού Αντιπροσώπου και το μοναδικό ψηφοδέλτιο με τους υποψηφίους των Επιτίμων Μελών, και αποσύρεται υποχρεωτικά σε ιδιαίτερο χώρο (παραβάν), τοποθετεί το ψηφοδέλτιο, με τους σταυρούς της προτίμησής του στο φάκελο, τον κλείνει και το ρίχνει ο ίδιος στην κάλπη.

Στη συνέχεια υπογράφει στην Κατάσταση Ψηφοφορίας και αποχωρεί.

Η σταυροδοσία γίνεται ως εξής:

Κάθε ψηφοφόρος μπορεί να σταυροδοτήσει μέχρι και δύο (2) υποψηφίους από το συνδυασμό της επιλογής του.

Μετά το τέλος της ψηφοφορίας, η Τ.Ε.Ε., με το Δικαστικό Αντιπρόσωπο, αποσφραγίζουν την κάλπη, καταμετρούν τους φακέλους, που θα βρεθούν μέσα σ’ αυτή και συντάσσουν Πρακτικό, σύμφωνα με το συν/νο υπόδειγμα (Νο 5).

Στη συνέχεια, εφαρμόζουν όσα αναφέρονται στην 1η ψηφοφορία, σχετικά με τον τρόπο αποστολής προς την Κ.Ε.Ε., των φακέλων της ψηφοφορίας, με την ένδειξη «ΕΠΙΤΙΜΑ ΜΕΛΗ».

Σημαντικές σημειώσεις

Τα μέλη του Συλλόγου τα οποία, για λόγους υπηρεσιακούς ή άλλους, βρίσκονται κατά την ημέρα της ψηφοφορίας:

 1. Εκτός της έδρας τους, εκτός του Νομού τους, αλλά εντός της Περιφερείας τους, ψηφίζουν για το Γ.Σ. (Διοικητικούς και Περιφερειακούς Συμβούλους), την Εξελεγκτική Επιτροπή και Αντιπροσώπους στην ΟΤΟΕ, αλλά ΔΕΝ ψηφίζουν για το Εργατικό Κέντρο του Νομού τους και για Αντιπροσώπους Καταστήματος.
 2. Εκτός της έδρας τους, εκτός του Νομού τους, αλλά και εκτός της Περιφερείας τους, ψηφίζουν ΜΟΝΟ για το Δ.Σ., την Εξελεγκτική Επιτροπή και για Αντιπροσώπους στην ΟΤΟΕ, αλλά ΔΕΝ ψηφίζουν για Περιφερειακούς Συμβούλους, Εργατικό Κέντρο και Αντιπροσώπους Καταστήματος.
 • Εκτός της έδρας τους, αλλά εντός του Νομού τους και της Περιφερείας τους, ψηφίζουν για το Γ.Σ. (Διοικητικούς και Περιφερειακούς Συμβούλους), για την Εξελεγκτική Επιτροπή, για Αντιπροσώπους στην ΟΤΟΕ και το Εργατικό Κέντρο του Νομού αλλά ΔΕΝ ψηφίζουν για Αντιπροσώπους Καταστήματος..

ΕΞΟΔΑ

Τα έξοδα, που θα προκύψουν και οι αποζημιώσεις των Δικαστικών Αντιπροσώπων, το ύψος των οποίων καθορίζεται από το Νόμο, θα καταβληθούν στους δικαιούχους, με χρέωση του λογαριασμού του ΣΕΤΑΠ Νο 6017-040054-695.

Με ευθύνη των Τ.Ε.Ε. θα πρέπει να αποσταλεί στο ΣΕΤΑΠ, (όχι στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή), αντίγραφο του γραμματίου χρέωσης λογαριασμού, με συνημμένες τις σχετικές αποδείξεις.

Υπενθυμίζεται ότι:

 1. Δικαίωμα ψήφου έχουν μόνο τα τακτικά μέλη του ΣΕΤΑΠ, που γράφτηκαν στο Σύλλογο εμπρόθεσμα.
 2. Η ψηφοφορία γίνεται με την επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας.
 3. Ο ψηφοφόρος θα υπογράψει σε τρεις διαφορετικές Καταστάσεις Ψηφοφορίας.
 4. Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος θα υπογράψει, μαζί με τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, τις Καταστάσεις Ψηφοφορίας και θα μονογράψει στο απόσπασμα μητρώου, στο περιθώριο αυτού, δίπλα από το όνομα του μέλους που ψήφισε.
 5. Και για τις τρεις ψηφοφορίες θα χρησιμοποιηθούν μόνο οι σφραγισμένοι από την Κ.Ε.Ε. φάκελοι. Η χρήση άλλων φακέλων, θα έχει σαν αποτέλεσμα την ακύρωση του ψηφοδελτίου.
 6. Και οι τρεις Καταστάσεις Ψηφοφορίας, μετά το τέλος της ψηφοφορίας, υπογράφονται από τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και το Δικαστικό Αντιπρόσωπο.
 7. Στα ψηφοδέλτια των συνδυασμών δεν επιτρέπονται διαγραφές ονομάτων υποψηφίων, ούτε προσθήκη ονόματος υποψηφίου άλλου συνδυασμού ή μεμονωμένου υποψηφίου. Κάτι τέτοιο θα έχει σαν αποτέλεσμα την ακύρωση του ψηφοδελτίου.
 8. Η θέση του σταυρού προτίμησης επιτρέπεται να τεθεί προ ή μετά το όνομα του προτιμώμενου υποψηφίου.
 9. Για τη σήμανση του σταυρού προτίμησης πρέπει να χρησιμοποιηθεί στυλό μπλε ή μαύρο. Η χρησιμοποίηση στυλό διαφορετικού χρώματος, έχει σαν αποτέλεσμα την ακύρωση του ψηφοδελτίου.
 10. Οποιοδήποτε σημάδι στο ψηφοδέλτιο, ΠΛΗΝ του σταυρού (+) και του (Χ), με το οποίο παραβιάζεται η μυστικότητα της ψηφοφορίας, συνεπάγεται την ακύρωση του ψηφοδελτίου και πρέπει οι Εφορευτικές Επιτροπές να επιστήσουν την προσοχή των ψηφοφόρων στα πιο πάνω σημεία.
 11. Σε περίπτωση που, ο αριθμός των μελών κάποιου Καταστήματος, δεν επιτρέπει τη συγκρότηση πλήρους Τ.Ε.Ε., σύμφωνα με τις οδηγίες της Κ.Ε.Ε., θεωρείται νόμιμη και επιτροπή, με μικρότερο αριθμό μελών.
 12. Σε όλα τα Εκλογικά Κέντρα, οι Εφορευτικές Επιτροπές θα τοποθετήσουν παραβάν, για την εξασφάλιση της μυστικότητας της ψηφοφορίας.
 13. Οι φάκελοι των ψηφοδελτίων, για την εκλογή των μελών του Γ.Σ. και των Αντιπροσώπων στην ΟΤΟΕ, της 2ης, 3ης και 4ης ψηφοφορίας σας στέλνονται σφραγισμένοι με τη σφραγίδα του ΣΕΤΑΠ και από την Κ.Ε.Ε. και πριν τις εκλογές θα υπογραφούν από τον εκεί Δικαστικό Αντιπρόσωπο.
 14. Σας επισημαίνουμε την υποχρέωσή σας να αποστείλετε στο Σύλλογο, βεβαίωση της Δικαστικής Αρχής, στην οποία θα φαίνεται α) ο διορισμός του Δικαστικού αντιπροσώπου, β) οι ημέρες απασχόλησής του, για τις εκλογές και γ) το ποσό που δαπανήθηκε, για την αμοιβή του.
 15. Ειδικά για τις Εφορευτικές Επιτροπές των Κατ/των στις πρωτεύουσες των Νομών, τονίζεται η ανάγκη παρουσίας του Δικαστικού Αντιπροσώπου στη διαλογή των ψηφοδελτίων της 2ης ψηφοφορίας, που θα γίνει, αφού ολοκληρωθεί η παραλαβή των φακέλων από τα Κατ/τα του Νομού.
 16. Διευκρινίζεται ότι, ο αριθμός των εκλεγομένων Αντιπροσώπων στο Εργατικό Κέντρο του Νομού, καθορίζεται από την Τ.Ε.Ε. του Καταστήματος Πρωτεύουσας του Νομού, με βάση τη δύναμη μελών του ΣΕΤΑΠ στο Νομό, κατόπιν συνεννοήσεως με το αντίστοιχο Εργατικό Κέντρο.
 17. Υπενθυμίζουμε την υποχρέωση των Τ.Ε.Ε. όλων των Κατ/των να αποστείλουν στο ΣΕΤΑΠ τα Πρακτικά μόνο της 1ης, 3ης και της 4ης ψηφοφορίας (Επιτίμων).
 18. Σας γνωρίζουμε ότι, με το εκλογικό υλικό, θα σας σταλούν: Σχέδια πρακτικών, Σχέδια Καταστάσεων Ψηφοφορίας, Φάκελοι Ψηφοφορίας.
 19. Υπενθυμίζουμε, τέλος, ότι, με την παραλαβή του εκλογικού υλικού, η Τ.Ε.Ε. θα πρέπει να στείλει αυθημερόν στο ΣΕΤΑΠ, για την Κ.Ε.Ε., fax (ή email στο mariaksetap@gmail.com) που να βεβαιώνει τη λήψη του εκλογικού υλικού και ότι έγινε αίτηση στο αρμόδιο Πρωτοδικείο για ορισμό δικαστικού αντιπροσώπου.

Παραθέτουμε 2 Πίνακες:

Πίνακας 1: στον οποίο φαίνονται οι Περιφέρειες όπως τις ορίζει το Καταστατικό, με τους Νομούς και τα τυχόν μεμονωμένα Καταστήματα που ανήκουν σ’ αυτές.

 1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΑ
 1. ΘΡΑΚΗ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
 2. ΝΟΜΟΙ: ΕΒΡΟΥ, ΞΑΝΘΗΣ, ΡΟΔΟΠΗΣ, ΔΡΑΜΑΣ, ΚΑΒΑΛΑΣ, ΣΕΡΡΩΝ.
 1. ΚΕΝΤΡΙΚΗ – ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

ΝΟΜΟΙ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ, ΚΙΛΚΙΣ, ΠΕΛΛΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ, ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ, ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

 1. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ – ΥΠΟΛΟΙΠΑ ΕΠΤΑΝΗΣΑ & ΠΟΡΟΣ

ΝΟΜΟΙ: ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ, ΑΡΚΑΔΙΑΣ, ΑΧΑΪΑΣ, ΗΛΕΙΑΣ, ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ, ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, ΖΑΚΥΝΘΟΥ, ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ και Κατάστημα ΠΟΡΟΥ.

 1. ΘΕΣΣΑΛΙΑ

ΝΟΜΟΙ: ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ, ΛΑΡΙΣΑΣ, ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ, ΤΡΙΚΑΛΩΝ.

 1. ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ

ΝΟΜΟΙ: ΒΟΙΩΤΙΑΣ, ΕΥΒΟΙΑΣ, ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ, ΦΩΚΙΔΑΣ,.

 1. ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΚΡΗΤΗ

ΝΟΜΟΙ: ΚΥΚΛΑΔΩΝ, πλην Καταστήματος ΜΗΛΟΥ, ΛΕΣΒΟΥ, ΣΑΜΟΥ, ΧΙΟΥ, ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ, ΛΑΣΙΘΙΟΥ, ΡΕΘΥΜΝΟΥ, ΧΑΝΙΩΝ.

 1. ΗΠΕΙΡΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΠΑΞΟΙ – ΛΕΥΚΑΔΑ – ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑ

ΝΟΜΟΙ: ΑΡΤΑΣ, ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑΣ & ΠΑΞΟΙ ΛΕΥΚΑΔΑΣ & ΙΘΑΚΗ, ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

 1. ΔΙΚΤΥΟ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΝΟΜΟΙ ΑΤΤΙΚΗΣ–ΠΕΙΡΑΙΑ) ΚΕΝΤΡ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΚΑΤ/ΤΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΛΕΚΑΝΟΠΕΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΛΟΙΠΑ ΚΑΤ/ΤΑ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΙΑ, ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΜΗΛΟΣ, ΚΥΘΗΡΑ.

Πίνακας 2: Καταστήματα που θα ψηφίσουν με επιστολική ψήφο.

Α/Α ΚΩΔ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
  2751 25ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΙΟ
  2761 62 ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  2154 ΑΒΑΝΤΩΝ, ΧΑΛΚΙΔΑ
  1411 ΑΒΑΤΟΥ ΞΑΝΘΗΣ
  1050 ΑΒΔΗΡΩΝ
  2202 ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  1635 ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΧΑΝΙΩΝ
  2200 ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  1563 ΑΓΙΟΥ ΑΧΙΛΛΕΙΟΥ
  2614 ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
  2203 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  1150 ΑΓΙΟΥ ΚΗΡΥΚΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ
  1912 ΑΓΙΟΥ ΜΗΝΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  2756 ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ
  1439 ΑΓΙΟΥ ΟΡΟΥΣ
  2243 ΑΓΙΟΥ ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
  2083 ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
  1620 ΑΓΡΙΝΙΟΥ
  1602 ΑΓΥΙΑΣ
  1638 ΑΙΓΙΟΥ
  1913 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
  1106 ΑΛΙΑΡΤΟΥ
  1109 ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ
  2750 ΑΛΙΚΑΡΝΑΣΣΟΥ
  2516 ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ
  1412 ΑΜΑΡΥΝΘΟΥ ΧΑΛΚΙΔΑΣ
  1153 ΑΜΟΡΓΟΥ
  1651 ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  1288 ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ
  2167 ΑΝΑΒΥΣΣΟΥ
  1365 ΑΝΔΡΟΥ
  2209 ΑΝΤΙΓΟΝΙΔΩΝ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  1159 ΑΝΩ ΒΙΑΝΝΟΥ
  2097 ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
  1163 ΑΝΩΓΕΙΩΝ
 * 1382 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
  2453 ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ
  1231 ΑΡΝΑΙΑΣ
  2118 ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ
  1405 ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΥ ΡΟΔΟΥ
  1137 ΑΡΧΑΙΑΣ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
  1162 ΑΣΗΜΙΟΥ
  2115 ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ
  1265 ΑΣΤΑΚΟΥ
  2525 ΑΣΤΡΟΥΣ
  1282 ΒΑΓΙΩΝ
  1328 ΒΑΡΔΑΣ
  2119 ΒΑΡΗΣ
  1864 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
  2211 ΒΑΣΙΛΕΩΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  2210 ΒΑΣΙΛΙΣΣΗΣ ΟΛΓΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  1092 ΒΕΛΒΕΝΔΟΥΣ
  1666 ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΣΕΡΡΩΝ
  2241 ΒΕΡΓΙΝΑΣ ΔΡΑΜΑΣ
  1596 ΒΕΡΟΙΑΣ
  2766 ΒΙ.ΠΕ. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  1270 ΒΟΝΙΤΣΑΣ
  1171 ΒΟΥΚΟΛΙΩΝ ΧΑΝΙΩΝ
  1604 ΒΟΥΛΑΣ
  2226 ΒΟΥΛΓΑΡΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  1559 ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ
  1154 ΓΑΥΡΙΟΥ ΑΝΔΡΟΥ
  2252 ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ
  1560 ΓΙΟΦΥΡΟΥ
  2410 ΓΡΑΜΜΟΥ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  2240 ΓΡΕΒΕΝΩΝ
  2532 ΓΥΘΕΙΟΥ
  1333 ΔΕΡΒΕΝΙΟΥ
  1256 ΔΕΣΚΑΤΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ
  2257 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ, ΣΕΡΡΕΣ
  2357 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ, ΚΟΜΟΤΗΝΗ
  2238 ΔΙΑΓΩΝΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  1188 ΔΙΚΑΙΩΝ
  2235 ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΔΡΑΜΑΣ
  1107 ΔΙΣΤΟΜΟΥ ΒΟΙΩΤΙΑΣ
  2517 ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΩΝ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  1608 ΔΡΑΜΑΣ
  2181 ΔΡΑΠΕΤΣΩΝΑΣ
  2406 ΔΩΔΩΝΗΣ
  1349 ΔΩΡΙΟΥ
  2765 Ε. ΤΖΑΝΑΚΑΚΗ, ΧΑΝΙΑ
  2212 ΕΘΝ. ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  2450 ΕΘΝ. ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ, ΚΕΡΚΥΡΑ
  2233 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  2701 ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, ΡΟΔΟΣ
  2358 ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ – ΚΑΒΑΛΑΣ
  2280 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
  2025 ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ
  2081 ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
  1081 ΕΠΑΝΩΜΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  2262 ΕΥΟΣΜΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  1099 ΖΑΓΟΡΑΣ
  2452 ΖΑΚΥΝΘΟΥ
  1325 ΖΑΧΑΡΩΣ
  1776 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 1
  2608 ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ, ΛΑΡΙΣΑ
  1203 ΘΑΣΟΥ-ΛΙΜΕΝΟΣ
  2216 ΘΕΡΜΗΣ
  2352 ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ, ΞΑΝΘΗ
  1267 ΘΕΡΜΟΥ
  1123 ΘΕΣΠΡΩΤΙΚΟΥ
  1610 ΘΗΒΑΣ
  1360 ΘΗΡΑΣ
  2767 ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ
  2285 ΙΕΡΙΣΣΟΥ
  1384 ΙΘΑΚΗΣ
  2027 ΙΛΙΟΥ
  2165 ΙΣΤΙΑΙΑΣ
  2215 ΙΩΝΟΣ ΔΡΑΓΟΥΜΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  1318 ΚΑΛΑΒΡΥΤΩΝ
  2220 ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  2512 ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ
  1057 ΚΑΛΑΜΠΑΚΙΟΥ
  1453 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΡΕΘΥΜΝΟΥ
  1168 ΚΑΛΥΒΩΝ
  2125 ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ
  2169 ΚΑΜΕΝΩΝ ΒΟΥΡΛΩΝ
  1307 ΚΑΝΑΛΑΚΙΟΥ
  2194 ΚΑΠΑΝΔΡΙΤΙΟΥ
  2149 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΑΧΑΡΝΕΣ
  2250 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ, ΚΟΖΑΝΗ
  2605 ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  2715 ΚΑΡΛΟΒΑΣΙΟΥ ΣΑΜΟΥ
  1284 ΚΑΡΥΣΤΟΥ
  1369 ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ
  1785 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
  2248 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ
  1616 ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ
  2237 ΚΑΤΟΥΝΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  1128 ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΤΟΡΙΑΣ
  1113 ΚΑΤΩ ΤΙΘΟΡΕΑΣ
  1075 ΚΑΤΩ ΤΟΥΜΠΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  1135 ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΠΥΡΓΟΥ
  2222 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  1060 ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ ΚΑΒΑΛΑΣ
2116 ΚΕΡΑΤΣΙΝΙΟΥ
  1582 ΚΕΡΚΥΡΑΣ
  1656 ΚΙΑΤΟΥ
  1621 ΚΙΛΚΙΣ
  1519 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΒΑΡΒΑΡΑΣ
  1392 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΑΣ ΑΡΓΟΥΣ
  1512 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΑΡΑΧΩΒΑΣ
  1136 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
  1530 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΓΚΟΥΡΑΣ
  1300 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΔΕΛΒΙΝΑΚΙΟΥ
1513 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΣΕΡΡΩΝ
  1140 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟΥ
  1119 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΙΤΕΑΣ
  1089 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΚΟΛΙΝΔΡΟΥ
  1437 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΛΕΟΝΤΑΡΙ ΣΟΦΑΔΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ
  1115 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ
  1147 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΕΘΩΝΗΣ
  1423 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΞΑΔΩΝ ΕΒΡΟΥ
  1104 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΜΥΤΙΚΑ ΒΟΝΙΤΣΑΣ
  2177 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ
  1546 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΠΑΓΝΗ”
  1518 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΕΖΩΝ
  1331 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΕΛΟΠΙΟΥ
  1146 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΕΤΑΛΙΔΙΟΥ
  1248 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ
  1396 ΚΙΝΗΤΟ ΣΥΝΕΡΓΕΙΟ ΦΙΛΩΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
  2769 ΚΙΣΣΑΜΟΥ
  1614 ΚΟΖΑΝΗΣ
  2353 ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ
  1120 ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ
  1302 ΚΟΝΙΤΣΑΣ
  1615 ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  2509 ΚΟΡΙΝΘΟΥ
  1351 ΚΟΡΩΝΗΣ
  2528 ΚΡΑΝΙΔΙΟΥ
  2531 ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ
  1059 ΚΡΗΝΙΔΩΝ
  1352 ΚΥΘΗΡΩΝ
  2527 ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑΣ
  2707 ΚΩ
 * 1387 ΚΩ
  1770 ΛΑΜΙΑΣ
  1861 ΛΑΡΙΣΑΣ 1
  2144 ΛΑΥΡΙΟΥ
  1175 ΛΕΡΟΥ
  1669 ΛΕΥΚΑΔΑΣ
 * 2454 ΛΕΥΚΑΔΑΣ
  1174 ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ
  1316 ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ
  1383 ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ
  1295 ΛΙΔΩΡΙΚΙΟΥ
  1062 ΛΙΜΕΝΑΡΙΩΝ
  1112 ΛΙΜΝΗΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
  2523 ΛΟΥΤΡΑΚΙ, ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
  1108 ΛΟΥΤΡΩΝ ΑΙΔΗΨΟΥ
  1125 ΛΥΓΟΥΡΙΟΥ ΝΑΥΠΛΙΟΥ
  2060 ΛΥΚΟΒΡΥΣΗΣ
  2773 ΜΑΛΙΩΝ
  1111 ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ
  1430 ΜΑΡΑΘΩΝΑ
  2131 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΥ
  1206 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑΣ
  2606 ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ, ΛΑΡΙΣΑ
  2117 ΜΕΓΑΡΩΝ
  1345 ΜΕΛΙΓΑΛΑ
  2074 ΜΕΝΙΔΙΟΥ
  1045 ΜΕΝΙΔΙΟΥ
  2084 ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗΣ
  1303 ΜΕΤΣΟΒΟΥ
  2704 ΜΗΛΟΥ
  2223 ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  2709 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  1879 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ
  1293 ΜΩΛΟΥ
  2244 ΝΑΟΥΣΑΣ
  1362 ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΟΥ
  1663 ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ
  1786 ΝΑΥΠΛΙΟΥ
  1918 ΝΑΥΣΤ. ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
  1619 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΒΟΛΟΥ
  1868 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  1166 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ
  1143 ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΟΛΑΩΝ
  1097 ΝΕΑΣ ΑΓΧΙΑΛΟΥ
  2166 ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ
  1722 ΝΕΑΣ ΕΓΝΑΤΙΑΣ
  1908 ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ
  2120 ΝΕΑΣ ΜΑΚΡΗΣ
  1401 ΝΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΩΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  2264 ΝΕΑΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  1336 ΝΕΜΕΑΣ
  2259 ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ
  2279 ΝΙΓΡΙΤΑΣ
  1537 ΝΙΚΑΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ ΑΣΟ
  1406 ΝΙΚΗΤΗ ΠΟΛΥΓ. ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
  1544 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
  1527 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ “ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ”
  1534 ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΠΑΤΡΑΣ ΡΙΟ
  1076 ΝΤΕΠΩ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
  1612 ΞΑΝΘΗΣ
  1337 ΞΥΛΟΚΑΣΤΡΟΥ
  2160 ΟΙΝΟΦΥΤΩΝ
  2351 ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ
  1169 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ
  2078 ΠΑΛΛΗΝΗΣ
  2227 ΠΑΝΟΡΑΜΑΤΟΣ
  1149 ΠΑΠΑΔΟΥ
  2228 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  1121 ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΥ
  2246 ΠΑΡΑΛΙΑΣ, ΚΑΒΑΛΑ
  2411 ΠΑΡΓΑΣ
  2712 ΠΑΡΟΥ
  2267 ΠΕΡΑΙΑΣ
  1375 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ
  1540 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
  2284 ΠΕΥΚΩΝ
  2242 ΠΙΕΡΙΩΝ, ΒΕΡΟΙΑ
  2758 ΠΛΑΤ. 1866, ΧΑΝΙΩΝ
  2405 ΠΛΑΤ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  2254 ΠΛΑΤ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ
  2213 ΠΛΑΤ. ΕΠΤΑΛΟΦΟΥ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  2700 ΠΛΑΤ. ΚΥΠΡΟΥ, ΡΟΔΟΣ
  1173 ΠΛΑΤ. ΣΑΡΟΚΟΥ-ΚΕΡΚΥΡΑ
  1214 ΠΛΑΤΕΟΣ
  1422 ΠΟΛΙΧΝΗ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  1156 ΠΟΡΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  1481 ΠΟΡΤΟ ΡΑΦΤΗ
  2408 ΠΡΕΒΕΖΑΣ
  2251 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
  1239 ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ
  1873 ΠΥΛΑΙΑ
  1096 ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ
  2508 ΠΥΡΓΟΥ
  1158 ΠΥΡΓΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  2407 ΠΥΡΣΙΝΕΛΛΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ
  2186 ΡΑΦΗΝΑΣ
  2757 ΡΕΘΥΜΝΟΥ
  2504 ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ, ΠΑΤΡΑ
  1063 ΡΟΔΟΛΙΒΟΥΣ
  1571 ΡΟΔΟΥ
  2188 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
  2230 ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
  2706 ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
  1778 ΣΕΡΡΩΝ 1
  1647 ΣΗΤΕΙΑΣ
  2274 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
  2261 ΣΙΝΔΟΥ
  2713 ΣΙΦΝΟΥ
  2514 ΣΚΑΛΑΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
  1100 ΣΚΟΠΕΛΟΥ
  2511 ΣΠΑΡΤΗΣ
  1048 ΣΠΑΤΩΝ
  1167 ΣΠΗΛΙΟΥ
  2231 ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ
  1254 ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ
  2755 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
  1165 ΤΖΕΡΜΙΑΔΩΝ
  2717 ΤΗΝΟΥ
  1869 ΤΟΥΜΠΑΣ
  1667 ΤΟΥΜΠΑΣ
  2232 ΤΟΥΜΠΑΣ
  2611 ΤΡΙΚΑΛΩΝ
  1617 ΤΡΙΠΟΛΗΣ
  1314 ΤΡΟΠΑΙΩΝ
  1863 ΤΣΙΜΙΣΚΗ
  2768 ΤΥΜΠΑΚΙΟΥ
  1910 ΦΑΡΚΑΙΝΑ ΧΙΟΥ
  1348 ΦΙΛΙΑΤΡΩΝ
  1299 ΦΙΛΙΑΤΩΝ
  1790 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
  2258 ΦΛΩΡΙΝΑΣ
  1579 ΧΑΪΝΑ, ΧΑΛΚΙΔΑ
 * 1769 ΧΑΛΚΙΔΑΣ
  1562 ΧΑΝΙΩΝ
  1077 ΧΑΡΙΛΑΟΥ
  2239 ΧΑΡΙΛΑΟΥ
  2702 ΧΙΟΥ
  1350 ΧΩΡΑΣ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ
  1424 ΩΡΩΠΟΥ

 

Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

 

Αντιπρόεδρος                                               ΚΑΣΒΙΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

Γενικός Γραμματέας                                  ΒΑΡΑΝΑΚΗ ΣΟΦΙΑ

Αναπλ. Αντιπρόεδρος                                ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ

Αναπλ. Γενικός Γραμματέας                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

Μοιραστείτε το άρθρο