Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε. Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε., έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων 30 & 31 του Καταστατικού, αποφάσισε :

Τη σύγκληση της Συνέλευσης των τακτικών μελών του Ταμείου:

ΕΤΗΣΙΑΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.
την 1η Δεκεμβρίου 2018

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΤΑΚΤΙΚΗΣ Γ.Σ.:

1. Έγκριση Απολογισμού δράσης Διοικητικού Συμβουλίου Ταμείου Υγείας
χρήσης 2017.

α. Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.
β. Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2017.
γ. Έγκριση πεπραγμένων Δ.Σ. χρήσης 2017.

2. Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Ε.Μ. χρήσης
2017.

α. Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.
β. Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2017.
γ. Έγκριση πεπραγμένων Δ.Ε. χρήσης 2017.

3. Έγκριση Απολογισμού δράσης Διαχειριστικής Επιτροπής Ε.Λ.Α.Τ. χρήσης
2017.

α. Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής.
β. Έγκριση Ισολογισμού χρήσης 2017.
γ. Έγκριση πεπραγμένων Δ.Ε. χρήσης 2017.

4. Έγκριση Προϋπολογισμών Ταμείου και Λογαριασμού ΕΛΕΜ Χρήσης 2018.

5. Ενημέρωση για εκκρεμή ζητήματα ακινήτων του Ταμείου (ΚΥΨΑ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ) στη Γενική Συνέλευση- Προτάσεις και λήψη απόφασης.

6. Συμπλήρωση της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης της 9.7.2016 για χορήγηση του Έκτακτου Βοηθήματος σε όσους συνταξιούχους μέλη του ΕΛΕΜ συμπεριλήφθηκαν στον πίνακα υπολογισμού της εταιρείας <> με ποσό μικρότερο από εκείνο που θα δικαιούνταν αν είχαν μηδενικό ποσό.

Γι’ αυτό, σας καλούμε στην Τακτική Γ.Σ. την 1η Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο, και ώρα 11.00 π.μ., στην αίθουσα του ΣΕΤΑΠ, Αμερικής 10, 3ος όροφος.

Αν δεν υπάρξει απαρτία κατά την ημέρα αυτή, η Τακτική Γενική Συνέλευση θα αναβληθεί, για να πραγματοποιηθεί οριστικά στις 8 Δεκεμβρίου 2018, ημέρα Σάββατο και ώρα 11.00 π.μ., στα γραφεία του ΣΕΤΑΠ, Αμερικής 10, 3ος όροφος.

Παρακαλούμε θερμά όπως προσέλθετε κατά την ορισθείσα πρώτη (Α’) σύγκλιση της 1ης Δεκεμβρίου 2018 προκειμένου να επιτευχθεί η απαιτούμενη από το Καταστατικό απαρτία (1/30 τουλάχιστον των τακτικών μελών – άρθρο 30 παρ. 2 εδ. α’ του Καταστατικού).

Προσβλέπουμε στη μαζική παρουσία σας ώστε να λυθούν τα θέματα που έχουν ανακύψει.
Με συναδελφικούς χαιρετισμούς

Για το Δ.Σ. του Τ.Υ.Π.Α.Τ.Ε.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ.ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Ι. ΓΚΡΙΖΩΤΗΣ Α. ΛΑΪΝΑΣ

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ-Δ.Σ.-ΓΙΑ-ΤΟ-2017

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΝΟ-4-ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΑ-ΓΣ-1-12-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Νο-1.2018-ΠΡΟΣ-ΕΝ-ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΤΑΚΤΙΚΗ-Γ.Σ-01-12-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Νo2-2018-ΔΙΚΑΙΩΜΑ-ΨΗΦΟΥ-ΤΑΚΤΙΚΗ-Γ.Σ-1η-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ-2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Νo3-2018-ΠΡΟΣ-ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΥΣ-ΣΥΝΑΔΕΛΦΟΥΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΓΙΑ-ΤΗ-ΣΥΓΚΛΙΣΗ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-Γ.Σ.-ΚΑΙ-ΑΝΑΒΟΛΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΓΙΑ-ΤΗ-ΣΥΓΚΛΙΣΗ-ΤΑΚΤΙΚΗΣ-Γ.Σ.-ΚΑΙ-ΑΝΑΒΟΛΗ-ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο