Πλαίσιο νέας ΕΣΣΕ – Πρόταση ΣΕΤΑΠ

ΠΡΟΤΑΣΗ του ΣΕΤΑΠ για το πλαίσιο της νέας ΕΣΣΕ   ΘΕΣΜΙΚΑ Εφαρμογή του Οργανισμού της Τράπεζας σε όλο το προσωπικό στο.

ΠΡΟΤΑΣΗ του ΣΕΤΑΠ για το πλαίσιο της νέας ΕΣΣΕ

 

 • ΘΕΣΜΙΚΑ
 1. Εφαρμογή του Οργανισμού της Τράπεζας σε όλο το προσωπικό στο οποίο δεν εφαρμόζεται Οργανισμός όπως προβλέπεται από την απόφαση της Επιθεώρησης Εργασίας.
 2. Ένταξη όλων των εργαζομένων της τράπεζας στο πρόγραμμα εφάπαξ της τράπεζας εάν το επιθυμούν
 3. Ένταξη όλων των εργαζομένων στο πρόγραμμα αρωγής τέκνων εάν το επιθυμούν
 4. Ενιαιοποίηση χορηγουμένων επιδομάτων με βάση την ευνοϊκότερη ρύθμιση
 5. Ανάκληση του όρου «οικειοθελής παροχή» από τις καταστάσεις μισθοδοσίας
 6. 5ωρη μηνιαία διευκόλυνση απουσίας υπαλλήλων. Να Χορηγείται για να διεκπεραιώνουν οι εργαζόμενοι σοβαρές ιδιωτικές τους υποθέσεις που δεν μπορούν να κάνουν εκτός ωραρίου εργασίας τους.
 7. Διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τις μετακινήσεις και αποσπάσεις των εργαζομένων
 8. Διαμόρφωση κανονιστικού πλαισίου για τα σεμινάρια και τις ενημερώσεις προσωπικού. Οι ενημερώσεις και τα σεμινάρια εφόσον πραγματοποιούνται εκτός ωραρίου να λογίζονται ως χρόνος υπερωριακής απασχόλησης.

     

 • ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ
 1. Επίδομα εργασίας (teller). Στους ταμίες, αρχιταμίες και καταμετρητές  καταβάλλεται επίδομα ποσού 220€ μηνιαίως. Το επίδομα αυτό καταβάλλεται αυτοτελώς και δεν συμψηφίζεται με άλλα επιδόματα.
 2. Επιδότηση ετήσιας κάρτας ΟΑΣΑ. Για τους εργαζόμενους που αγοράζουν την ετήσια κάρτα του ΟΑΣΑ μέσω της ΟΤΟΕ επιδοτείται η αγορά της κάρτας κατά ποσοστό 50%.
 3. Έξοδα κίνησης όσων διαμένουν εκτός της πόλης έδρας της μονάδας που υπηρετούν. Στους εργαζόμενους της Τράπεζας, που διαμένουν μόνιμα εκτός της πόλης έδρας της μονάδας που υπηρετούν, να καταβάλλονται τα έξοδα κίνησης για τη μετακίνησή τους από τον τόπο κατοικίας τους στην υπηρεσιακή τους μονάδα και αντίστροφα. Ως έξοδα κίνησης να καταβάλλεται το αντίτιμο του εισιτηρίου του δημόσιου μεταφορικού μέσου ανεξάρτητα από το μέσο μετακίνησης.

 

 • ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ όρων χορήγησης επιδομάτων και παροχών υγείας και τέκνων
 1. Παιδική μέριμνα.
 2. Επίδομα Βρεφονηπιακής φύλαξης το επίδομα βρεφονηπιακής φύλαξης καταβάλλεται στο σύνολο των συναδέλφων και ανέρχεται στο ποσό 231€. Να αλλάξει ο τρόπος καταβολής του για να μη θεωρείται εισόδημα και να μην επιβαρύνονται οι εργαζόμενοι με τη φορολόγηση του.
 3. Κατασκηνωτικό επίδομα. Το κατασκηνωτικό επίδομα που προβλέπει η κλαδική ΣΣΕ μεταξύ ΟΤΟΕ και Τραπεζών του έτους 1993 χορηγείται και στην περίπτωση που το τέκνο παρακολουθεί πρόγραμμα σε κέντρο ημερήσιας δημιουργικής απασχόλησης (summer camp) τη θερινή περίοδο χωρίς διανυκτέρευση. Κατά τα λοιπά το επίδομα καταβάλλεται με τους όρους και τις προϋποθέσεις που προβλέπουν οι κλαδικές ΣΣΕ.
 4. Σωρευτική χορήγηση του μειωμένου ωραρίου για το θηλασμό και τη φροντίδα των τέκνων. Οι εργαζόμενοι οι οποίοι δικαιούνται μειωμένο ωράριο κατά 2 ώρες την ημέρα για τα δυο πρώτα έτη και κατά 1 ώρα για τον τρίτο και τέταρτο χρόνο από τη λήξη της άδειας λοχείας για το θηλασμό και τη φροντίδα των παιδιών τους, δύνανται με αίτησή τους να επιλέξουν εξ αρχής είτε το ανωτέρω μειωμένο ωράριο, είτε τη λήψη (αντί του μειωμένου ημερησίου ωραρίου) πρόσθετης εννεάμηνης άδειας με πλήρεις αποδοχές. Σε περίπτωση επιλογής της πρόσθετης εννεάμηνης άδειας, αυτή θα αρχίζει αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας.

Οι υπάλληλοι που ήδη σήμερα κάνουν χρήση του μειωμένου ωραρίου μπορούν να ζητήσουν αντί του υπολειπόμενου χρόνου του μειωμένου ωραρίου αντίστοιχη πρόσθετη άδεια με αποδοχές.   

 1. Πρόγραμμα Αρωγής Τέκνων. Το ομαδικό ασφαλιστήριο «Αρωγής Τέκνων», το οποίο περιλαμβάνει συμμετοχή της τράπεζας (περίπου 26€) και συμμετοχή του συναδέλφου (περίπου 14€), επεκτείνεται σε όλους τους συναδέλφους του Ομίλου.
 2. Αύξηση μηνιαίου επιδόματος οδοιπορικών, τυφλών και αναπήρων
 3. Αύξηση μηνιαίου επιδόματος συναδέλφων  που έχουν παιδιά με αναπηρία 67% και πάνω
 4. Επίδομα ανθυγιεινής εργασίας. Στους εργαζόμενους των υπηρεσιακών μονάδων των περιοχών Πτολεμαΐδας, Μεγαλόπολης και Ελευσίνας καταβάλλεται επίδομα ανθυγιεινής εργασίας 12% επί του βασικού μισθού και πρόσθετη ετήσια άδεια επτά (7) ημερών λόγω των αυξημένων τιμών ατμοσφαιρικής ρύπανσης στη ευρύτερη περιοχή Πτολεμαΐδας, Μεγαλόπολης και Θριάσιου πεδίου.

            

 • ΛΟΙΠΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ
 1. Βελτίωση όρων χορήγησης, επιτοκίων κλπ όλων των κατηγοριών δανείων, καρτών στο προσωπικό
 2. Τιμολόγηση τραπεζικών εργασιών για το προσωπικό της τράπεζας. Σε όλους τους εργαζόμενους στον Όμιλο Πειραιώς διαμορφώνεται ειδική τιμολογιακή πολιτική, είτε χωρίς έξοδα όπου είναι εφικτό, είτε με μειωμένο τιμολόγιο.
 3. Πολιτιστικές εκδηλώσεις. Το ετησίως καταβαλλόμενο ποσό των 150.000 € για την κάλυψη πολιτιστικών και αθλητικών εκδηλώσεων, αναλογικά σε όλους τους Συλλόγους κατόπιν υποβολής σχετικού προγράμματος.

 

 • ΓΕΝΙΚΗ ΡΥΘΜΙΣΗ

Ευνοϊκότεροι όροι αμοιβής και εργασίας, που πηγάζουν από κλαδική ΣΣΕ, Δ.Α, Ε.Γ.Σ.Σ.Ε, Νόμους, Υ.Α, αποφάσεις της Διοίκησης, σχετική πρακτική, ατομική σύμβαση δεν θίγονται.

Οι αυξήσεις που προκύπτουν από την παρούσα ΕΣΣΕ συμφωνούνται ως ελάχιστες και χορηγούνται στο σύνολο του προσωπικού, ανεξαρτήτως του ύψους του τυχόν καταβαλλόμενου μισθού τους.

Μοιραστείτε το άρθρο