Παρέμβαση Ταμείου Υγείας για την μη φορολόγηση του οικονομικού βοηθήματος ΕΛΕΜ

24/5/2016 Παρέμβαση Ταμείου Υγείας για την μη φορολόγηση του οικονομικού βοηθήματος ΕΛΕΜ Με επιστολή του το Ταμείο Υγείας προς το.

24/5/2016

Παρέμβαση Ταμείου Υγείας για την μη φορολόγηση του οικονομικού βοηθήματος ΕΛΕΜ

  • Με επιστολή του το Ταμείο Υγείας προς το υπουργείο οικονομικών ζητά «…να μας κάνετε γνωστό εάν η καταβολή του έκτακτου βοηθήματος από τον Ειδικό Λογαριασμό Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ) του «Ταμείου Υγείας προσωπικού ΑΤΕ» στα μέλη απαλλάσσεται φόρου ή να  μας  υποδείξετε τον τρόπο φορολογικής αντιμετώπισής της». Δημοσιεύουμε πιο κάτω ολόκληρη την επιστολή του Ταμείου.

………………..

ΤΑΜΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

 

Αρ. Πρωτ.: 45

Αθήνα, 9/05/2016

 

ΠΡΟΣ

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ ΣΕΡΒΙΑΣ  10

 

 

ΘΕΜΑ: ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΕΚΤΑΚΤΟΥ ΒΟΗΘΗΜΑΤΟΣ ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ (ΕΛΕΜ) ΤΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΤΥΠΑΤΕ)

 

Κύριε Διευθυντά,

Το Ταμείο Υγείας Υπαλλήλων Αγροτικής Τράπεζας της Ελλάδος (ΤΥΠΑΤΕ)  ιδρύθηκε την 18/09/1934, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης των μελών του επαγγελματικού-εργασιακού σωματείου «ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» και με την υπ’ αριθμ.7637/1934 απόφαση του Μονομελούς  Πρωτοδικείου Αθηνών εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε το καταστατικό του στο οικείο βιβλίο σωματείων. Το ΤΥΠΑΤΕ ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Β. Δ/τος «περί επαγγελματικών σωματείων», έχει οργανωθεί με σωματειακή μορφή και λειτουργεί ως Αλληλοβοηθητικό Ταμείο με βάση το καταστατικό του, παρέχοντας στα άμεσα  και έμμεσα μέλη του παροχές περίθαλψης, αγωγής, κοινωνικής πρόνοιας και αντίληψης.

Σύμφωνα με σειρά νόμων (1846/1951 «Περί κοινωνικών Ασφαλίσεων» και 2698/1953 άρθρο 33) ορίστηκε ‘ότι τα πρόσωπα που είναι ασφαλισμένα σε αλληλοβοηθητικά ταμεία ΘΕΩΡΕΙΤΑΙ ΟΤΙ ΕΧΟΥΝ ΚΥΡΙΑ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΑ, ΑΠΑΓΟΡΕΥΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΙΚΑ. Κατά συνέπεια ο νομοθέτης αντιμετώπισε το ΤΥΠΑΤΕ, έως τον χρόνο που παρείχε κύρια κάλυψη στον κλάδο υγείας κι επικούρησης, ως ασφαλιστικό οργανισμό ΟΜΟΛΟΓΟ προς τους φορείς της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ. Τούτο προκύπτει και από σειρά ρυθμίσεων, με τελευταία την αναφερόμενη στο Ν.3232/2004 άρθρο 19 παρ.3 «Θέματα κοινωνικής ασφάλισης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.48 τ.Α΄) όπου  ορίσθηκε ρητά ότι «ως Οργανισμός Κοινωνικής Ασφάλισης νοείται και το ΤΥΠΑΤΕ.»

Κατά συνέπεια, το ΤΥΠΑΤΕ παρότι δεν ασκούσε δημόσια εξουσία (εφόσον έχει τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ.) ικανοποιούσε, για όσο χρόνο υπήρχε η αντίστοιχη νομοθετική εξουσιοδότηση, παρά την ιδιωτική του φύση, ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΚΟΠΟ, καλύπτοντας την πρωτοβάθμια περίθαλψη των μελών μας. Μάλιστα για όσο χρόνο το ταμείο παρείχε κύρια ασφάλιση στους τομείς που κάλυπτε, τόσο η υπαγωγή στο ΤΥΠΑΤΕ των εργαζόμενων στην Τράπεζα ΟΣΟ και η  καταβολής των προβλεπόμενων εισφορών εργοδότη και εργαζόμενου ήταν υποχρεωτική. Το ΤΥΠΑΤΕ μαζί με το Ταμείο Υγείας Προσωπικού Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας  (ΤΥΠΕΤ), το Αλληλοβοηθητικό Ταμείο Περιθάλψεως Συλλόγου Υπαλλήλων Τραπέζης της Ελλάδος  (ΑΤΠΥΣΥΤΕ) και τον Ενιαίο Δημοσιογραφικό Οργανισμό Επικούρησης Ασφαλίσεως και Περιθάλψεως  (ΕΔΟΕΑΠ) αποτελούν τα τέσσερα Αυτοδιαχειριζόμενα Ταμεία Υγείας που λειτουργούν με τη μορφή Ν.Π.Ι.Δ., συγκροτώντας παράλληλα και την Ομοσπονδία Αυτοδιαχειριζόμενων Ταμείων Υγείας Ελλάδας  (ΟΑΤΥΕ), παρέχοντας, ως  οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης το ΤΥΠΑΤΕέως το έτος 2012 για τον κλάδο υγείας και έως 31.12.2006 για τον κλάδο επικουρησης κύρια και αποκλειστική ασφάλιση στους αντίστοιχους κλάδους, υπό κανονικές συνθήκες, θα έπρεπε να καλύπτεται με κρατική πρόβλεψη, μέριμνα και δαπάνες.

Συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά τον κλάδο επικούρησης, το 1951 συστάθηκε από το ΤΥΠΑΤΕ, σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ.4 του καταστατικού του, «ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΚΟΥΡΗΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΗΣ ΑΤΕ» (ΕΛΕΜ), με σκοπό την παροχή μηνιαίας επικούρησης  και λοιπών παροχών και οικονομικών βοηθημάτων. Ο ΕΛΕΜ αποτελεί ασφαλιστικό οργανισμό επικουρικής ασφάλισης, χωρίς αυτοτελή νομική προσωπικότητα. Στον ΕΛΕΜ ασφαλίζονταν υποχρεωτικά από την ημέρα διορισμού ή πρόσληψής τους όλοι όσοι αποτελούσαν το προσωπικό της Τράπεζας, με πλήρη απασχόληση και εφόσον ήσαν ασφαλισμένοι στο Ταμείο Συντάξεων και Προνοίας προσωπικού ΑΤΕ, με σκοπό τις προαναφερόμενες παροχές. Οι πόροι του ΕΛΕΜ ήσαν οι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΜΕΝΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ  εργοδότη-εργαζόμενων και η διαχείρισή τους.

Ο ΕΛΕΜ επιτέλεσε το σκοπό του μέχρι την 31/12/2006, όταν και δημιουργήθηκε το Ενιαίο Ταμείο Ασφάλισης Τραπεζοϋπαλλήλων ( ΕΤΑΤ), στο οποίο υπήχθησαν όλοι οι υπάλληλοι της Τράπεζας, με την ΑΤΕ να καταβάλλει τα προβλεπόμενα από το νόμο (Ν.3371/2005) και τη σχετική οικονομική μελέτη ποσά. Το ίδιο συνέβη και με τις εισφορές εργοδότη-εργαζομένων, οι οποίες από 01/01/2007 αποδίδονταν στο ΕΤΑΤ. Προκειμένου να μη θιγεί η συνταγματικότητα των διατάξεων με τους οποίους υπήχθησαν οι ασφαλισμένοι του ΕΛΕΜ στους αντίστοιχους φορείς δημοσίου δικαίου για την καταβολή της υποχρεωτικής επικούρησης, αναγνωρίσθηκε το δικαίωμα να διατηρήσει την περιουσία του και να συνεχίσει σε καθαρά πλέον ιδιωτική βάση, προκειμένου να καλύπτει, με αντίστοιχη τροποποίηση του Καταστατικού και του Κανονισμού του σαν ειδικός λογαριασμός του ΤΥΠΑΤΕ, συμπληρωματική ιδιωτική επικούρηση ή έκτακτα βοηθήματα που θα αποφασίσουν τα μέλη του (απόφ. Ολομέλειας του ΣΤΕ 2199/2010).

Στα πλαίσια της λειτουργίας του κανονισμού του ΕΛΕΜ, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει, συνεκτιμώντας την παρούσα οικονομική κατάσταση και συγκυρία, με έκτακτη Γενική Συνέλευση, αποφασίσθηκε η  καταβολή έκτακτου οικονομικού βοηθήματος στα μέλη, με την χρήση μέρους της συνολικής περιουσίας του.

Παρακαλούμε  να μας κάνετε γνωστό εάν η καταβολή του έκτακτου βοηθήματος  από τον Ειδικό Λογαριασμό Επικούρησης Μελών (ΕΛΕΜ) του «Ταμείου Υγείας προσωπικού ΑΤΕ» στα μέλη απαλλάσσεται φόρου ή να  μας  υποδείξετε τον τρόπο φορολογικής αντιμετώπισής της .

Με εκτίμηση,

Για το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΚΑΣ                                ΑΝΤΩΝΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑΣ

Μοιραστείτε το άρθρο