Τακτική και καταστατική συνέλευση του ΟΣΥΑΤΕ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η    ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ   Ύστερα από την απόφαση Νο 280 του.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η  

 ΤΑΚΤΙΚΗΣ   ΓΕΝΙΚΗΣ   ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ

 

Ύστερα από την απόφαση Νο 280 του Διοικητικού Συμβουλίου του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Υπαλλήλων ΑΤΕ, που λήφθηκε  στη  συνεδρίασή του  της  3.5.2017.

Κ   Α   Λ   Ο   Υ   Ν   Τ   Α   Ι 

            Τα μέλη του Συνεταιρισμού σε Τακτική Γενική Συνέλευση για τις 14 Ιουνίου 2017 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 14.00, στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα γραφεία του ( ΣΕΤΑΠ ),  οδός Αμερικής 10 – 3ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της  ημερήσιας διάταξης:

  1. Ανακοίνωση έκθεσης πεπραγμένων Διοικητικού Συμβουλίου και έκθεσης ελέγχου του Εποπτικού Συμβουλίου έτους 2016 και έγκρισή τους, καθώς και λήψη απόφασης για απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου από τις ευθύνες τους.
  2. Έγκριση των αποτελεσμάτων Χρήσης της περιόδου 1/1 – 31/12/2016 και των ετήσιων ( οικονομικών ) ( λογιστικών ) καταστάσεων.Απαλλαγή των μελών του Διοικητικού και Εποπτικού Συμβουλίου.Εξουσιοδότηση του Διοικητικού Συμβουλίου για την υπογραφή του Ισολογισμού του έτους 2016, την υποβολή της φορολογικής δήλωσης και τη διάθεση των ετήσιων αποτελεσμάτων σύμφωνα με το νόμο και  το  καταστατικό  του  ΟΣΥΑΤΕ.
  3. Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2017.
  4. Αποφάσεις εν γένει που αφορούν τα δάνεια και την προμήθεια του ΟΣΥΑΤΕ. Υπόθεση οικοπέδου Κυψέλης.

Σε περίπτωση  μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το ν. 1667/1986 η Γενική Συνέλευση θα γίνει στις 21 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη , την ίδια ώρα, στον ίδιο τόπο  με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης  και πάλι  της απαιτούμενης  από  το ν.1667/1986 απαρτίας  η Γενική Συνέλευση  θα γίνει ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 28 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη , την ίδια ώρα  και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το νόμο και το άρθρο 13 παρ. 7 του καταστατικού, χωρίς νεώτερη πρόσκληση.

ΣΕ   ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΗΣ  ΣΧΕΤΙΚΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ

 

ΚΥΡΙΑΚΟΣ    ΤΣΑΟΥΣΗΣ

 

 

 

OΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ  ΣΥΝ/ΣΜΟΣ  ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ  ΤΡΑΠΕΖΑΣ  ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΣΤΑΔΙΟΥ 10   &  ΟΜΗΡΟΥ   4 – 6ος  ΟΡΟΦΟΣ

                105     64      ΑΘΗΝΑ

Τηλ. 3224989        FAX      3230414

             ΕΤΟΣ   ΙΔΡΥΣΗΣ  1945

Επισκεφθείτε  μας  στο διαδίκτυο  www.osyate.gr

Αριθ.Πρωτ. 571                                                                                  Αθήνα, 30.5.2017

,Π  Ρ  Ο  Σ  Κ  Λ  Η  Σ Η  

ΣΕ   ΕΚΤΑΚΤΗ  ( ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ) ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ

Καλούνται όλα τα μέλη του ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΥ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΥ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΑΤΕ Συν.Π.Ε όπως προσέλθουν, δυνάμει της υπ΄ αριθμ. 280 /3.5.2017 απόφασης  του Διοικητικού Συμβουλίου του  και σύμφωνα  με το καταστατικό σε έκτακτη ( Καταστατική ) Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί την  14η Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη  και  ώρα 15.00  στην Αθήνα και συγκεκριμένα στα γραφεία  του ΣΕΤΑΠ, οδός Αμερικής 10 – 3ος όροφος,  με θέματα:

Την συμπλήρωση και τροποποίηση των παρακάτω άρθρων  του καταστατικού:

  1. Άρθρο 3

Α) παρ. 3 η λέξη  ‘’εξαμήνου ‘’ αντικαθίσταται με τη λέξη ‘’τριμήνου’’

Β) παρ. 4 στην τέταρτη γραμματοσειρά μετά τη λέξη συνεταιρισμού  συμπληρώνεται η φράση ‘’ όπως η πρακτόρευση ασφαλειών,οι ασφαλιστικές  εργασίες πάσης φύσεως  και οι παροχές υγείας σε μέλη  του συνεταιρισμού  και των οικογενειών τους  ή η σύσταση ή η  συμμετοχή σε εταιρεία με αντικείμενο τις παραπάνω εργασίες. ’’.

  1. Άρθρο 5

Συμπληρώνεται ‘’ Συνταξιούχοι του ΟΣΥΑΤΕ και υπάλληλοι και συνταξιούχοι των λοιπών συγγενών οργανισμών της πρώην ΑΤΕ γίνονται δεκτά ως μέλη  του συνεταιρισμού’’.

3.Άρθρο 8

Τροποποιείται η παρ. 1 ως προς  τις υποχρεώσεις  του μέλους  κατά την αποχώρησή του, συγκεκριμένα πρέπει να έχει τακτοποιήσει το μέλος κάθε τυχόν υποχρέωσή του στο συνεταιριστικό ταμείο κατά το χρόνο αποχώρησής του,

4.Αρθρο 14

Α) Στην παρ. 9 ορίζεται Β αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας και καθορίζονται ειδικότερα οι αρμοδιότητες Προέδρου, Γενικού Γραμματέα , Ταμία και λοιπών  μελών.

Β)  Στην παρ. 11 συμπληρώνεται η διάταξη αναφορικά με την έκπτωση Συμβούλου από το αξίωμα.

5.Αρθρο 20

Στην παρ. 1 εδ. α ο έλεγχος του μητρώου μελών θα γίνεται  από το Γενικό Γραμματέα.

Σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας από το  Ν.1667/1986 η Γενική  Συνέλευση  θα γίνει στις 21 Ιουνίου  2017, ημέρα Τετάρτη, την ίδια ώρα, στον ίδιο  τόπο με το ίδιο θέμα της ημερήσιας  διάταξης.

Σε περίπτωση μη επίτευξης και πάλι της απαιτούμενης από το Ν.1667/1986 απαρτίας η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ  θα γίνει  ΟΡΙΣΤΙΚΑ στις 28 Ιουνίου 2017,  ημέρα Τετάρτη,  την ίδια ώρα  και στον ίδιο χώρο, σύμφωνα με το  άρθρο 13  παρ. 7  του  καταστατικού, χωρίς  νεώτερη  πρόσκληση.

ΣΕ  ΕΚΤΕΛΕΣΗ  ΤΗΣ  ΣΧΕΤΙΚΗΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ  ΤΟΥ  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ.

ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΤΣΑΟΥΣΗΣ

Μοιραστείτε το άρθρο